Projekt LI.L

Tento projekt bol realizovaný vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Údaje o projekte

 • Názov projektu: Neformálne vzdelávanie pre potreby trhu práce – tvorba a realizácia programov celoživotného vzdelávania

 • Kód projektu: 312011D979

 • Operačný program: Ľudské zdroje (prioritná os 1), výzva: OPLZ-PO1/2016/DOP/1.4.1-01 NedisKVALIFIKUJ SA!

 • Horizont realizácie: máj 2018 až december 2019 (20 mesiacov) - projekt ukončený

 • Schválená výška rozpočtu: 197 640 € (z toho nenávratný finančný príspevok: 187 758 €), celkové čerpanie rozpočtu: 189 583 € (z toho NFP 178 370 €)

 • Miesto realizácie projektu: Košický kraj, Prešovský kraj, Banskobystrický kraj

 • Publicita k projektu: leták k projektu, článok o projekte v magazíne INDEX MAG

Vďaka projektu sme vytvorili aktuálne a moderné vzdelávacie potreby prepojené s trhom práce. Vzdelávacie programy sú pripravené komplexne a hotové na realizáciu. Ich úprava je možná podľa požiadaviek potenciálnej cieľovej skupiny. Máme záujem tieto programy ďalej realizovať v rôznych inštitucionálnych formách a grantových rámcoch.

Vytvorené vzdelávacie programy chceme ponúkať ďalším cieľovými skupinám. Získané skúsenosti a kompetencie chceme zároveň zhodnotiť aj pri realizácii ďalších projektov podobného charakteru. Realizovaním ďalších vzdelávacích aktivít sa zvýši účasť dospelých na celoživotnom vzdelávaní, čím sa výsledky projektu a jeho prínos značne rozšíria.

Vzdelávacie programy

Program A. Riadenie projektov financovaných z externých zdrojov (stiahnuť infolist)

(celkovo 140 hod. vzdelávania, 21 účastníkov, 2 skupiny: A-1 a A-2, každá skupina absolvovala 70 hod. vzdelávania – celý program, spolu 6 modulov)

Program B. Rozbehnutie vlastného podnikania (stiahnuť infolist)

(celkovo 266 hod. vzdelávania, 16 účastníkov uchádzačov o zamestnanie, 2 skupiny: B-1 a B-2, každá skupina absolvovala 133 hod. vzdelávania – celý program, spolu 12 modulov)

Program C. Osobnostné zručnosti pre pracovné prostredie

(celkovo 112 hod. vzdelávania, 54 účastníkov, 5 skupín, spolu 8 modulov):

 • Skupina C-1 Soft-skills (9 účastníkov absolvovalo celkovo 56 hod.) absolvuje moduly C01 Komunikácia, C02 Sebaprezentácia, C03 Riešenie konfliktov a C04 Tímová práca (stiahnuť infolist)

 • Skupina C-2 (9 účastníkov absolvovalo celkovo 14 hod.) absolvovala modul C05 Rozvoj osobnosti a sebadôvery (stiahnuť infolist)

 • Skupina C-3 (12 účastníkov absolvovalo celkovo 14 hod.) absolvovala modul C06 Orientácia na zákazníka (stiahnuť infolist)

 • Skupina C-4 (12 účastníkov absolvovalo celkovo 14 hod.) absolvovala modul C07 Chaos manažment (stiahnuť infolist)

 • Skupina C-5 (12 účastníkov absolvovalo celkovo 14 hod.) absolvovala modul C08 Produktivita a Lean Thinking (stiahnuť infolist)

Program D. Finančná, právna a občianska gramotnosť (stiahnuť infolist)

(celkovo 154 hod. vzdelávania, 14 účastníkov, 2 skupiny: D-1 a D-2, každá skupina absolvovala 77 hod. vzdelávania – celý program, spolu 3 moduly)

Program E. Digitálna gramotnosť (stiahnuť infolist)

(celkovo 336 hod. vzdelávania, 46 účastníkov, 4 skupiny: E-1 až E-4, každá skupina absolvovala 84 hod. vzdelávania – celý program, spolu 4 moduly)

Realizácia projektu

Realizácia projektu bola rozčlenená do troch podaktivít:

Podaktivita 1.1: Tvorba vzdelávacích programov

 • Jej zámerom bolo vytvoriť vzdelávací obsah (vzdelávacie programy), ktorý bude následne v podaktivite 1.2 vzdelávaný.

 • Vzdelávacie programy vytvorili metodici pre tvorbu vzdelávacích programov a ich činnosť má charakter tvorivej práce.

 • Ku každému programu bola vytvorená komplexná sada študijných materiálov a metodík.

 • Trvanie podaktivity: máj 2018 až apríl 2019

 • Metodológia realizácie podaktivity:

   1. Výber a obsadenie pracovných pozícií metodikov

   2. Zostavenie a implementácia metodiky tvorby vzdelávacích programov, príprava podkladov pre vypracovanie metodickej dokumentácie

   3. Zostavenie vzdelávacích programov

   4. Príprava metodických materiálov pre vzdelávanie

   5. Príprava metodológie pre meranie výsledkov a hodnotenie vzdelávania

   6. Finalizácia resp. priebežná aktualizácia vzdelávacích programov

Podaktivita 1.2: Realizácia programov celoživotného vzdelávania

 • Realizácia podaktivity 1.2 začala v mesiaci 07/2019 a pokračovala do mesiaca 12/2019. Za obdobie 6 mesiacov bolo do projektového vzdelávania zapojených spolu 157 osôb (z toho 28 uchádzačov o zamestnanie), z ktorých 151 osôb (z toho 21 uchádzačov o zamestnanie) vzdelávanie úspešne ukončilo.

 • Projektové merateľné ukazovatele v rámci vzdelávania sme dokázali naplniť na 105% (P0448 - Počet účastníkov zapojených do aktivít CŽV), resp. na 101% (P0438 - Počet účastníkov CŽV, ktorí v čase odchodu získali alebo si zvýšili kvalifikáciu).

 • Školenia na báze medzinárodne uznávaného štandardu digitálnej gramotnosti ECDL absolvovalo 46 osôb (vzdelávací program E). Tri účastníčky vzdelávacieho programu B (Rozbehnutie vlastného podnikania) mali záujem po ukončení vzdelávania založiť si živnosť a podnikať ako SZČO. Zručnosti a vedomostí získané absolvovaním vzdelávania ich motivovali a priamo pomohli v ich zámere.

 • Celkovo bolo realizovaných 15 študijných skupín a lektori odpracovali celkovo 1008 hodín.

Podaktivita 1.3: Koordinácia projektu

 • Koordinácia projektu zahŕňala činnosti ako riadenie projektu, finančný manažment projektu, činnosti monitorovania, publicity a administrácie projektu.

 • Koordinácia prebiehala počas celej doby implementácie projektu a bude ju vykonávať riadiaci personál projektového tímu.

 • Metodológia realizácie podaktivity:

   1. Zostavenie projektového tímu

   2. Riadenie implementácie projektu

   3. Finančné riadenie projektu

   4. Realizácia potrebných verejných obstarávaní

   5. Monitoring realizácie projektu

   6. Komunikácia so Sprostredkovateľským orgánom

   7. Vyhodnotenie a ukončenie realizácie projektu

   8. Činnosti následného monitorovania

Projektový tím

 • Odborný personál: Metodici vzdelávacích programov A až E, Lektori celoživotného vzdelávania A až E

 • Riadiaci personál: Projektový manažér, Finančný manažér, Manažér monitorovania, Administratívny pracovník

Zmluvy

Dodávateľská zmluva: Externé služby náboru cieľovej skupiny a spätnej väzby

Dodávateľská zmluva: Diagnostika úrovne vstupných a výstupných kompetencií účastníkov vzdelávacích programov


Dohoda o poskytovaní vzdelávania (uchádzač o zamestnanie), vrátane príloh:

 • Príloha č. 2: Infolist o poskytovanom vzdelávaní

 • Príloha č. 3: Karta účastníka

 • Príloha č. 4: Organizačné pokyny pre vzdelávacie aktivity občianskeho združenia Sapiente

 • Príloha č. 5: Informácia o spracúvaní osobných údajov dotknutej osoby