ข้อมูลผู้บริหารโรงเรียน สังกัด สพป.สุพรรณบุรี เขต 2

งบประมาณ ปี 2565

คู่มือการจัดตั้งงบประมาณ ปี 2565

รายละเอียดครุภัณฑ์ (Shopping List)

ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2565

ข้อมูลสารสนเทศเชิงวิชาการ 2565

ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2564

ข้อมูลสารสนเทศเชิงวิชาการ 2564

ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2563

ข้อมูลสารสนเทศเชิงวิชาการ 2563

ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2562

ข้อมูลสารสนเทศเชิงวิชาการ 2562

ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2561

ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2560

เกียรติบัตรการอบรมข้อมูลสารสนเทศระดับสถานศึกษา ปี 2563

เกียรติบัตรประชุมในวันที่ 28-29 กันยายน 2563

โครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร