Stadgar

Stadgarna styr en förenings verksamhet. De är fastställda vid en förenings årsmöte och i stadgarna framgår det såväl varför föreningen finns som hur stadgarna ändras. Under 2018 pågår en total översyn av stadgarna. Nedan finner ni just nu de äldre, gällande, stadgarna.

Stadgar för Sveriges Akvarieföreningars Riksförbund (SARF)

(Ändringar gjorda efter beslut på stämma 2017-12- 02 i Uppsala)

§ 1. Förbundets målsättning

Förbundet har som målsättning att verka för information, debatt och samverkan kring akvariehobbyn samt att engagera sig, politiskt och religiöst obundet, för en saklig och tidsenlig syn på naturvård och miljöskydd.

§ 2. Förbundets sammansättning

Förbundet är en sammanslutning av akvarieföreningar och akvarister i Sverige, samt med dessa närbesläktade organisationer och naturintresserade.

§ 3. Förbundets uppgift

Förbundets uppgift är:

1. att främja akvariehobbyn såsom varande en viktig väg till människors förståelse för naturen och de för allt liv väsentliga processer som där försiggår.

2. att stödja de anslutna föreningarnas verksamhet till fromma för deras medlemmars utveckling inom akvariehobbyn.

3. att tjäna som remissinstans för landets myndigheter vid stiftandet av lagar, föreskrifter och andra bestämmelser med inverkan på akvariehobbyn och närliggande områden.

Mer konkreta åtgärder i detta program kan vara:

1. utgivande av en facktidskrift eller medlemsblad för de anslutna akvaristerna;

2. tillhandahållande av informations- och studiematerial till de anslutna föreningarna;

3. arrangerande av akvariemöten/kurser med akvaristisk inriktning;

4. upprätthållande av kontakter med akvaristorganisationer i grannländerna;

5. anordnande av lättsamma tävlingar mellan föreningarna, t.ex. i odling av akvariefisk.

§ 4. Förbundets organisation

Förbundets beslutande organ är:

1. Riksstämman

2. Förbundsstyrelsen.

§ 5. Medlemskap

Ansökan om medlemskap i förbundet görs hos förbundsstyrelsen.

§ 6. Förbundsstyrelsen

1. Förbundsstyrelsen leder förbundets verksamhet i överensstämmelse med dessa stadgar och av stämman fattade beslut och är under stämmoperioden förbundets högsta beslutande organ.

2. Förbundsstyrelsen består av minst fem (5) ledamöter, jämte minst två (2) suppleanter, som väljes från stämma till stämma. I förbundsstyrelsen ingår dessutom tidskriftens redaktör samt webansvarig.

3. Förbundets postadress beslutas av dess styrelse. Styrelsen bör också vara tillgänglig via e-post.

4. Förbundsstyrelsen håller minst 3 sammanträden per år. För styrelsebesluts giltighet fordras att mer än hälften av ledamöterna i styrelsen är eniga om detsamma. För beslut av mer genomgripande natur kan revisorernas yttrande inhämtas.

5. Förbundsordföranden utövar i samråd med styrelsen ledningen av förbundets löpande verksamhet, är ordförande vid styrelsens sammanträden och ansvarar för verkställigheten av stämmans och styrelsens beslut.

6. Förbundets firma tecknas av förbundsordföranden eller kassören separat.

7. Förbundssekreteraren handlägger stadge- och organisationsfrågor, svarar för protokollföringen vid förbundsstyrelsens sammanträden samt för utarbetande av förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse.

8. Kassören handhar förbundets ekonomiska förvaltning i enlighet med dessa stadgar och de särskilda föreskrifter förbundsstyrelsen meddelar. Kassören kan ansvarsförsäkras genom förbundets försorg.

9. Web-ansvarig har hand om förbundets hemsida på internet.

10. Övriga styrelsemedlemmars åligganden regleras genom föreskrifter meddelade av förbundsstyrelsen.

§ 7. Revision

1. För granskning av förbundsstyrelsens och tidskriftens verksamhet och räkenskaper väljer ordinarie stämma för nästföljande stämmoperiod två revisorer jämte två suppleanter.

2. I avseende på förbundsstyrelsens och tidskriftens förvaltning åligger det revisorerna att verkställa revision och senast två veckor innan stämman avge berättelse till förbundsstyrelsen och stämman med till- eller avstyrkande av ansvarsfrihet för styrelsen. Revisionen skall omfatta tiden till och med sista halvårsskiftet före stämman.

3. Vid revisionen skall tillses att fattade beslut icke strider mot förbundets stadgar eller stämmobeslut, att räkenskaperna är utförda och behörigen verifierade, att värdehandlingar är i vederbörlig ordning och väl förvarade, att banktillgodohavanden överensstämmer med vederbörande bankers saldobesked, samt att tillgångarna ej upptagits över sitt värde och skulderna ej under sitt värde.

§ 8. Förbundets ekonomi

1. Medlemsavgiftens storlek och utformning beslutas av stämman.

2. Medlemsavgift gäller per verksamhetsår.

§ 9. Rösträtt

1. Vid riksstämman äger varje ansluten förening, som fullgjort sina skyldigheter enligt denna stadga, rösträtt med en röst.

2. Beslut fattas med enkel majoritet: vid lika röstetal gäller den mening som biträtts av stämmans tjänstgörande ordförande. Vid beslut om stadgeändring krävs dock kvalificerad majoritet med minst 2/3 av de avgivna rösterna.

3. Vid personval fordras för val mer än hälften av avgivna, godkända röster. I de fall då detta antal röster ej uppnåtts, förrättas omval mellan dem som erhållit det högsta antalet röster. Vid lika antal röster avgörs valet genom lottning.

4. Stämmoombud kan icke överlåta sin rösträtt.

§ 10. Riksstämma

1. Riksstämman är förbundets högsta beslutande organ.

2. Ordinarie stämma sammanträder vid tidpunkt som bestäms av föregående stämma.

3. Extra stämma skall inkallas då minst 25 % av förbundets anslutna föreningar så begär. Förbundsstyrelsen eller revisorerna kan inkalla extra stämma om viktiga angelägenheter så påfordra. Extrastämma äger endast behandla den eller de frågor som föranlett dess inkallande.

4. Kallelse till ordinarie riksstämma skall, genom cirkulär till föreningarna, utfärdas minst 4 månader före dess hållande. Extra stämma må inkallas med en varseltid på minst 14 dagar.

Vid stämman skall följande punkter behandlas:

*Upprop av anmälda ombud.

*Stämmans stadgeenliga utlysande.

*Val av två justeringsmän.

*Val av ordförande för stämman.

*Val av sekreterare för stämman.

*SARF:s verksamhetsberättelse.

*SARF:s revisionsberättelse.

*Tidskriftens verksamhetsberättelse.

*Tidskriftens revisionsberättelse.

*Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen.

*Fastställande av avgifter till SARF för nästkommande stämmoperiod.

*Behandling av inkomna motioner och propositioner.

*Beslut om nästa stämma.

*Val av förbundsstyrelse samt suppleanter.

*Val av revisor samt suppleanter.

*Val av valberedning.

Motioner som skall behandlas på riksstämman skall, för att beaktas, vara förbundsstyrelsen tillhanda senast tre månader före stämmans avhållande eller på av förbundsstyrelsen särskilt fastställt datum.

§ 11. Rapporter

Föreningarna skall genom skriftliga rapporter snarast delges de beslut som fattats av riksstämman och förbundsstyrelsen.

§ 12. Allmänt

1. Det åligger anslutna föreningar att årligen, lämpligen snarast efter årsmötet, till förbundsstyrelsen insända uppgifter om aktuella befattningshavare. Skrivelser och förfrågningar från SARF skall besvaras utan onödigt dröjsmål samt, i tillämpliga delar, delges föreningsmedlemmarna och föreningsstyrelsen så snart detta kan ske.

2. Lokalförening som efter viss "inkasso-verksamhet" ej fullgjort sina betalningar till förbundet skall av förbundsstyrelsen uteslutas ur förbundet om ej särskilda skäl är däremot. Utesluten förening äger ej rätt att hyra filmer och föredrag från förbundet. Förbundsstyrelsen kan dessutom i andra fall förvägra icke-betalande förening möjligheten att utnyttja förbundets tjänster.

§ 13. Tidskrift/medlemsblad

Tidskriften, som är förbundets och medlemmarnas organ, är underställd SARF. Förbundsstyrelsen utser redaktör och ansvarig utgivare. Dessutom skall suppleant för redaktören utses av förbundsstyrelsen. Tidskriftens ekonomi och redigering handhaves av dess redaktion. Ansvarige utgivaren kan ansvarsförsäkras genom förbundets försorg.

§ 14. Stadgefrågor m.m.

1. Dessa stadgar är antagna på SARF:s extrastämma den 2 december 2017.

2. Förslag till ändring eller tillägg till dessa stadgar må endast avgöras på riksstämman. I kallelsen till stämman skall ifrågavarande ärende särskilt omnämnas. För förslagets antagande på stämman fordras att detsamma biträdes med minst 2/3 av de avgivna rösterna.

3. Genom inträde i SARF har medlemsförening ställt sig dessa stadgar till efterrättelse.