งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่า

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ดาวน์โหลดเอกสาร

  1. แบบฟอร์มคู่มือศึกษารายวิชาปัญหาพิเศษสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรพส.
  2. กระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
  3. แบบฟอร์มขออนุญาตผู้ปกครอง
  4. แบบฟอร์มขอฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรพส.
  5. แบบฟอร์มตอบรับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรพส.
  6. แบบฟอร์มรับรองการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรพส.
  7. แบบฟอร์มส่งตัวนักศึกษากลับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรพส.
  8. แบบประเมินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรพส.facebook

สโมสรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรพส.

facebook

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรพส.