รายงานการประเมินตนเองของโรงเรียนอำนาจเจริญ

2.ประเมินตนเอง2560.mp4
1.วิดีโอสมบูรณ์ ตรวจสอบประกันคุณภาพภายใน 2560.mp4
SAR ประจำปี 59.pdf