ผลงานและรางวัล

นางสาวอารีญา ชื่นมะโน (ดีเจออม) ได้เข้าเฝ้ารับพระราชทานทุนสมเด็จพระบรมโอรสธิราชสยามมกุฎราชกุมารรุ่นที่ 8 ซึ่งเป็นทุนการศึกษาสำหรับนักเรียน เรียนดี จาก สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร เมื่อ 20 กรกฎาคม 2559 ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน 

รับพระราชทานรางวัล Innovative Teacher Leadership 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานรางวัลชนะเลิศการแข่งขันการนำเสนอผลงานด้านเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนสำหรับครูไทย "Thailand Innovative Teachers Leadership Awards 2014" แก่ นางสาวอวัตถา กลิ่นเทียน ผู้จัดการสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาโรงเรียนสตรีอ่างทอง เมื่อ 16 ตุลาคม 2557  โครงการนี้จัดโดย บริษัท Microsoft (ประเทศไทย) จำกัด 

เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานเข็มเยาวชนนักพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงโปรดเกล้าฯพระราชทานเข็มเยาวชนนักพัฒนา แก่ นายธนพล คันทรง ดีเจเต๋า F.M. 101.75 MHz  ในฐานะเยาวชนนักพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 

รางวัลแห่งความภูมิใจระดับชาติ ที่เราทีมงานวิทยุโรงเรียนสตรีอ่างทอง 101.75 ได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งในการเผยแพร่เรื่องราวของศิลปวัฒนธรรมไทยสู่คนฟัง ..."รายการ วัฒนธรรมสโมสร"ได้รับเลือกให้เป็น "รายการวิทยุดีเด่น" ที่ดำเนินการส่งเสริมอนุรักษณ์และเผยแพร่ความรู้ด้านวััฒนธรรมแก่ประชาชน จากกระทรวงวัฒนธรรม 

รับโล่ประกาศเกียรติคุณเพื่อแสดงว่า สถานีวิทยุเพื่อการศึกษาโรงเรียนสตรีอ่างทอง เป็นผู้สนับสนุนกิจการตำรวจ

นายวินัย ปานแดง ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีอ่างทองเข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณเพื่อแสดงว่า สถานีวิทยุเพื่อการศึกษาโรงเรียนสตรีอ่างทอง เป็นผู้สนับสนุนกิจการตำรวจและประชาสัมพันธ์ให้กับสถานีตำรวจภูธรเมืองอ่างทอง ในด้านการป้องกันอาชญากรรมด้านการป้องกันยาเสพติและแจ้งเตือนภัยต่างๆจากสถานีตำรวจภูธรเมืองอ่างทอง  เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561

สถานีวิทยุเพื่อการศึกษาโรงเรียนสตรีอ่างทองรับรางวัลหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

นายธวัช  ศรีสว่าง เข้ารับรางวัลจาก นายปวิณ ชำนิประศาสน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองเนื่องจากสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาโรงเรียนสตรีอ่างทอง ได้รับการคัดเลือกเป็นแหล่งเรียนรู้ดีเด่นในโครงการ "หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม" ปีการศึกษา 2556 ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา   ในโอกาสงานวันครูแห่งชาติ  16 มกราคม 2557 ที่จัดขึ้นโดยจังหวัดอ่างทองร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอ่างทอง และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 


ฟังรายการย้อนหลัง

โครงการอบรมนักเรียนนักจัดรายการ

สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา ของโรงเรียนสตรีอ่างทอง  คลื่นความถี่ F.M. 101.75 MHz เริ่มดำเนินงานเมื่อ ปี 2548  จากวัตถุประสงค์จะให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียน และชุมชน  เป็นการศึกษาตามอัธยาศัย  แต่ด้วยปัจจัยบางประการที่ไม่อาจดำเนินงานเพื่อการเผยแพร่วิชาการได้เต็มร้อยดังที่ตั้งจุดมุ่งหมายไว้  จึงมีการปรับเปลี่ยนเพื่อการพัฒนาความรู้ ความสามารถ ด้านการใช้ภาษา การใช้สื่อเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาค้นคว้า  การใช้สื่อและภาษาพัฒนาความสามารถทางการอาชีพ  นักโฆษณา  ประชาสัมพันธ์  เป็นพื้นฐานการศึกษาวิชานิเทศศาสตร์ ของนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ และ ความสนใจทางด้านนี้  นอกจากนั้น ยังเป็นการเสริมความรู้ ให้ความเพลิดเพลินแก่ชาวชุมชน  เหล่านี้นอกจากจะทำให้นักเรียนพบหนทางในการตรวจสอบศักยภาพของตนเอง  พบความต้องการของตนเองแล้ว ยังได้มีโอกาสทดลองเรียนรู้ด้วยการลงมือทำทั้งเพียงลำพังและเป็นคณะทำงาน 

สถานีวิทยุแห่งนี้จึงกลายเป็นสื่อการระหว่างชุมชนผู้ปกครอง นักเรียนกับโรงเรียนในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารความเคลื่อนไหวของโรงเรียน สื่อความเข้าใจต่อกัน ทั้งนี้ สถานียังคงยึดมั่นตามเจตนาเดิม คือ “สร้างสรรค์ปัญญา  พัฒนาสังคม  รื่นรมย์ใจ”  FM 101.75 MHz  จึงยังคงนำความรู้ที่น่าสนใจสำหรับประชาชนมานำเสนอ สอดแทรกกับการ ฝึกหัดนักเรียนนักจัดรายการ การจัดอบรมนักเรียนนักจัดรายการ การจัดรายการมุ่งเน้นที่ ให้รู้จักและตระหนักถึงคุณธรรมจริยธรรม การวางหลักสูตรเน้นเรื่องการใช้ภาษาให้ถูกต้อง  การเขียนบทวิทยุให้มีสาระเกี่ยวกับความตระหนักดังกล่าว เพื่อโน้มน้าวให้กลุ่มผู้ฟังเป้าหมายหลัก  คือ  นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนได้ร่วมกันปลูกฝังให้เห็นคุณค่าปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม โดยการจัดอบรมยังยึดแนวปฏิบัติเดิมของการจัดอบรมรุ่นก่อน ๆ  คือ การให้นักจัดรายการรุ่นพี่ได้มีบทบาทในการฝึกหัดรุ่นน้อง  เพื่อให้มีปฏิสัมพันธ์เป็นอันดี ในระบบพี่น้อง  มีความเคารพ และเกื้อกูลกันในการทำงานสถานีวิทยุ  จึงให้รุ่นพี่เข้าค่าย ร่วมกับรุ่นน้องเพื่อเรียนรู้ต่อเนื่อง  ในการบริหารจัดการ  และ ดูแลน้อง ๆ เพื่อเกิดความคุ้นเคยระหว่างกัน  จะได้สามารถช่วยเหลือเกื้อกูลกันได้  


3-4 มิถุนายน 2566 ณ สถานีวิทยุเพื่อการศึกษาโรงเรียนสตรีอ่างทอง


วันที่ 3 มิถุนายน 2566 เวลา 8.00 น. ผู้อำนวยการมงคล  บกสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีอ่างทอง ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดการอบรมค่ายพัฒนาทักษะผู้ประกาศ รุ่นที่ 19 DJ AUDITION 2023 ADVENTURE รองหอมหวล  ศรีอาภรณ์ ต้อนรับ นายเสถียร  วรภูมิ ผู้อำนวยการสถายีวิทยุฯ  ผู้บริหาร รองฯ อรวรรณ ฉ่ำชื่น และ ผู้ปกครองนักเรียน 

สถานีวิทยุเพื่อการศึกษาโรงเรียนสตรีอ่างทอง จัดการอบรมค่ายพัฒนาทักษะผู้ประกาศ รุ่นที่ 19 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ความรู้ในด้านทักษะการเป็นผู้ประกาศที่ถูกต้อง และ เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการเป็นผู้ประกาศ และนำไปใช้ในการจัดรายการทางวิทยุกระจายเสียง ณ สถานีวิทยุเพื่อการศึกษาโรงเรียนสตรีอ่างทองได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการปลูกฝังพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมด้านจิตสาธารณะ และสถานีฯขอขอบคุณ  แขกรับเชิญพิเศษ ผศ.ดร.พัทธ์พสุตม์ สาธุนุวัฒน์ อาจารย์จากสถาบันราชภัฎพระนครศรอยุธยา ร่วมเป็นกรรมการประเมินการทดสอบจัดรายการในวันที่ 4 มิถุนายน 2566

23-24 กรกฎาคม 2565 ณ สถานีวิทยุเพื่อการศึกษาโรงเรียนสตรีอ่างทอง


วันที่ 23 กรกฎาคม 2565 เวลา 8.00 น. ผู้อำนวยการมงคล  บกสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีอ่างทอง ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดการอบรมค่ายพัฒนาทักษะผู้ประกาศ รุ่นที่ 18 DJ's ADVENTURE Gen18  รองหอมหวล  ศรีอาภรณ์ ดูแลต้อนรับ คณะผู้บริหาร รองฯ สุเทพ กรอบเพ็ชร  รองฯ เบญจรัตน์ อุปนันท์  และ รองฯ อรวรรณ ฉ่ำชื่น

สถานีวิทยุเพื่อการศึกษาโรงเรียนสตรีอ่างทอง จัดการอบรมค่ายพัฒนาทักษะผู้ประกาศ รุ่นที่ 18 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ความรู้ในด้านทักษะการเป็นผู้ประกาศที่ถูกต้อง และ เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการเป็นผู้ประกาศ และนำไปใช้ในการจัดรายการทางวิทยุกระจายเสียง ณ สถานีวิทยุเพื่อการศึกษาโรงเรียนสตรีอ่างทองได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการปลูกฝังพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมด้านจิตสาธารณะ

และสถานีฯขอขอบคุณเสื้อคนไทยหัวใจฟู โครงการคนไทยหัวใจฟู  โดยกลุ่มคนตัวดี ที่สถานีฯใช้ประกอบกับหัวข้อจัดสอบจัดรายการ คือ "คนดีศรีอ่างทอง" 


ระหว่างวันที่ 14-15 กรกฏาคม 2561

การจัดการอบรมครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากโรงเรียนสตรีอ่างทอง ได้รับเกียรติจาก คุณกนกวรรณ  ฉิ่นไพศาล ผู้จัดการผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพย์สิน บริษัท ซิตี้เรียลตี้ จำกัด สังกัด นิติบุคคลอาคารชุด รุ่นพี่นักจัดรายการ ที่กำลังศึกษา ด้านสื่อสารมวลชน ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ รุ่นพี่ที่จบการศึกษาและทำงานในแวดวงสื่อสารมวลชน ทั้งวิทยุ และโทรทัศน์มาเป็นวิทยากรให้ความรู้  ได้รับบริจาคเงินสมทบและได้รับการสนับสนุนอาหารว่างและเครื่องดื่มจากกลุ่มพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลป่าโมก ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทุกฝ่าย  

กิจกรรมสถานีวิทยุที่มีคุณภาพระดับประเทศ ประจำปี 2566 สาขาผู้ทดลองออกอากาศวิทยุกระจายเสียง ในระบบ F.M. ประเภทกิจกรรมบริการชุมชน คลื่น F.M.101.75 MHz. 

รางวัลแห่งความภูมิใจระดับประเทศ ครูอวัตถา กลิ่นเทียน ผู้ดูแลสถานีวิทยุโรงเรียนสตรีอ่างทอง และนักเรียนนักจัดรายการทุกคน ทุกรุ่นที่ร่วมสร้างสรรค์ผลงาน กับรางวัลที่ 1 ระดับประเทศ การจัดกิจกรรมสถานีวิทยุที่มีคุณภาพระดับประเทศ ประจำปี 2566 สาขาผู้ทดลองออกอากาศวิทยุกระจายเสียง ในระบบ F.M. ประเภทกิจกรรมบริการชุมชน คลื่น F.M.101.75 MHz.

จัดโดย กสทช. 

สัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่ายดีเจประชาธิปไตยรุ่นที่1 

สถานีวิทยุเพื่อการศึกษาโรงเรียนสตรีอ่างทองร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่ายดีเจประชาธิปไตยรุ่นที่1 ระหว่างวันที่ 24-25 มีนาคม 2565 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร โดย สำนักพัฒนาเครือข่ายการเลือกตั้ง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 


การประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในด้านการศึกษา 2564

นายสมบัติ ล้อจงเฮง ประธานกรรมการ นายสุเทพ สังข์วิเศษ รองประธานกรรมการ ได้เดินทางมาเป็นกรรมการในการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในด้านการศึกษา โดย นายมงคล บกสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีอ่างทอง กล่าวต้อนรับคณะกรรมการ และแนะนำคณะผู้บริหาร โรงเรียนสตรีอ่างทอง และนายวินัย ปานแดง ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสตรีอ่างทอง นอกจากนี้คณะครู นักเรียนตัวแทนแกนนำนักเรียนได้มีการนำเสนอวีดีทัศน์การขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้ และนำเสนอการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในด้านการศึกษา วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องสำนึกรักบ้านเกิด หลังจากจบการนำเสนอคณะกรรมการเดินตรวจเยี่ยมและประเมินฐานการเรียนรู้ตามลำดับของแต่ละฐานการเรียนรู้

สถานีวิทยุเพื่อการศึกษาโรงเรียนสตรีอ่างทอง ได้เข้าร่วมกิจกรรม "พัฒนาสัมพันธ์สื่อมวลชน" และ "พัฒนาศักยภาพสื่อมวลชนแบบมีส่วนร่วม" ของ กอ.รมน. เพื่อสร้างสรรค์สื่อ ตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ จังหวัดสงขลา


สถานีวิทยุเพื่อการศึกษาโรงเรียนสตรีอ่างทองส่งตัวแทนเข้าร่วมโครงการของศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 5 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร จัดกิจกรรม "พัฒนาศักยภาพสื่อแบบมีส่วนร่วม รุ่นที่ 2" ณ จ.สงขลา ตั้งแต่วันที่ 1-3 มีนาคม 2565 โดย พลโทธิติชัย ปรีชา ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 5 กอ.รมน. และผู้อำนวยการสถาบันความพอเพียงร่วมกับเครือข่ายจัดกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจในการแก้ปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีเป้าหมายเพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพสื่อแกนนำ ให้สามารถผลิตสื่อเชิงสร้างสรรค์บนแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 กิจกรรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วม 140 คน รวมทั้ง 4 ภาคของประเทศไทย เข้ารับการอบรมสื่อสร้างสรรค์กับการผลิตสารคดีสั้น ด้วยเทคโนโลยี MOJO (Mobile Jounalism) และลงพื้นที่ปฏิบัติเป็น 3 กลุ่ม คือ เกาะยอ โครงการทหารพันธุ์ดี และ วิสาหกิจชุมชนแปรรูปกาแฟ อ.สะบ้าย้อย 

สถานีวิทยุเพื่อการศึกษาโรงเรียนสตรีอ่างทอง ได้เข้าร่วมกิจกรรม "พัฒนาสัมพันธ์สื่อมวลชน" และ "พัฒนาศักยภาพสื่อมวลชนแบบมีส่วนร่วม" ของ กอ.รมน. และได้รับคัดเลือกเป็น 1 ในผู้นำสื่อมวลชนคุณภาพภาคกลาง เพื่อสร้างสรรค์สื่อ ตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกอ.รมน. โดย ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 5 กอ.รมน. (ศปป.5 กอ.รมน.) ได้จัดกิจกรรม "พัฒนาสัมพันธ์สื่อมวลชน" และ "พัฒนาศักยภาพสื่อมวลชนแบบมีส่วนร่วม" ขึ้น ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพสื่อมวลชนทุกภูมิภาค ทั้งด้าน การวิเคราะห์ข้อมูล การใช้เทคนิคที่ทันสมัย และช่องทางใหม่ๆ ในการนำเสนอ รวมทั้ง เฟ้นหาผู้นำสื่อมวลชนประจำภูมิภาค ที่นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประยุกต์ใช้ในการเสนอข่าว เพื่อก้าวไปสู่การเรียนรู้บริบทของสังคมพหุวัฒนธรรมใน พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป


ในการนี้ กลุ่มเป้าหมายที่เข้าอบรม ได้แก่ สื่อมวลชนทุกแขนง โดยกำหนดจัดอบรมภูมิภาคละ 2 รุ่น ๆ ละ 200 คน โดยภาคกลางจัดในวันที่ 10 มกราคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี กรุงเทพฯ และวันที่ 12 มกราคม 2565 ณ โรงแรมนนทบุรี พาเลซ จังหวัดนนทบุรี / ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดในวันที่ 17 มกราคม 2565 ณ กองพลทหาร ค่ายเปรมติณสูลานนท์ จังหวัดขอนแก่น และในวันที่ 19 มกราคม 2565 ณ โรงแรมอัลเวเรช จังหวัดบุรีรัมย์ / ภาคเหนือจัด ในวันที่ 24 มกราคม 2565 ณ โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก และวันที่ 26 มกราคม 2565 ณ โรงแรมกรีนเลค รีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่ / ภาคใต้จัดในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 ณ โรงแรมบรรจงบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี และวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช โฮเต๊ล แอนด์ รีสอร์ต จังหวัดสงขลา


สำหรับผู้ที่ผ่านการอบรม จะถูกคัดเลือกผู้นำกลุ่ม รุ่นละ 100 คน และ 140 คน เพื่อลงศึกษาดูงานด้านวิถีชีวิต อัตลักษณ์และพหุวัฒนธรรมของชุมชนจังหวัดชายแดนใต้พร้อมทั้งการเสริมศักยภาพด้านการผลิตสื่อเพื่อเป็นผู้นำสื่อคุณภาพ ทันสมัยจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ และวิทยากรจากพื้นที่ดำเนินการ ทั้งนี้ พลโท ธิติชัย ปรีชา ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 5 กอ.รมน. ได้เน้นย้ำและถึงความสำคัญการจัดกิจกรรมดังกล่าว เพื่อมุ่งหวังให้เกิดพัฒนาศักยภาพ และสร้างทัศนคติเชิงบวกโดยใช้แนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการปฏิบัติหน้าที่สื่อมวลชน โดยเฉพาะในแง่มุมของการสร้างความสมานฉันท์ให้แก่สังคมไทย ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยสร้างความตระหนักรู้ ในบทบาทและหน้าที่ของสื่อมวลชนที่ดี มีคุณธรรม และเป็นการยกระดับมาตรฐานให้เป็นสื่อมวลชนคุณภาพอย่างแท้จริง

สถานีวิทยุโรงเรียนสตรีอ่างทอง ปลูกฝังให้นักเรียนนักจัดรายการ รักสิ่งแวดล้อมด้วยการคัดแยกขยะและทิ้งให้ถูกประเภท 

วันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฎาคม 2564 สถานีวิทยุโรงเรียนสตรีอ่างทอง ปลูกฝังให้นักเรียนนักจัดรายการ รักสิ่งแวดล้อมด้วยการคัดแยกขยะและทิ้งให้ถูกประเภท โดยขยะอิเล็กทรอนิกส์มีการเก็บรวบรวมไว้และนำไปทิ้งด้วยกัน อาทิ สายชาร์จ หูฟัง ถ่าน หลอดไฟLED และเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ชำรุด ไปทิ้งที่สำนักงานเทศบาลตำบลศาลาแดง 


สถานีวิทยุเพื่อศึกษาโรงเรียนสตรีอ่างทองจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19

วันพุธที่ 9 มิถุนายน 2564 สถานีวิทยุเพื่อศึกษาโรงเรียนสตรีอ่างทองพานักเรียนนักจัดรายการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ร่วมกับจังหวัดอ่างทอง โรงพยาบาลอ่างทอง และสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทอง ณ ห้องประชุมรัตนศิริวิไล โรงพยาบาลอ่างทอง ตึกอำนวยการและผู้ป่วยนอก โดยมี โก๊ะตี๋ อารามบอย (นายเจริญพร อ่อนละม้าย) และครอบครัว เป็นแขกรับเชิญสำหรับการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์

19​ ธันวาคม​ 2563​ สถานีวิทยุ​เพื่อการศึกษา​ โรงเรียน​สตรี​อ่างทอง​ นำโดย​ ผอ.มงคล​ บก​สกุล​ ผู้อำนวยการ​โรงเรียน​สตรี​อ่างทอง​ จัดงานบำเพ็ญ​กุศล​เปิดสำนักงานสถานี​วิทยุ​ เพื่อการศึกษา​โรงเรียน​สตรี​อ่างทอง​ F.M.101.75 MHz โดยนายกสำเริง​ ทรงไตร​ นายกสมาคมผู้ปกครองและครูสตรีอ่างทอง​ เป็นประธา​น​ ร่วมด้วย​นายโชคชัย​ ทองศักดิ์​ ที่ปรึกษา​รัฐมนตรี​กระทรวง​คมนาคม​ นายวินัย​ ปานแดง​ ประธานกรรมการสถานศึกษา​ขั้นพื้นฐาน​โรงเรียน​สตรีอ่างทอง

การนี้ขอขอบคุณ​ผู้มีเกียรติ​ทุกท่านที่ให้เกียรติ​ร่วมงานบุญ​ และสนับสนุน​การจัดงานทุกท่านด้วยความซาบซึ้ง​ใจยิ่ง


สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา โรงเรียนสตรีอ่างทอง ส่งบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม Workshop นักสื่อสารสร้างสรรค์ ตอน #หยุดเหยียดไม่เกลียดกัน 

กิจกรรม Workshop นักสื่อสารสร้างสรรค์ ตอน #หยุดเหยียดไม่เกลียดกัน จัดโดยสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ วันที่ 14-16 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรมโนโวเทลกรุงเทพ แพลทินัม ประตูน้ำ โดย ดร.ธนกร ศรีสุขใส เป็นประธานเปิดงาน และมีเยาวชนอายุ 16-25 ปี เข้าร่วมจำนวน 60 คน 

อีกทั้งยังมีการบรรยายพิเศษด้านการผลิตสื่อจากคุณชินพล ธัญญเจริญ ผู้เชี่ยวชาญงานด้าน Motion Graphic และเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประสบการณ์เรื่องการกลั่นแกล้งในโลกออนไลน์โดย คุณจารุวัฒน์ เชี่ยวอร่ามและคุณนิภาภรณ์ ฐิติธนการ


นักเรียนนักจัดรายการสถานีวิทยุ​เพื่อ​การศึกษา​ โรงเรียน​สตรี​อ่างทอง​ เข้าร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้​เยาวชน​นักสื่อเสียงสุขภาวะ D -​ voice Camp "รวมพลเยาวชนนักสื่อเสียงสุขภาวะ" 

วันที่ 1 -​ 2 สิงหาคม 2563

นางสาวพิชชาภา นพศรี นักเรียนนักจัดรายการสถานีวิทยุ​เพื่อ​การศึกษา​ โรงเรียน​สตรี​อ่างทอง​ เข้าร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้​เยาวชน​นักสื่อเสียงสุขภาวะ D -​ voice Camp "รวมพลเยาวชนนักสื่อเสียงสุขภาวะ" จัดโดยคนตัว D ได้รับการสนับสนุน​จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง​เสริมสุขภาพ(สสส.) ค่ายในครั้งนี้ต้องการสร้างการเปลี่ยนแปลง​ สร้างประโยชน์​ และพัฒ​นาสังคมไทยโดยใช้สื่อเสียง ณ โรงแรมบัดดี้ โอเรียนทอล ริเวอร์ไซด์​ ปากเกร็ด นนทบุรี 

สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา โรงเรียนสตรีอ่างทองเข้าร่วมกิจกรรมปลุกปั้นนักข่าวเยาวชน สร้างสื่อมวลชนยุค Digital 

วันที่ 11 ตุลาคม 2562 

สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา โรงเรียนสตรีอ่างทองเข้าร่วมกิจกรรมปลุกปั้นนักข่าวเยาวชน สร้างสื่อมวลชนยุค Digital จัดโดยบริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน) และมีผู้จัดการความรับผิดชอบต่อสังคม นายจักรกริช นุกูลกิจเป็นประธานในพิธี กิจกรรมในครั้งนี้มีการบรรยายหัวข้อ "การพัฒนาทางเทคโนโลยีของสื่อวิทยุ จากอดีตสู่อนาคต"และ"การสร้าง Content สำหรับสื่อวิทยุ online radio และ podcast" โดยอ.วาทิต ประสมทรัพย์ จากนั้นรองผู้จัดการบริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน) ผู้จัดการฝ่ายควบคุมสิ่งแวดล้อม นายปริญญา มืดอินทร์ พาเยี่ยมชมโรงงานไทยเรยอน เพื่อทดลองการทำ Content 

วันที่ 1 สิงหาคม 2562

นายมงคล บกสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะผู้บริหาร คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ และนักเรียนห้องเรียนภาษาจีน โรงเรียนสตรีอ่างทอง ได้ทำการต้อนรับ ครูและนักเรียนโรงเรียนมัธยมชนชาติจางเจียเจี้ย มณฑลหูหนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ณ ห้องประชุมสังเวียนพัฒนมงคล โรงเรียนสตรีอ่างทอง

โดยพิธีเปิดเริ่มขึ้นเมื่อเวลา 09.00 น. โรงเรียนสตรีอ่างทองได้มีการแสดงรำสัมพันธ์ไทย-จีน เพื่อเป็นการต้อนรับ และนักเรียนโรงเรียนมัธยมชนชาติจางเจียเจี้ย ก็ได้มีการแสดงกลอนจีน ร้องเพลงจีน และการระบำประจำเผ่า มอบให้กับทางโรงเรียนสตรีอ่างทองเช่นกัน จากนั้นได้มีทำ MOU (ทำข้อตกลงระหว่างกันเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียบนรู้) และได้จัดกิจกรรมให้กับนักเรียนจีนได้เรียนรู้ด้านอาหาร ศิลปะ และวัฒธรรมไทย

เวลา 13.00 น. ได้มีการสัมภาษณ์พิเศษและแพร่ภาพสดผ่านทาง Facebook Live สถานีวิทยุโรงเรียนสตรีอ่างทอง

วันที่​ 27-29​ มีนาคม​ 2562​ 

สถานีวิทยุ​เพื่อ​การศึกษา​โรงเรียน​สตรี​อ่างทอง​ ได้เข้าร่วมการ​อบรม​พัฒนา​ความรู้​ให้กับแกนนำเครือข่ายผู้บริโภค​ในกิจการกระจายเสียง​และโทรทัศน์​ ในพื้นที่ภาคกลาง​ ณ​ โรงแรมมิราเคิล​ แกรนด์​ คอนเวนชั่น จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการ​กิจการ​กระจาย​เสียง​ กิจการ​โทรทัศน์​ และกิจการโทรคมนาคม​แห่งชาติ​ ร่วมกับสำนักงานคุ้มครอง​ผู้บริโภค​ในกิจการ​กระจายเสียง​และโทรทัศน์​ ซึ่งจะเป็​น​การนำความรู้​มาสร้างความรู้ความเข้าใจ​ มีความตื่นตัวเรื่องการรู้จักสิทธิ​ของการเป็นผู้บริโภค​สื่อวิทยุ​-โทรทัศน์​ และสามารถนำไปขยายผลต่อได้​ โอกาสนี้มีหน่วยงานต่างๆ​ เช่น​ อาสาสมัคร​หมู่บ้าน​ สาธารณสุข​จังหวัด​ มากว่า​ 10​ หน่วยงาน​ จำนวน​ 150​ คน​ เข้ารับการอบรม 

วันที่14-16 พฤศจิกายน 2561 

 ณ โรงแรมสวนไทรโยค อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี จัดโดย สำนักงานป้องกันและควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี (สคร.4) โดย พญ.วรยา เหลืองอ่อน เป็นประธานในพิธีเปิด เครือข่ายที่เช้าร่วมประชุมประกอบด้วย สื่อมวลชนแขนงต่างๆ รวมทั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านการสื่อสารความเสี่ยงใน 8 จังหวัดได้แก่ จังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง ชัยนาท สิงห์บุรี ลพบุรี และ สระบุรี รวมจำนวนทั้งสิ้น 95 คน
สถานีวิทยุเพื่อการศึกษาโรงเรียนสตรีอ่างทองร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่ายดีเจประชาธิปไตยรุ่นที่1 ระหว่างวันที่ 24-25 มีนาคม 2565 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร โดย สำนักพัฒนาเครือข่ายการเลือกตั้ง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 


สถานีวิทยุเพื่อการศึกษาโรงเรียนสตรีอ่างทองร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่ายดีเจประชาธิปไตยรุ่นที่1 ระหว่างวันที่ 24-25 มีนาคม 2565 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร โดย สำนักพัฒนาเครือข่ายการเลือกตั้ง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 


การประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในด้านการศึกษา 2564

นายสมบัติ ล้อจงเฮง ประธานกรรมการ นายสุเทพ สังข์วิเศษ รองประธานกรรมการ ได้เดินทางมาเป็นกรรมการในการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในด้านการศึกษา โดย นายมงคล บกสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีอ่างทอง กล่าวต้อนรับคณะกรรมการ และแนะนำคณะผู้บริหาร โรงเรียนสตรีอ่างทอง และนายวินัย ปานแดง ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสตรีอ่างทอง นอกจากนี้คณะครู นักเรียนตัวแทนแกนนำนักเรียนได้มีการนำเสนอวีดีทัศน์การขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้ และนำเสนอการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในด้านการศึกษา วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องสำนึกรักบ้านเกิด หลังจากจบการนำเสนอคณะกรรมการเดินตรวจเยี่ยมและประเมินฐานการเรียนรู้ตามลำดับของแต่ละฐานการเรียนรู้

สถานีวิทยุเพื่อการศึกษาโรงเรียนสตรีอ่างทอง ได้เข้าร่วมกิจกรรม "พัฒนาสัมพันธ์สื่อมวลชน" และ "พัฒนาศักยภาพสื่อมวลชนแบบมีส่วนร่วม" ของ กอ.รมน. เพื่อสร้างสรรค์สื่อ ตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ จังหวัดสงขลา


สถานีวิทยุเพื่อการศึกษาโรงเรียนสตรีอ่างทองส่งตัวแทนเข้าร่วมโครงการของศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 5 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร จัดกิจกรรม "พัฒนาศักยภาพสื่อแบบมีส่วนร่วม รุ่นที่ 2" ณ จ.สงขลา ตั้งแต่วันที่ 1-3 มีนาคม 2565 โดย พลโทธิติชัย ปรีชา ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 5 กอ.รมน. และผู้อำนวยการสถาบันความพอเพียงร่วมกับเครือข่ายจัดกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจในการแก้ปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีเป้าหมายเพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพสื่อแกนนำ ให้สามารถผลิตสื่อเชิงสร้างสรรค์บนแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 กิจกรรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วม 140 คน รวมทั้ง 4 ภาคของประเทศไทย เข้ารับการอบรมสื่อสร้างสรรค์กับการผลิตสารคดีสั้น ด้วยเทคโนโลยี MOJO (Mobile Jounalism) และลงพื้นที่ปฏิบัติเป็น 3 กลุ่ม คือ เกาะยอ โครงการทหารพันธุ์ดี และ วิสาหกิจชุมชนแปรรูปกาแฟ อ.สะบ้าย้อย 

สถานีวิทยุเพื่อการศึกษาโรงเรียนสตรีอ่างทอง ได้เข้าร่วมกิจกรรม "พัฒนาสัมพันธ์สื่อมวลชน" และ "พัฒนาศักยภาพสื่อมวลชนแบบมีส่วนร่วม" ของ กอ.รมน. และได้รับคัดเลือกเป็น 1 ในผู้นำสื่อมวลชนคุณภาพภาคกลาง เพื่อสร้างสรรค์สื่อ ตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกอ.รมน. โดย ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 5 กอ.รมน. (ศปป.5 กอ.รมน.) ได้จัดกิจกรรม "พัฒนาสัมพันธ์สื่อมวลชน" และ "พัฒนาศักยภาพสื่อมวลชนแบบมีส่วนร่วม" ขึ้น ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพสื่อมวลชนทุกภูมิภาค ทั้งด้าน การวิเคราะห์ข้อมูล การใช้เทคนิคที่ทันสมัย และช่องทางใหม่ๆ ในการนำเสนอ รวมทั้ง เฟ้นหาผู้นำสื่อมวลชนประจำภูมิภาค ที่นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประยุกต์ใช้ในการเสนอข่าว เพื่อก้าวไปสู่การเรียนรู้บริบทของสังคมพหุวัฒนธรรมใน พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป


ในการนี้ กลุ่มเป้าหมายที่เข้าอบรม ได้แก่ สื่อมวลชนทุกแขนง โดยกำหนดจัดอบรมภูมิภาคละ 2 รุ่น ๆ ละ 200 คน โดยภาคกลางจัดในวันที่ 10 มกราคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี กรุงเทพฯ และวันที่ 12 มกราคม 2565 ณ โรงแรมนนทบุรี พาเลซ จังหวัดนนทบุรี / ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดในวันที่ 17 มกราคม 2565 ณ กองพลทหาร ค่ายเปรมติณสูลานนท์ จังหวัดขอนแก่น และในวันที่ 19 มกราคม 2565 ณ โรงแรมอัลเวเรช จังหวัดบุรีรัมย์ / ภาคเหนือจัด ในวันที่ 24 มกราคม 2565 ณ โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก และวันที่ 26 มกราคม 2565 ณ โรงแรมกรีนเลค รีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่ / ภาคใต้จัดในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 ณ โรงแรมบรรจงบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี และวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช โฮเต๊ล แอนด์ รีสอร์ต จังหวัดสงขลา


สำหรับผู้ที่ผ่านการอบรม จะถูกคัดเลือกผู้นำกลุ่ม รุ่นละ 100 คน และ 140 คน เพื่อลงศึกษาดูงานด้านวิถีชีวิต อัตลักษณ์และพหุวัฒนธรรมของชุมชนจังหวัดชายแดนใต้พร้อมทั้งการเสริมศักยภาพด้านการผลิตสื่อเพื่อเป็นผู้นำสื่อคุณภาพ ทันสมัยจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ และวิทยากรจากพื้นที่ดำเนินการ ทั้งนี้ พลโท ธิติชัย ปรีชา ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 5 กอ.รมน. ได้เน้นย้ำและถึงความสำคัญการจัดกิจกรรมดังกล่าว เพื่อมุ่งหวังให้เกิดพัฒนาศักยภาพ และสร้างทัศนคติเชิงบวกโดยใช้แนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการปฏิบัติหน้าที่สื่อมวลชน โดยเฉพาะในแง่มุมของการสร้างความสมานฉันท์ให้แก่สังคมไทย ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยสร้างความตระหนักรู้ ในบทบาทและหน้าที่ของสื่อมวลชนที่ดี มีคุณธรรม และเป็นการยกระดับมาตรฐานให้เป็นสื่อมวลชนคุณภาพอย่างแท้จริง

สถานีวิทยุโรงเรียนสตรีอ่างทอง ปลูกฝังให้นักเรียนนักจัดรายการ รักสิ่งแวดล้อมด้วยการคัดแยกขยะและทิ้งให้ถูกประเภท 

วันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฎาคม 2564 สถานีวิทยุโรงเรียนสตรีอ่างทอง ปลูกฝังให้นักเรียนนักจัดรายการ รักสิ่งแวดล้อมด้วยการคัดแยกขยะและทิ้งให้ถูกประเภท โดยขยะอิเล็กทรอนิกส์มีการเก็บรวบรวมไว้และนำไปทิ้งด้วยกัน อาทิ สายชาร์จ หูฟัง ถ่าน หลอดไฟLED และเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ชำรุด ไปทิ้งที่สำนักงานเทศบาลตำบลศาลาแดง 


สถานีวิทยุเพื่อศึกษาโรงเรียนสตรีอ่างทองจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19

วันพุธที่ 9 มิถุนายน 2564 สถานีวิทยุเพื่อศึกษาโรงเรียนสตรีอ่างทองพานักเรียนนักจัดรายการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ร่วมกับจังหวัดอ่างทอง โรงพยาบาลอ่างทอง และสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทอง ณ ห้องประชุมรัตนศิริวิไล โรงพยาบาลอ่างทอง ตึกอำนวยการและผู้ป่วยนอก โดยมี โก๊ะตี๋ อารามบอย (นายเจริญพร อ่อนละม้าย) และครอบครัว เป็นแขกรับเชิญสำหรับการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์

19​ ธันวาคม​ 2563​ สถานีวิทยุ​เพื่อการศึกษา​ โรงเรียน​สตรี​อ่างทอง​ นำโดย​ ผอ.มงคล​ บก​สกุล​ ผู้อำนวยการ​โรงเรียน​สตรี​อ่างทอง​ จัดงานบำเพ็ญ​กุศล​เปิดสำนักงานสถานี​วิทยุ​ เพื่อการศึกษา​โรงเรียน​สตรี​อ่างทอง​ F.M.101.75 MHz โดยนายกสำเริง​ ทรงไตร​ นายกสมาคมผู้ปกครองและครูสตรีอ่างทอง​ เป็นประธา​น​ ร่วมด้วย​นายโชคชัย​ ทองศักดิ์​ ที่ปรึกษา​รัฐมนตรี​กระทรวง​คมนาคม​ นายวินัย​ ปานแดง​ ประธานกรรมการสถานศึกษา​ขั้นพื้นฐาน​โรงเรียน​สตรีอ่างทอง

การนี้ขอขอบคุณ​ผู้มีเกียรติ​ทุกท่านที่ให้เกียรติ​ร่วมงานบุญ​ และสนับสนุน​การจัดงานทุกท่านด้วยความซาบซึ้ง​ใจยิ่ง


สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา โรงเรียนสตรีอ่างทอง ส่งบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม Workshop นักสื่อสารสร้างสรรค์ ตอน #หยุดเหยียดไม่เกลียดกัน 

กิจกรรม Workshop นักสื่อสารสร้างสรรค์ ตอน #หยุดเหยียดไม่เกลียดกัน จัดโดยสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ วันที่ 14-16 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรมโนโวเทลกรุงเทพ แพลทินัม ประตูน้ำ โดย ดร.ธนกร ศรีสุขใส เป็นประธานเปิดงาน และมีเยาวชนอายุ 16-25 ปี เข้าร่วมจำนวน 60 คน 

อีกทั้งยังมีการบรรยายพิเศษด้านการผลิตสื่อจากคุณชินพล ธัญญเจริญ ผู้เชี่ยวชาญงานด้าน Motion Graphic และเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประสบการณ์เรื่องการกลั่นแกล้งในโลกออนไลน์โดย คุณจารุวัฒน์ เชี่ยวอร่ามและคุณนิภาภรณ์ ฐิติธนการ


นักเรียนนักจัดรายการสถานีวิทยุ​เพื่อ​การศึกษา​ โรงเรียน​สตรี​อ่างทอง​ เข้าร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้​เยาวชน​นักสื่อเสียงสุขภาวะ D -​ voice Camp "รวมพลเยาวชนนักสื่อเสียงสุขภาวะ" 

วันที่ 1 -​ 2 สิงหาคม 2563

นางสาวพิชชาภา นพศรี นักเรียนนักจัดรายการสถานีวิทยุ​เพื่อ​การศึกษา​ โรงเรียน​สตรี​อ่างทอง​ เข้าร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้​เยาวชน​นักสื่อเสียงสุขภาวะ D -​ voice Camp "รวมพลเยาวชนนักสื่อเสียงสุขภาวะ" จัดโดยคนตัว D ได้รับการสนับสนุน​จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง​เสริมสุขภาพ(สสส.) ค่ายในครั้งนี้ต้องการสร้างการเปลี่ยนแปลง​ สร้างประโยชน์​ และพัฒ​นาสังคมไทยโดยใช้สื่อเสียง ณ โรงแรมบัดดี้ โอเรียนทอล ริเวอร์ไซด์​ ปากเกร็ด นนทบุรี 

สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา โรงเรียนสตรีอ่างทองเข้าร่วมกิจกรรมปลุกปั้นนักข่าวเยาวชน สร้างสื่อมวลชนยุค Digital 

วันที่ 11 ตุลาคม 2562 

สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา โรงเรียนสตรีอ่างทองเข้าร่วมกิจกรรมปลุกปั้นนักข่าวเยาวชน สร้างสื่อมวลชนยุค Digital จัดโดยบริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน) และมีผู้จัดการความรับผิดชอบต่อสังคม นายจักรกริช นุกูลกิจเป็นประธานในพิธี กิจกรรมในครั้งนี้มีการบรรยายหัวข้อ "การพัฒนาทางเทคโนโลยีของสื่อวิทยุ จากอดีตสู่อนาคต"และ"การสร้าง Content สำหรับสื่อวิทยุ online radio และ podcast" โดยอ.วาทิต ประสมทรัพย์ จากนั้นรองผู้จัดการบริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน) ผู้จัดการฝ่ายควบคุมสิ่งแวดล้อม นายปริญญา มืดอินทร์ พาเยี่ยมชมโรงงานไทยเรยอน เพื่อทดลองการทำ Content 

วันที่ 1 สิงหาคม 2562

นายมงคล บกสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะผู้บริหาร คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ และนักเรียนห้องเรียนภาษาจีน โรงเรียนสตรีอ่างทอง ได้ทำการต้อนรับ ครูและนักเรียนโรงเรียนมัธยมชนชาติจางเจียเจี้ย มณฑลหูหนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ณ ห้องประชุมสังเวียนพัฒนมงคล โรงเรียนสตรีอ่างทอง

โดยพิธีเปิดเริ่มขึ้นเมื่อเวลา 09.00 น. โรงเรียนสตรีอ่างทองได้มีการแสดงรำสัมพันธ์ไทย-จีน เพื่อเป็นการต้อนรับ และนักเรียนโรงเรียนมัธยมชนชาติจางเจียเจี้ย ก็ได้มีการแสดงกลอนจีน ร้องเพลงจีน และการระบำประจำเผ่า มอบให้กับทางโรงเรียนสตรีอ่างทองเช่นกัน จากนั้นได้มีทำ MOU (ทำข้อตกลงระหว่างกันเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียบนรู้) และได้จัดกิจกรรมให้กับนักเรียนจีนได้เรียนรู้ด้านอาหาร ศิลปะ และวัฒธรรมไทย

เวลา 13.00 น. ได้มีการสัมภาษณ์พิเศษและแพร่ภาพสดผ่านทาง Facebook Live สถานีวิทยุโรงเรียนสตรีอ่างทอง

วันที่​ 27-29​ มีนาคม​ 2562​ 

สถานีวิทยุ​เพื่อ​การศึกษา​โรงเรียน​สตรี​อ่างทอง​ ได้เข้าร่วมการ​อบรม​พัฒนา​ความรู้​ให้กับแกนนำเครือข่ายผู้บริโภค​ในกิจการกระจายเสียง​และโทรทัศน์​ ในพื้นที่ภาคกลาง​ ณ​ โรงแรมมิราเคิล​ แกรนด์​ คอนเวนชั่น จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการ​กิจการ​กระจาย​เสียง​ กิจการ​โทรทัศน์​ และกิจการโทรคมนาคม​แห่งชาติ​ ร่วมกับสำนักงานคุ้มครอง​ผู้บริโภค​ในกิจการ​กระจายเสียง​และโทรทัศน์​ ซึ่งจะเป็​น​การนำความรู้​มาสร้างความรู้ความเข้าใจ​ มีความตื่นตัวเรื่องการรู้จักสิทธิ​ของการเป็นผู้บริโภค​สื่อวิทยุ​-โทรทัศน์​ และสามารถนำไปขยายผลต่อได้​ โอกาสนี้มีหน่วยงานต่างๆ​ เช่น​ อาสาสมัคร​หมู่บ้าน​ สาธารณสุข​จังหวัด​ มากว่า​ 10​ หน่วยงาน​ จำนวน​ 150​ คน​ เข้ารับการอบรม 

วันที่14-16 พฤศจิกายน 2561 

 ณ โรงแรมสวนไทรโยค อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี จัดโดย สำนักงานป้องกันและควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี (สคร.4) โดย พญ.วรยา เหลืองอ่อน เป็นประธานในพิธีเปิด เครือข่ายที่เช้าร่วมประชุมประกอบด้วย สื่อมวลชนแขนงต่างๆ รวมทั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านการสื่อสารความเสี่ยงใน 8 จังหวัดได้แก่ จังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง ชัยนาท สิงห์บุรี ลพบุรี และ สระบุรี รวมจำนวนทั้งสิ้น 95 คน

รายการ สัมภาษณ์ พิเศษ

วันที่ 14 มกราคม 2563 โรงเรียนสตรีอ่างทองได้รับเกียรติจาก สพฐ. เลือกให้เป็นโรงเรียนหนึ่งในโครงการ การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ระยะที่ 2 การเรียนรู้สภาพจริง 

นายมงคล บกสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีอ่างทอง นำผู้บริหารสถานศึกษา ทั้ง 13 ท่าน และ คณะผู้ติดตาม กว่า 30 ท่าน เยี่ยมชมการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนสตรีอ่างทอง และยังให้เกียรติเป็นแขกรับเชิญในรายการสัมภาษณ์พิเศษบุคคลสำคัญ ของสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาโรงเรียนสตรีอ่างทอง โดย ดีเจน้ำหวานนางสาวยอดญาดา สุขแสงจันทร์

กิจกรรมสัมพันธ์ชุมชน

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนชาวจอ่างทองร่วมโหวต มุก อภิชญา จากรายการ เพลงเอก ซีซั่น 2 รอบชิงชนะเลิศ

วันที่ 2 มิถุนายน 2565 มุก อภิชญา จันทร์ทอง ชาวอ่างทองของเรา ผู้เข้าแข่งขันในรายการเพลงเอก ซีซั่น 2 กับบทเพลง ชายเดียวในดวงใจ ซึ่งกำลังอยู่ในช่วงของการลงคะแนนโหวตค้นหาผู้ชนะเลิศการแข่งขันในรายการเพลงเอก ซีซั่น 2 ขอเชิญชวนชาวอ่างทองร่วมเป็นกำลังใจให้ มุก อภิชญา ด้วยการโหวตให้คะแนน และประกาศผลในวันที่ 4 มิถุนายน 2565 เวลา 20.05 น. ทางช่องเวิร์คพอยท์

สถานีวิทยุเพื่อศึกษาโรงเรียนสตรีอ่างทองจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19

วันพุธที่ 9 มิถุนายน 2564 สถานีวิทยุเพื่อศึกษาโรงเรียนสตรีอ่างทองพานักเรียนนักจัดรายการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ร่วมกับจังหวัดอ่างทอง โรงพยาบาลอ่างทอง และสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทอง ณ ห้องประชุมรัตนศิริวิไล โรงพยาบาลอ่างทอง ตึกอำนวยการและผู้ป่วยนอก โดยมี โก๊ะตี๋ อารามบอย (นายเจริญพร อ่อนละม้าย) และครอบครัว เป็นแขกรับเชิญสำหรับการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์

รายการสัมภาษณ์พิเศษท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง

วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 สัมภาษณ์ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง นายเรวัต ประสงค์ เกี่ยวกับเรื่องการจัดงาน "รำลึกประพาสต้นล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ 5 จังหวัดอ่างทอง ประจำปี 2563" ดำเนินรายการโดย นางสาวยอดญาดา สุขแสงจันทร์ และ นางสาวพิชชาภา นพศรี

SA 101.75 VLOG

ขั้นตอนการฝึกทักษะทางภาษา ด้วยการจัดรายการวิทยุกระจายเสียง

ก่อนหน้าที่จะทำงานด้านการสื่อสารด้วยภาษาพูดทางวิทยุกระจายเสียงได้ จะต้องมีการเตรียมการมาก่อน ไม่ว่าจะเป็นการฝึกออกเสียง การอ่านเพื่อศึกษาค้นคว้า  การฟังรายการวิทยุเพื่อวิเคราะห์ หาองค์ประกอบ หารูปแบบ  หรือแม้กระทั่งการเขียนเพื่อที่จะนำไปจัดรายการวิทยุ ดังนั้น หากนักเรียนมาทำงาน จัดรายการทางวิทยุกระจายเสียง จะได้ฝึกฝนซ้ำๆ  และพัฒนาตามระดับความสามารถที่กำหนดไว้ และตามความพอใจของนักเรียน 

สอนติดตั้งบนแอนดรอยด์.mp4