British Boarding Experience 2020

โครงการเรียนร่วมชั้นเรียนกับนักเรียนอังกฤษ

ณ โรงเรียน Hatherop Castle School

เมือง Gloucestershire

วันที่ 24 เมษายน – 17 พฤษภาคม 2563 ( 3 สัปดาห์ )

รับนักเรียนระดับชั้น ป.4 - ป.6

Hatherop Castle School


 • โรงเรียนประจำสหศึกษาที่มีชื่อเสียงของประเทศอังกฤษ
 • โรงเรียนมีเป้าหมายในการมุ่งเน้นศักยภาพของนักเรียนแต่ละคน และสร้างสภาพแวดล้อมที่จะทำให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้
 • มีความปรารถนาที่จะประสบความสำเร็จและพัฒนาตนเองอย่างสร้างสรรค์ ทั้งด้านวิชาการและบุคลิกภาพ
 • โรงเรียนมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน เช่น ห้องเรียนที่ทันสมัยและมีอุปกรณ์ครบครันด้วย ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ สนามกีฬา โรงละคร และห้องอาหาร เป็นต้น

English Boarding School &

Buddy Programme Experiences

 • British Boarding Experience: สัมผัสกับบรรยากาศการเป็นนักเรียนประจำในประเทศอังกฤษที่โรงเรียน Hatherop Castle School
 • Buddy Programme ตลอด 3 สัปดาห์: นักเรียนจะได้เข้าเรียนวิชาต่างๆ ทำกิจกรรม รวมทั้งเล่นกีฬาภายในโรงเรียนร่วมกับนักเรียนอังกฤษ
 • Full Day Trips: ทัศนศึกษาเต็มวันในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ พร้อมทั้งเยี่ยมชมเมืองสำคัญในประเทศอังกฤษ เช่น โรงถ่ายทำภาพยนต์ Harry Potter Studio Tour, สิ่งมหัศจรรย์ระดับโลกอย่าง Stonehenge & Bath, เมืองแห่งการศึกษา Oxford และ London เมืองหลวงของประเทศอังกฤษ

Gloucestershire

 • ตั้งอยู่ทางตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ของอังกฤษ
 • เป็นเมืองที่เก่าแก่และสวยงาม ผู้คนมีอัธยาศัยดี
 • เป็นเมืองที่มีความสงบและปลอดภัยเป็นอย่างมาก

ทัศนศึกษาเต็มวัน

(ตลอดช่วงเสาร์-อาทิตย์)

Harry Potter Studio

Stonehenge & Bath

Oxford

London

PGL Leadership Camp : Marchants Hill

PGL (2 days 2 nights)

 • นักเรียนจะได้ทำกิจกรรมศูนย์พัฒนาเยาวชนชั้นนำ PGL ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศอังกฤษ
 • เน้นการพัฒนาทักษะชีวิตในด้านต่างๆ ของเยาวชนผ่านการจัดค่ากิจกรรมร่วมกัน ทั้งในด้านความสามัคคี ความกล้าแสดงออก เสริมสร้างความั่นใจให้กับนักเรียน
 • PGL มีศูนย์พัฒนาเยาวชนอยู่ 12 แห่งทั่วประเทศอังกฤษ


สถานที่พัก

Boarding House

 • เข้าพักในหอพักของทางโรงเรียน Hatherop Castle School
 • รับประทานอาหารทั้ง 3 มื้อ ที่โรงเรียน Hatherop Castle School
 • ทางหอพักจะดูแลเรื่องการซักผ้าให้นักเรียนด้วย

PGL, Marchants Hill

 • นักเรียนจะได้พักในหอพักของค่ายพัฒนาเยาวชน PGL

ประกาศนียบัตร

นักเรียนทุกคนที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับประกาศนียบัตรและรายงานผลการเรียนจากทางโรงเรียน Hatherop Castle School และค่ายพัฒนาผู้นำเยาวชน PGL

ค่าใช้จ่ายโครงการ ราคา 214,000 บาท

บริการที่รวมในโครงการ

ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป – กลับ สายการบิน Thai Airways ค่าลงทะเบียนเรียน

ค่ารถรับ – ส่ง สนามบิน – ที่พัก ตลอดจนทัศนศึกษาตามรายการ ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร

ค่าภาษีสนามบิน, ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (คำนวณจากค่าสินจ้าง และบริการ) ค่าที่พัก และ ค่าอาหาร

ค่าประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ ในวงเงินประกันคนละ 2,000,000 บาท ค่าวีซ่าสำหรับเดินทางเข้าอังกฤษ

กระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 25 กก. เจ้าหน้าที่ดูแลอย่างใกล้ชิดตลอดการเดินทาง

บริการที่ไม่รวมในโครงการ

ค่าทำหนังสือเดินทาง และ ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าน้ำหนักกระเป๋าเกิน ฯลฯ

กำหนดวันรับสมัครวันสุดท้าย 15 มกราคม 2563

หมายเหตุ

ผู้จัดโครงการขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าลงทะเบียนกรณียกเลิกการเดินทางทุกกรณี และสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของนักเรียนผู้ร่วมโครงการเป็นสำคัญ

*ทางผู้จัดโครงการขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บพาสปอร์ตตัวจริงของนักเรียนเพื่อดำเนินการขอวีซ่านับตั้งแต่วันที่สมัครจนกระทั่งถึงวันเดินทาง *

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image