[สื่อการสอนสอน online ]

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

1.บทที่ 2 สารประกอบทางเคมีของสิ่งมีชีวิต การทดสอบสารชีวโมเลกุล

2.บทที่ 3 กล้องจุลทรรศน์และการวัดขนาดเซลล์ EP.1

3.บทที่ 3 กล้องจุลทรรศน์และการวัดขนาดเซลล์ EP.2

4.บทที่ 3 เซลล์ กล้องจุลทรรศน์และการวัดขนาดของเซลล์ EP.3

5.บทที่ 3 กล้องจุลทรรศน์และการวัดขนาดเซลล์ การทำ wet mount

6.บทที่ 4 เซลล์: องค์ประกอบเซลล์ของสัตว์และพืช

7.บทที่ 5 การสืบพันธุ์และการเจริญเติบโต:การแบ่งเซลล์

8.การศึกษาระบบและกลไก EP1

9.การศึกษาระบบและกลไก EP2

10.การศึกษาระบบและกลไก EP3

11.การศึกษาระบบและกลไก EP4

12.การศึกษาระบบและกลไก EP5

13.การศึกษาระบบและกลไก EP6

14.การศึกษาระบบและกลไก EP7

15.การกำจัดซาก

16.ปฏิบัติการที่ 12 โครงสร้างพืช