ฝ่ายวิชาการ

วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม

ประวัติความเป็นมา

วิทยาลัยนาฎศิลปร้อยเอ็ดเป็นวิทยาลัยสังกัดกองศิลปศึกษา กรมศิลปากร แห่งที่ 3 ในจำนวนวิทยาลัยนาฏศิลปส่วนภูมิภาคทั้งหมด 9 แห่งซึ่งการจัดตั้งวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ดได้เริ่มจากการสำรวจพื้นที่ที่จะ จัดตั้งวิทยาลัย กล่าวคือเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2522 ฯพณฯ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ดร.ก่อ สวัสดิพาณิชย์ พร้อมคณะได้ทำการสำรวจพื้นที่จะจัดตั้งวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด เพื่อขยายการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมให้แพร่หลายในภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยมี ผู้ร่วมชี้สถานที่หลายท่าน อาทิเช่น นายเดโช สวนานนท์ อดีตอธิบดีกรมศิลปกร นายศักดา อ้อพงษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ในขณะนั้น รวมทั้งบุคคลสำคัญอีกหลายท่าน และได้ตกลงที่จะใช้ที่ดินสาธารณะประโยชน์ คือ บริเวณสระฮาง และสระแก้ว รวมที่ราชพัสดุบริเวณคูเมืองเป็นสถานที่ก่อสร้างวิทยาลัยฯ โดยใช้บริเวณสระฮางเป็นสถานที่ก่อสร้างอาคารเรียน และใช้บริเวณสระแก้วเป็นที่ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายสิปนนท์ เกตุทัตต์ ได้ลงนามประกาศจัดตั้งวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ดเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2522 โดยให้สังกัดกองศิลปศึกษา กรมศิลปปากรกระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนถึงชั้นประกาศนียบัตรนาฏศิลปชั้นสูง ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ.2522 โดยอาศัยอาคารเรียนของโรงเรียนสตรีศึกษา 1 หลัง เป็นที่เรียนชั่วคราวมีนักเรียนระดับนาฏศิลปะชั้นต้นปีที่ 1 จำนวน 80 คน และดับนาฏศิลปชั้นกลางปีที่ 1 จำนวน 80 คน ครูผู้สอนได้รับการ สนับสนุนจากวิทยาลัยนาฏศิลปส่วนกลางในขั้นแรก จำนวน 50 คน และมีครูช่วยราชการจากจังหวัดร้อยเอ็ด 4 คน โดยมีนายล้วน เจนใจ อาจารย์ 2 วิทยาลัยช่างศิลป รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2523 วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ได้รับงบประมาณ จำนวน 5,650,000 บาท เป็นค่าก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 18 ห้องเรียน 1 หลัง โรงอาหาร 1 หลัง บ้านพักยาม 1 หลังและรั้วลวดหนามรอบบริเวณ การก่อสร้างได้ดำเนินการสร้างแล้วเสร็จในเดือน ธันวาคม 2524 และในงบประมาณ 2524 ได้ รับงบประมาณปรับปรุงพื้นที่มีวงเงินเพียง 756,329 บาท ซึ่งในเนื้อที่เกือบ 20 ไร่ และบางแห่งลึกถึง 2 เมตรเศษ ราคาดินจึง ๆ จะต้องใช้เงินไม่ต่ำกว่า 2,000,000บาท แต่วิทยาลัยได้รับความอนุเคราะห์จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดดำเนินการให้ จนเสร็จในเดือน มีนาคม 2522 เปิดให้เรียน 20 พฤษภาคม 2525 และทำพิธีเปิดอาคารใหม่ของวิทยาลัยในวันที่ 15 กรกฎาคม 2525 โดยท่านผู้ว่าราชการ จังหวัดร้อยเอ็ด นายธวัชชัย สมสมาน ผูอำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปปัจจุบัน นายศุภรากร พานิชกิจ