นวัตกรรมการพัฒนาจังหวัดอัจฉริยะ จังหวัดสระบุรี

กรุณาตอบคำถามให้ครบทุกชุด หากท่านได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะทำงานมากกว่า 1 คณะ