กลุ่มบริหารงานทั่วไป

ยินดีต้อนรับเข้าสู่กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ อ.ปัว จ.น่าน

นางเมธาวี ขันทะสอน
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานทั่วไป

เว็บไซต์อยู่ระหว่างการปรับปรุง