Projekt LI.L

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Údaje o projekte

 • Názov projektu: Neformálne vzdelávanie pre potreby trhu práce – tvorba a realizácia programov celoživotného vzdelávania
 • Kód projektu: 312011D979
 • Operačný program: Ľudské zdroje, prioritná os 1
 • Výzva: OPLZ-PO1/2016/DOP/1.4.1-01 NedisKVALIFIKUJ SA!
 • Celková výška rozpočtu: 197 640 €
 • Výška nenávratného finančného príspevku: 187 758 €
 • Horizont realizácie: máj 2018 až december 2019 (20 mesiacov)
 • Leták k projektu

Vzdelávacie programy

Program A. Riadenie projektov financovaných z externých zdrojov

(celkovo 140 hod. vzdelávania, 20 účastníkov, 2 skupiny: A-1 a A-2, každá skupina absolvuje 70 hod. vzdelávania – celý program, spolu 6 modulov)

Program B. Rozbehnutie vlastného podnikania

(celkovo 266 hod. vzdelávania, 20 účastníkov uchádzačov o zamestnanie, 2 skupiny: B-1 a B-2, každá skupina absolvuje 133 hod. vzdelávania – celý program, spolu 12 modulov)

Program C. Osobnostné zručnosti pre pracovné prostredie

(celkovo 112 hod. vzdelávania, 50 účastníkov, 5 skupín, spolu 8 modulov):

 • Skupina C-1 Eco-C (10 účastníkov absolvuje celkovo 56 hod.) absolvuje moduly Komunikácia, Sebaprezentácia, Riešenie konfliktov a Tímová práca.
 • Skupiny C-2 až C-5 soft-skills (40 účastníkov v 4 skupinách, pričom každá skupina absolvuje 14 hod. vzdelávania) absolvujú každá niektorý z nasledovných modulov Rozvoj osobnosti a sebadôvery, Orientácia na zákazníka, Chaos manažment a Produktivita a Lean Thinking.

Program D. Finančná, právna a občianska gramotnosť

(celkovo 154 hod. vzdelávania, 20 účastníkov, 2 skupiny: D-1 a D-2, každá skupina absolvuje 77 hod. vzdelávania – celý program, spolu 3 moduly)

Program E. Digitálna gramotnosť

(celkovo 336 hod. vzdelávania, 40 účastníkov, 4 skupiny: E-1 až E-4, každá skupina absolvuje 84 hod. vzdelávania – celý program, spolu 4 moduly)

Realizácia projektu

Realizácia projektu je rozčlenená do troch podaktivít:

Podaktivita 1.1: Tvorba vzdelávacích programov

 • Jej zámerom bude vytvoriť vzdelávací obsah (vzdelávacie programy), ktorý bude následne v podaktivite 1.2 vzdelávaný.
 • Vzdelávacie programy vytvárajú metodici pre tvorbu vzdelávacích programov a ich činnosť má charakter tvorivej práce.
 • Ku každému programu bude vytvorená komplexná sada študijných materiálov a metodík.
 • Predpokladané trvanie podaktivity: máj 2018 až december 2018 (pri niektorých programoch až január, resp. apríl 2019)
 • Metodológia realizácie podaktivity:
   1. Výber a obsadenie pracovných pozícií metodikov
   2. Zostavenie a implementácia metodiky tvorby vzdelávacích programov, príprava podkladov pre vypracovanie metodickej dokumentácie
   3. Zostavenie vzdelávacích programov
   4. Príprava metodických materiálov pre vzdelávanie
   5. Príprava metodológie pre meranie výsledkov a hodnotenie vzdelávania
   6. Finalizácia resp. priebežná aktualizácia vzdelávacích programov

Podaktivita 1.2: Realizácia programov celoživotného vzdelávania

 • V rámci tejto podaktivity prebehne projektové vzdelávanie, ktoré budú zabezpečovať lektori celoživotného vzdelávania.
 • Vzdelávanie bude organizované prezenčnou skupinovou formou frontálnej skupinovej prezenčnej výučby.
 • Predpokladané trvanie podaktivity: január až november 2019
 • Metodológia realizácie podaktivity:
   1. Výber a obsadenie pracovných pozícií lektorov
   2. Osvojenie si vzdelávacích programov lektormi, metodická príprava vzdelávania
   3. Organizačná príprava a realizácia vzdelávania vo všetkých vzdelávacích programoch
   4. Priebežný monitoring a vyhodnocovanie vzdelávania

Podaktivita 1.3: Koordinácia projektu

 • Koordinácia projektu bude zahŕňať činnosti ako riadenie projektu, finančný manažment projektu, činnosti monitorovania, publicity a administrácie projektu.
 • Koordinácia bude prebiehať počas celej doby implementácie projektu a bude ju vykonávať riadiaci personál projektového tímu.
 • Metodológia realizácie podaktivity:
   1. Zostavenie projektového tímu
   2. Riadenie implementácie projektu
   3. Finančné riadenie projektu
   4. Realizácia potrebných verejných obstarávaní
   5. Monitoring realizácie projektu
   6. Komunikácia so Sprostredkovateľským orgánom
   7. Vyhodnotenie a ukončenie realizácie projektu
   8. Činnosti následného monitorovania

Projektový tím

 • Odborný personál: Metodici vzdelávacích programov A až E, Lektori celoživotného vzdelávania A až E
 • Riadiaci personál: Projektový manažér, Finančný manažér, Manažér monitorovania, Administratívny pracovník

Zmluvy

Externé služby náboru cieľovej skupiny a spätnej väzby:

Diagnostika úrovne vstupných a výstupných kompetencií účastníkov vzdelávacích programov: