วิสัยทัศน์พันธกิจสมรรถนะผู้เรียน(ปวช.)

ประกาศยบัตรวิชาชีพ

1. ประกาศยบัตรวิชาชีพ (ปกติ)

2. ประกาศยบัตรวิชาชีพ (ฐานวิทยาศาสตร์)

1 วางแผน ดําเนินงาน จัดการงานอาชีพตามหลักการและกระบวนการ โดยคำนึงถึงการบริหารงานคุณภาพ การอนุรักษ์พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม หลักอาชีวอนามัยความปลอดภัย และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

2 ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศกระบวนการจัดการธุรกิจและหลักการบริหารงานคุณภาพเพื่อพัฒนาและสนับสนุนงานอาชีพ

3 ใช้ภาษาอังกฤษและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในการแสวงหาความรู้และนำมาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหา จัดทำโครงงานและประดิษฐ์คิดค้นและนำเสนอ เชื่อมโยงกับวิชาชีพ

4 ปฏิบัติงานพื้นฐานอาชีพด้านช่างอุตสาหรรมตามหลักการและกระบวนการ

5 เลือก ใช้ และบำรุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ เครื่องทุ่นแรงในงานอาชีพตามหลักการและกระบวนการ โดยคำนึงถึงความประหยัดและความปลอดภัย


สมรรถนะผู้เรียน(ปวส.)

ประกาศยบัตรวิชาชีพ

1. ประกาศยบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปกติ)2. ประกาศยบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ต่อเนื่อง 5 ปี)