สำนักงานสัสดีจังหวัดอ่างทอง

Ang Thong Provincial millitary recurting Office

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานสัสดีจังหวัดอ่างทอง

เชิญชวนชายไทยพร้อมใจสมัครทหาร

ณ อำเภอภูมิลำเนาทหาร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป


ที่ตั้งสำนักงานสัสดีจังหวัดอ่างทอง

การลงบัญชีทหารกองเกิน

การตรวจโรคก่อนการตรวจเลือก

  • หน้าที่ชายไทย : การเกณฑ์ทหารเป็นกฎหมายตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งในทางปฏิบัติพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2497 กำหนดหน้าที่นี้ให้เฉพาะชายที่มีสัญชาติเป็นไทยตามกฎหมายมีหน้าที่ต้องเข้ารับราชการทหารด้วยตนเองทุกคน
  • ชายไทยเริ่มเป็นทหารกองเกินนับแต่อายุครบ 18 ปีบริบูรณ์ ทหารกองเกินอาจถูกเรียกไปรับการตรวจเลือกเพื่อเข้ากองประจำการได้เมื่ออายุครบ 21 ปีบริบูรณ์ ทหารกองเกินเมื่อเข้ารับราชการทหารกองประจำการครบกำหนด หรือสำเร็จการฝึกวิชาทหารตามหลักสูตรที่กระทรวงกลาโหมกำหนด หรือมีอายุครบ 30 ปีบริบูรณ์ จะถูกปลดเป็นทหารกองหนุน เมื่อเวลาผ่านไปหรืออายุครบตามที่กำหนดทหารกองหนุนก็จะถูกปลดพ้นราชการทหาร ในระหว่างที่เป็นทหารกองเกินหรือทหารกองหนุนนั้น อาจถูกเรียกพลได้ตามที่กระทรวงกลาโหมเห็นสมควร และอาจถูกระดมพลได้หากมีพระราชกฤษฎีกา

ผู้จัดทำ : Kri Konpa /ติดต่อสอบถาม kaya.ky95@gmail.com โทร. 088 - 2398252