กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

โรงเรียนอุตรดิตถ์

วันที่ 6 - 7 ธันวาคม 2561 โครงการห้องเรียนพิเศษ ฯ ร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และศูนย์คอมพิวเตอร์ จัดกิจกรรมค่ายบูรณาการ STEM นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1-2/2 ห้องเรียนพิเศษ ฯ ณ เชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี จังหวัดเชียงใหม่

ค่ายพัฒนาศักยภาพด้านความรู้ความสามารถและทักษะทางวิทยาศาสตร์ของผู้เรียนได้จัดกิจกรรมพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ (Gifted Science)

ณ ศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนีอุตรดิตถ์ ในวันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2561

รับสมัครเยาวชนเข้าร่วมโครงการ JSTP รุ่นที่ 22 ประจำปี 2562 !!! (ระดับ ม.ต้น และ ระดับ ม.ปลาย)

::: ผู้มีสิทธิ์สมัคร: นักเรียนระดับมัธยมศึกษาที่มีความสนใจทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทุกสาขา

::: ดาวน์โหลดใบสมัครและอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่https://www.nstda.or.th/jstp/

::: เปิดรับใบสมัครถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2561 (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)

Cr. Junior Science Talent Project

นักเรียนผ่านการคัดเลือกค่าย สอวน. ค่าย 2

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (สอวน.) ค่าย 2 ประจำปีการศึกษา 2561 สาขาวิชาชีววิทยาและเคมี

ค่ายพัฒนาศักยภาพด้านความรู้ความสามารถและทักษะทางวิทยาศาสตร์ของผู้เรียนได้จัดกิจกรรมพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ (Gifted Science)

ณ ศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนีอุตรดิตถ์ ในวันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2561

ขอแสดวงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนอุตรดิตถ์ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองเป็นตัวแทนเขตพื้นที่ฯ เข้าร่วมแข่งขันระดับภาคเหนือ ณ จังหวัดพะเยา 2 รายการ

สสวท. เชิญชวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-5 ทั่วประเทศ ส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ สู่ความยั่งยืน ชิงเงินรางวัลพร้อมโล่ และเกียรติบัตร สมัครได้แล้วตั้งแต่บัดนี้ - 15 กุมภาพันธ์ 2562

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษา (สอวน.) ค่าย 1 ประจำปีการศึกษา 2561

โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ (ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6)

1 SEPTEMBER 2018

Egg Adventure & Potential Car Racing

21 AUGUST 2018

SCIENCE FESTIVAL

SCIENCE PROFICIENCY

DEVELOPMENT CAMP

<GENIUS CLASS 2018>

10 FEBUARY 2018

TOWER & BOAT