หลักสูตรที่เปิดสอน

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

ระดับปริญญาโท

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

ระดับปริญญาเอก

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต