ข่าวกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

  • การสำรวจสำมะโนประชากรวัยเรียน ปีการศึกษา 2562 (รายละเอียด)
  • การประกวดหนังสั้นโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน (รายละเอียด)
  • โครงการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวัน ระดับประเทศ (รายละเอียด)
  • นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปีการศึกษา 2562

ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 (รายละเอียด)