นางสุพัตตา ไตยพันธ์

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

YES !!! WE ARE

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

การอบรมโครงการเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

อบรมการสร้างหุ่นยนต์ ระดับพื้นฐาน ม.ต้น - ม.ปลาย ห้องประชุมมรกตโสภิณ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม

อบรมพัฒนาครู การจัดการเรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษา ณ ห้องประชุมมรกตโสภิณ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม

ศึกษาดูงาน โรงเรียนลือคำหาญวาริญชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

สถิติผู้เยี่ยมชม