วันที่ 28 ตุลาคม 2565

ประชุมเตรียมความพร้อมขับเคลื่อนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5

มีรายละเอียดดังนี้

  1. ออกแบบในการพัฒนาครูสอนวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2565

  2. ออกแบบเว็ปไซต์กลุ่มสาระการเรียนรู้

  3. ออกแบบแผนนิเทศติดตามการดำเนินงาน

  4. สรุปผลการดำเนินงาน

  5. รวบรวมและเผยแพร่ผลงาน

  6. ปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานในปีต่อไป

จดหมายข่าววิทย์1.mp4