หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชานวัตกรรมเกษตรและการจัดการ

ลุ่มน้ำอย่างยั่งยืน


คู่มือการศึกษา

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเกษตรและการจัดการลุ่มน้ำอย่างยั่งยืน

(หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2565)

มคอ.3-6

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเกษตรและการจัดการลุ่มน้ำอย่างยั่งยืน

(หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2565)