ข้าพเจ้าได้รับโอกาสให้เข้ามามีส่วนร่วมในการเรียนรู้ ในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และได้เข้ารับการอบบรมตามแนวทางการจัดการเรียนรู้ทั้ง 5 องค์ประกอบของงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โดยสำนักการศึกษาได้จัดให้มีคณะวิทยากรผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ตรงจากงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ มาเป็นวิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการ และข้าพเจ้ามีความสนใจเข้ารับการอบรมโดยสมัครใจซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยวลัยอลงกรณ์ จังหวัดปทุมธานี ซึ่งข้าพเจ้าได้นำความรู้จากการการอบรมมาเผยแพร่และประชุมชี้แจงเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ ให้กับคณะกรรมการดำเนินงานของโรงเรียน และได้มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อขยายผลและพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ ให้เห็นถึงวิธีการปฏิบัติงานเป็นการสร้างความเข้าใจ ความรัก ความหวงแหน และรักษาพรรณไม้ในโรงเรียนแก่คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน และบุคลากรของโรงเรียนทุกคน ซึ่งข้าพเจ้าได้นำองค์ความรู้ที่ได้รับมาเผยแพร่และร่วมกันจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับนักเรียน โดยให้นักเรียนได้เรียนรู้และปฏิบัติจริงจากแหล่งเรียนรู้สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และห้องสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน จนทำให้เกิดองค์ความรู้จริง ซึ่งข้าพเจ้าและครูผู้สอนทุกคนในโรงเรียนได้พัฒนาวิธีการสอนที่หลากหลายให้กับนักเรียนโดยเน้นรูปแบบการสอนออนไลน์เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด จึงถือว่าเป็นโอกาสดีที่ข้าพเจ้าได้รับโอกาสในการศึกษาเรียนรู้งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนจากผู้ที่มีความรู้และเข้าใจอย่างแท้จริง

ข้าพเจ้ามีความภาคภูมิใจและมีความเห็นอย่างยิ่งว่า การที่ข้าพเจ้าได้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนจนประสบความสำเร็จ และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับโรงเรียนอื่นที่สนใจศึกษาแนวทางการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนนั้น ทำให้ตระหนักถึงคุณค่าของพรรณไม้และเกิดจิตสำนึกในการอนุรักษ์พรรณไม้ในโรงเรียน รวมทั้งรู้รักษ์สิ่งแวดล้อม ทำให้มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมรู้รักษาให้คงอยู่ไว้ซึ่งการทำงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนทำให้ข้าพเจ้าเกิดความภาคภูมิใจมีแรงผลักดัน ที่จะศึกษาธรรมชาติที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม โดยนำความรู้ด้านต่างๆไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และสามารถต่อยอดสู่การประกอบอาชีพได้ เพราะข้าพเจ้าได้ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักการจัดการขยะอย่างครบวงจรและได้จัดทำโครงงาน

โดยนำทรัพยากรในท้องถิ่นมาพัฒนาต่อยอดให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนอีกด้วย

จึงถือว่าจากการทำงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเป็นความสำเร็จที่ข้าพเจ้าได้รับอย่างภาคภูมิใจที่สุด