งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (ชลบุรี)

ข่าว/เอกสารประชาสัมพันธ์

การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565


ข้อกำหนด เกณฑ์ กติกา การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประกาศผลทีมที่ผ่านการคัดเลือก เข้าร่วมการแข่งขันการควบคุมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติด้วยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4.0 ครั้งที่ 2 ประจำปีพุทธศักราช 2562

เอกสารประชาสัมพันธ์

หลักเกณฑ์การเสนอผลงานวิจัย-สำนักวิจัย 15 มี.ค.62.pdf

หลักเกณฑ์การเสนอผลงานทางวิชาการอาชีวศึกษา ผลงานวิจัยการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2562

สำนักวิจัย-การพิมพ์บทความวิจัย-ทางวิทยาศาสตร์-สิ่งประดิษฐ์.pdf

การพิมพ์บทความวิจัย การวิจัยทางวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน การวิจัยเพื่อพัฒนาสิ่งประดิษฐ์

สำนักวิจัย-การพิมพ์บทความวิจัย-วิจัยสถาบัน-สังคมศาสตร์.pdf

การพิมพ์บทความวิจัย การวิจัยเพื่อพัฒนาสถาบัน การวิจัยทางสังคมศาสตร์เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน