Vedtekter for Serbisk riksforbund i Norge


1. Organisasjonens navn og plassering.

1.1. Serbisk riksforbund i Norge

1.2. Serbisk riksforbund i Norge (heretter omtalt som SRFN) har sitt hovedsete i Wintersgate

10, 3921 Porsgrunn

1.3. Slava til SRFN er palmesøndag og skal markeres hvert år hos en medlemsorganisasjon

som vert.

2. Forbundets formål.

2.1. SRFN er en ideell organisasjon, politisk og religiøst uavhengig. Gjennom sine foreningers

aktiviteter har den som mål å arbeide innenfor de kulturelle, utdanningsmessige, sportslige og

sosiale områder.

2.2. I SRFN' virksomhet er serbisk og norsk de offisielle språk. Man anvender både det

kyrilliske og det latinske alfabet.

2.3. SRFN består av foreninger, juridiske og private personer og æresmedlemmer. SRFN'

organ er årsmøtet og styret.

3. Forbundets mål og oppgaver.

3.1. SRFN har som mål å bevare det serbiske språket, kulturen, tradisjonen, samt å bedre det

serbiske folkets anseelse i Norge og verden forøvrig.

3.2. SRFN anmoder foreningene om gjennom sin virksomhet å samarbeide med lignende

norske organisasjoner, holde kontakt med lokale institusjoner og å samarbeide med lignende

organisasjoner fra hjemlandet for å bevare den serbiske kulturarven og tradisjonene samt det

serbiske språket.

3.3. SRFN skal skape solidaritet mellom sine medlemmer, og til innfødte nordmenn og andre

etniske grupper.

3.4. SRFN tar vare på barn og ungdom ved å arbeide for at de skal delta i

morsmålsundervisningen. Videre at de skal delta i ulike former for oppdragelses-,

utdannelses-, kultur- og idrettsutvikling, slik at deres nasjonale identitet bevares og

forsterkes.

3.5. SRFN' aktiviteter er tilpasset den aktuelle norske integrasjonspolitikken. Målet er å sikre

en tilfredsstillende rolle for det serbiske folket i det norske samfunnet.

3.6. SRFN arbeider for å integrere sine medlemmer i det norske samfunnet, og hjelper nye

medlemmer, innvandrerne, til å klare seg i det norske samfunnet.

4. Medlemskap i SRFN.

4.1. Foreninger, juridiske personer og privatpersoner som godkjenner Forbundets lover, og har

som mål å arbeide i henhold til § 3.1, og som betaler medlemsavgiften til SRFN, kan bli

medlemmer i SRFN. Medlemsavgiften på 500 kr. skal betales til SRFN innen 1. juni hvert år.

Størrelsen på medlemsavgiften vedtas av Årsmøtet.

4.2. Før en ny forening opptas i Forbundet, skal et søknadsskjema utfylles. Medlemsregister og

oversikt over styremedlemmer skal leveres, samt offisielt vedtak om å søke medlemskap i

Forbundet. En forenings medlemskap i SRFN vedtas av SRFN' styre etter at vilkårene for

medlemskap er oppfylt.

4.3. For å bli medlem i SRFN må en forening arbeide i henhold til gjeldende lover og ha minst

25 voksne medlemmer. Foreningene er helt selvstendige i sin virksomhet.

4.4. Medlemmer må i god tid på forhånd levere til SRFN' kontor følgende: Protokoll fra

årsmøte, årsrapporter, regnskap, revisjonsberetning, planer og budsjett for kommende år,

aktuelle lover, utfylt blankett med foreningens mål, samt eventuelt andre dokumenter.

4.5. Juridiske personer kan bli medlemmer i SRFN dersom de fremmer SRFN' virksomhet på en

god måte.

4.6. Styret kan foreslå at personer som i stor grad har bidratt til SRFN' fremgang, kan velges

til æresmedlemmer.

5. Avslutning av medlemskap i SRFN.

5.1. Medlemmer som ønsker å tre ut av SRFN skal levere en skriftlig søknad samt

årsmøteprotokoll med vedtak om å avslutte medlemskapet. Søknaden skal behandles på

SRFN' neste årsmøte. Inntil da anses foreningen å være medlem av SRFN.

5.2. Medlemmer som ikke har betalt medlemsavgiften til SRFN innen 31.desember foregående

år, mister sin rett til medlemskap. Dette bekreftes på kommende årsmøte.

5.3. Medlemmer hvis virksomhet står i strid med SRFN' lover og interesser, kan bli fratatt

medlemskapet på SRFN' årsmøte.

6. SRFN' økonomiske virksomhet.

6.1. SRFN baserer sin økonomi på medlemsavgifter, bidrag fra statlige organer, aktiviteter og

andre kilder. Regnskap og bokføring føres for kalenderåret fra 1. januar til 31. desember. En

fullstendig redegjørelse for SRFN' økonomi skal leveres til SRFN' revisorer senest i slutten av

februar hvert år.

6.2. Årsmøtet godkjenner bestemmelsene om SRFN' finansielle og materielle virksomhet.

6.3. SRFN' styre forvalter de finansielle og materielle ressursene. Det har ansvar overfor

årsmøtet hva angår bruken av disse ressursene.

7. SRFN' årsmøte.

7.1. Årsmøtet er SRFN' høyeste organ og består av 2 representanter fra hver

medlemsorganisasjon.

7.2. På SRFN' årsmøte har utelukkende godkjente representanter rett til å velge og bli valgt.

7.3. SRFN' årsmøte avholdes på palmesøndag hvert år.

7.4. Innkalling til ordinært årsmøte skal skje senest 30 dager før møtet avholdes. Dette betyr

at SRFN' styre underretter sine medlemmer skriftlig om dato og sted for årsmøtet.

7.5. Årsmøtet er beslutningsdyktig når minst 50% av representantene er til stede. Hvis ikke

flere enn 50% av de påmeldte representantene er til stede på årsmøtet, skal et nytt årsmøte

settes innen en måned. Da skal årsmøtet gjøre sitt arbeid med de tilstedeværende

representantene.

7.6. Innkalling til årsmøte skal inneholde forslag til dagsorden, styrets årsrapport, regnskap,

rapporter fra lov-, revisjons- og valgkomiteen, årsplaner og budsjett for kommende år, samt

styrets innstilling til de innkomne resolusjonsforslagene. Papirer til årsmøtet skal være

representantene i hende senest 15 dager før årsmøtet holdes.

7.7. Ekstraordinært årsmøte kan sammenkalles etter skriftlig søknad fra halvparten av SRFN'

individuelle medlemmer, eller gjennom søknad fra SRFN' styre. På et ekstraordinært årsmøte

skal man bare behandle de saker som er årsaken til at årsmøtet holdes. SRFN' styre

underretter medlemmene om søknad om ekstraordinært årsmøte, og fastsetter sted og et

tidspunkt innen tre måneder fra søknaden er mottatt.

7.8. Årsmøtets vedtak er rettskraftige når flertallet av de tilstedeværende representantene

stemmer for dem.

8. Bestemmelser om årsmøtets arbeidsmåter.

8.1.1. Valgkomiteen leverer ut rapport om antall tilstedeværende representanter og erklærer

årsmøtet beslutningsdyktig.

8.1.2. SRFN' leder åpner årsmøtet og gir forslag på hvordan årsmøtet skal ledes: ordfører,

sekretær og et tellekorps på to personer.

8.1.3. Årsmøtets ledelse skal i henhold til lovene bestemme årsmøtets arbeidsmåter, passe på

at reglene overholdes, og foreslå prosedyrer og andre løsninger for å rasjonalisere årsmøtets

virksomhet.

8.1.4. Avstemmingen er åpen. Avstemmingen kan være hemmelig og skje gjennom

stemmesedler dersom det kommer forslag om dette, og det vedtas. Hver representant

stemmer personlig og i sitt eget navn. Hver representant har en stemme.

8.1.5. Inviterte gjester deltar i årsmøtets virksomhet, men har ikke stemmerett.

8.1.6. Diskusjoner er muntlige, men kan også skje i skriftlig form. Diskusjonens tid er

begrenset til ti minutter. Om noen av deltakerne på ny ber om ordet for å komplettere eller

forklare, kan det bevilges ytterligere fem minutter til dette. Replikkene er på to minutter.

8.1.7. Deltakere i diskusjonen må forholde seg til dagsorden. Årsmøtets ledelse kan frata

deltakeren ordet dersom denne ikke holder seg til foreningens lover eller til bestemmelsene

om årsmøtets arbeidsmåter.

8.2.1. Årsmøtets ledelse gir forslag til dagsorden ved avstemming.

8.2.2. Forbundsstyrets årsmelding for året som har gått.

8.2.3. Revisjonsberetning.

8.2.4. Diskusjon om meldingene.

8.2.5. Godkjenning av meldingene og ansvarsfraskrivelse for Forbundsstyret.

8.2.6. Vedtak om årsplan og budsjett til neste årsmøte.

8.2.7. Årsmøtet vedtar forslaget om størrelsen på medlemsavgiften.

8.3.1. SRFN' styre består av en representant fra hver medlemsorganisasjon

8.3.2. Årsmøtets representanter har rett til å foreslå andre kandidater enn de tilstedeværende

til SRFN' styre og andre organer.

8.3.3. Årsmøtet velger SRFN' leder for to år.

8.3.4. Årsmøtet velger styremedlemmer for to år.

8.3.5. Årsmøtet velger leder for hver av komiteene.

8.3.6. Årsmøtet behandler og vedtar eller forkaster forslag til årsmøteresolusjoner som er

mottatt av styret minst 30 dager før årsmøtet avholdes, og som fins i papirene til årsmøtet.

9. SFRN' styre.

9.1. SRFN' styre er SFRN' høyeste organ mellom årsmøtene, og arbeider med å iverksette

årsmøtets vedtak. Det er ansvarlig overfor årsmøtet.

9.2. På det første styremøtet velges SRFN' nestleder. Andre funksjoner innen styret fordeles:

Kultur, utdanning, samfunnsspørsmål og sosiale saker, informasjon, idrett eller andre

oppgaver som er nødvendig for å iverksette årsmøtets vedtak og årsplan på en god måte.

9.3. SRFN' leder, organisasjonssekretæren og den økonomiansvarlige underskriver

dokumenter som er av administrativ eller økonomisk karakter.

9.4. SRFN' leder innkaller i samråd med de øvrige styremedlemmene til ordinære styremøter

minst fire ganger i året. Styremøter kan innkalles også om flertallet av styremedlemmene

ønsker det. Møtene kan innkalles per telefon om dette er nødvendig. Styremøtene kan ikke

holdes hvis ikke minst halvparten av medlemmene er til stede. Innkalling til møte med forslag

til saksliste må sendes styremedlemmene eller suppleantene minst 7 dager før møtet skal

holdes. Hvis styremedlem ikke kan delta, skal suppleant innkalles.

9.5. SFRS' leder står i spissen for Styrets arbeid og sørger for at vedtak føres til protokoll.

Styret avgjør vedtak ved flertallsavstemming. Når det er stemmelikhet, er lederens stemme

utslagsgivende.

9.6. Forbundsstyret kan etablere arbeidsgrupper av medlemmer som med sin kunnskap og

erfaring vil bidra til gjennomføring av årsmøtevedtak, eller til løsning av problemer som har

oppstått mellom årsmøtene. Styret kan bemyndige yrkesutøvere til å representere SRFN hos

norske institusjoner.

9.7. SRFN' leder er ansvarlig for sentralkontorets virksomhet, finansielt og materielt. Lederen

representerer SRFN i norske institusjoner og i institusjoner i hjemlandet.

10. Oppsigelser.

10.1. Oppsigelsen av styremedlem, suppleant eller medlem av en komité når vedkommende er

valgt av SRFN' årsmøte, skal skje skriftlig. Etter at styremedlem har mottatt oppsigelsen,

overtar suppleanten funksjonen. Hvis SRFN' leder leverer skriftlig oppsigelse til styret, skal

nestleder overta lederens oppgaver inntil neste ordinære eller ekstraordinære årsmøte. Styret

bestemmer når dette skal skje, avhengig av når lederens oppsigelse foreligger.

10.2. Hvis et styremedlem ikke deltar aktivt i styrets arbeid, forstyrrer dette, ikke møter

regelmessig, eller ikke medvirker til å iverksette årsmøtevedtak, kan styret kreve

styremedlemmets avgang. Da skal vedkommende erstattes med suppleant, eller med et nytt

styremedlem, dersom dette vedtaket bekreftes av neste årsmøte.

11. Belønninger og erkjentligheter.

11.1. SRFN' årsmøte bestemmer kriterier for, og former for, erkjentligheter som kan gis til

organisasjoner og individer som på et særskilt vis har bidratt til SRFN' arbeid eller anseelse.

12. Forbundets oppløsning.

12.1. SRFN kan ikke oppløses så lenge tre foreninger fins som medlemmer.