ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

องค์การบริหารส่วนตำบลสบโขง

อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

ประจำปี 2565

วิสัยทัศน์

แม่หลองพัฒนาการศึกษา โครงสร้างพื้นฐานและคุณภาพชีวิต ตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน

โปรด Login GMail เพื่อใช้งานระบบ