PRZYRODOZNAWSTWO - FILOZOFIA - TEOLOGIA

OBSZARY I PERSPEKTYWY DIALOGU

*

SCIENCE - PHILOSOPHY - THEOLOGY

DIALOGUE AREAS AND PERSPECTIVES

_______________________________________________________________________________________

International Interdisciplinary Conference

Warsaw, 15-16 October 2019


ZAPROSZENIE

Problematyka wzajemnych relacji zachodzących między naukami przyrodniczymi, filozofią i teologią jest wciąż szeroko dyskutowana w środowiskach naukowych i nadal wywołuje wiele kontrowersji oraz nieporozumień. Jednocześnie spora część przedstawicieli wymienionych dziedzin skłania się ku poszukiwaniu wspólnej płaszczyzny dialogu służącego budowaniu spójnej wizji świata. Polskie doświadczenie wspomnianego dialogu wydaje się jeszcze nadal zbyt skromne, choć w ostatnim czasie nabiera dynamiki. Organizatorzy międzynarodowej konferencji „Przyrodoznawstwo – Filozofia – Teologia. Obszary i perspektywy dialogu” pragną stworzyć jeszcze jedną możliwość spotkania się przyrodników, filozofów i teologów w celu przedyskutowania aktualnego stanu wiedzy z zakresu reprezentowanych przez nich dziedzin i relacji istniejących między nimi oraz wytyczenia perspektyw dalszego dialogu.

Okazją do podjęcia wspomnianych zagadnień jest przypadająca 13 października 2019 roku 20. rocznica śmierci ks. prof. dra hab. Kazimierza Kloskowskiego, wykładowcy Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW (dawniej ATK) - zob. Kazimierz Kloskowski (1953-1999) - patron konferencji. Działalność naukowo-badawcza Księdza Profesora wpisała się na trwałe w polskie doświadczenie współpracy między uczonymi reprezentującymi różne dziedziny poznania.

Zaproponowana konferencja ma z założenia charakter interdyscyplinarny, dlatego zaproszenie do udziału w niej kierujemy zarówno do przedstawicieli nauk przyrodniczych, jak i filozoficznych oraz teologicznych. Mamy nadzieję, że nasza propozycja zostanie przyjęta z zainteresowaniem przez wszystkich, którym nieobce są zmagania związane z wypracowywaniem współczesnego obrazu świata, a treści zaprezentowane podczas spotkania staną się interesującym wkładem do ogólnoświatowego nurtu badań nad możliwościami współpracy między przyrodnikami, filozofami i teologami.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji.

Organizatorzy

INVITATION

The issue of mutual relations between natural sciences, philosophy and theology is still widely discussed in academic circles and still causes a lot of controversy and misunderstandings. At the same time, a large part of the representatives of the above-mentioned fields is inclined to seek a common platform for dialogue to build a coherent view of the world. The Polish experience of this dialogue seems to be still too modest, although recently it has been growing. The organizers of the international conference "Science – Philosophy – Theology. Dialogue areas and perspectives" want to create one more opportunity for scientists, philosophers and theologians to meet in order to discuss the current state of knowledge in the fields they represent, relations between them, and set out prospects for further dialogue.

The occasion to undertake these issues is the 20th death anniversary of prof. Kazimierz Kloskowski, a lecturer at the Faculty of Christian Philosophy UKSW (formerly ATK) (died 13 October 1999) - see more: Kazimierz Kloskowski (1953-1999) - patron of the conference. His philosophical research and activity are an important part of the Polish experience of cooperation between academics representing various disciplines.

The conference is assumed to be interdisciplinary, therefore we invite representatives of natural sciences, as well as philosophers and theologians. We hope that our proposal will be received with interest by all those who are familiar with the struggle to develop a contemporary view of the world, and that the conference presentations will become an interesting contribution to the global trend of research on the possibilities of cooperation between scientists, philosophers and theologians.

We cordially invite you to participate in the conference.

The Organizers

Zaproszenie_Sc-Ph-Th-conference 2019.pdf
Invitation_Sc-Ph-Th-conference 2019.pdf