ประกาศปิดรับสมัครผู้เข้าอบรมสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) รุ่นที่ 7

  • ประกาศปิดรับสมัคร ณ วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562


ติดต่อสอบถาม

  • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

เลขที่ 156 หมู่ 5 ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

  • โทรศัพท์ : 0-5526-7054
  • โทรสาร : 0-5526-7054
  • โทรศัพท์มือถือ : 0-6499-4935-4 (คุณสุกัญญา สมุทรเขตร์ )
  • โทรศัพท์มือถือ : 0-9102-5228-9 (คุณวิศรุต รัตนโชติ)
  • E-mail : scipsru2014@gmail.com
  • เว็บไซต์ : http://science.psru.ac.th