ส่วนที่ 1 การจัดการความรู้และการจัดการนวัตกรรม

การจัดการความรู้ (อังกฤษ: knowledge management - KM) คือ การรวบรวม สร้าง จัดระเบียบ แลกเปลี่ยน และประยุกต์ใช้ความรู้ในองค์กร โดยพัฒนาระบบจาก ข้อมูล ไปสู่ สารสนเทศ เพื่อให้เกิด ความรู้ และ ปัญญา ในที่สุด

นวัตกรรม (อังกฤษ: innovation management - IM) หมายถึง สิ่งใหม่ที่เกิดจากการใช้ความรู้และความคิดสร้างสรรค์ มาปรับปรุง พัฒนา กระบวนการ ผลิตภัณฑ์ หรือ องค์ความรู้เดิม ให้เกิดประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือเชิงสังคมอย่างเป็นรูปธรรม

ส่วนที่ 2 กลุ่มองค์ความรู้

กลุ่มองค์ความรู้ 7 กลุ่ม

โครงสร้างความรู้ระดับองค์กร กกท. มี 7 กลุ่มดังนี้

1. กลุ่มความรู้ด้านการกีฬา

2. กลุ่มความรู้การพัฒนากีฬาเป็นเลิศ

3. กลุ่มความรู้ด้านธุรกิจกีฬา

4. กลุ่มความรู้ด้านวิศวกรรมกีฬา

5. กลุ่มความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา

6. กลุ่มความรู้ด้านการควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา

7. กลุ่มความรู้งานสนับสนุน

องค์ความรู้ 16 ฝ่าย/สำนัก

ส่วนที่ 3 คู่มือปฎิบัติงาน

 

นัดหมายเพื่อขอรับความช่วยเหลือแบบตัวต่อตัวที่ศูนย์ช่วยเหลือของเรา
ดูข้อมูลเพิ่มเติม