Projekt LearnIT.ke

Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu.

Údaje o projekte

 • Názov projektu: Tvorba verejnej stratégie vzdelávania a prípravy pracovnej sily pre potreby IT sektora v regióne Košického kraja

 • Kód projektu: 314011L929

 • Operačný program: Efektívna verejná správa, výzva: OP EVS DOP-PO1-SC1.1-2017-2

 • Celková výška rozpočtu: 372 620 €, výška nenávratného finančného príspevku: 354 877 €

 • Horizont realizácie: máj 2018 až marec 2021

(projekt bol predĺžený)

Priblíženie projektu

Projekt „Tvorba verejnej stratégie vzdelávania a prípravy pracovnej sily pre potreby IT sektora v regióne Košického kraja“ si kladie za cieľ podporiť zefektívnenie verejnej správy formou analytických, koncepčných a participatívnych metód. Projekt bude riešiť problém absentujúceho komplexného strategického prístupu inštitúcií verejného sektora pre zabezpečenie kvalifikovanej pracovnej sily pre potreby zamestnávateľov IT sektora v regióne Košického kraja. Projekt má ambíciu prepojiť, formou multisektorovej platformy, všetky cieľové skupiny, strany participujúce v oblasti celoživotného IT vzdelávania v regióne – verejnú správu, zamestnávateľov a vzdelávacie inštitúcie (vrátane MNO). Do realizáciu projektu budú priamo zapojené tieto cieľové skupiny:

 • inštitúcie verejného sektora (najmä mesto Košice a Košický samosprávny kraj)

 • inštitúcie na trhu práce (najmä Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny)

 • zamestnávatelia z IT sektora (vrátane regionálnych profesijných združení)

 • vzdelávacie inštitúcie

Projekt vytvoril 4 koncepčné a analytické materiály, realizoval 5 hodnotení a analýz. Celkovo priniesol 3 sady opatrení zameraných na zefektívnenie verejnej správy. Projekt zároveň vytvoril 1 platformu zameranú zvyšovanie kvality verejných politík a 6 multisektorových partnerstiev. V rámci projektu bežala komunikačná kampaň TyPlusIT.

Hlavné medzníky realizácie projektu

 • Máj 2018: Začiatok realizácie projektu, aktivity, odborných činností (etapa 1.1) a zároveň činností riadenia a administrácie projektu

 • August 2018 – Apríl 2019: hlavná realizácia analytických činností v etape 1.1

 • Apríl 2019 - December 2020: príprava strategického dokumentu a implementačný návrhov v etape 1.2

 • Marec 2021: ukončenie činností riadenia a administrácie projektu a ukončenie realizácie projektu

Pripravené materiály

Podmienky použitia materiálov (licencia) sú uvedené nižšie.Na webstránke sú výstupy projektu prístupné vo formáte PDF. Radi Vám sprístupnime aj editovateľnú verziu výstupov projektu (vo formáte Microsoft Word). Svoje požiadavky posielajte na email info@sapiente.sk.

Analytické materiály

 1. Analýza súčasného stavu v oblasti celoživotného vzdelávania pre IT sektor v regióne Košického kraja (O201)

 2. Analýza požiadaviek zamestnávateľov z IT sektora od trhu práce v regióne Košického kraja (O202)

 3. Analýza vývoja trhu práce v regióne Košického kraja (O203)

 4. Analýza súčasného stavu verejných politík a aktivity verejných inštitúcií v oblasti celoživotného vzdelávania pre IT sektor v regióne Košického kraja (O204)

 5. Prognóza vývoja regionálneho IT sektora v regióne Košického kraja (O205)

Návrhové materiály

 1. Verejná stratégia vzdelávania a prípravy pracovnej sily pre potreby IT sektora v regióne Košického kraja (O301), vrátane príloh:

Implementačné materiály

 1. Katalóg aktivít k verejnej stratégii vzdelávania a prípravy pracovnej sily pre potreby IT sektora v regióne Košického kraja (O400), vrátane prílohy:

 2. Implementačné opatrenia k verejnej stratégii vzdelávania a prípravy pracovnej sily pre potreby IT sektora v regióne Košického kraja pre Košický samosprávny kraj (O401)

 3. Implementačné opatrenia k verejnej stratégii vzdelávania a prípravy pracovnej sily pre potreby IT sektora v regióne Košického kraja pre Mesto Košice (O402)

 4. Implementačné opatrenia k verejnej stratégii vzdelávania a prípravy pracovnej sily pre potreby IT sektora v regióne Košického kraja pre Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice (O403)

Komunikačná kampaň a publicita projektu

Webstránky

 1. Projektová webstránka (learnitke.sapiente.sk)

Komunikačná kampaň TyPlusIT

 1. Webstránka komunikačnej kampane TyPlusIT (www.typlusit.sk)

 2. Kampaň na sociálnej sieti Facebook (www.facebook.com/TyPlusIT)

 3. Kampaň na sociálnej sieti Instagram (www.instagram.com/typlusit/)

Okrúhle stoly a workshopy

 1. Online prezentácia projektu LearnIT.ke (31.12.2020)

 2. Online seminár "Výzvy a príležitosti digitalizácie v kontexte Košického regiónu / Ako ďalej IT sektor v Košiciach" (16.12.2020)

 3. Online seminár "Celoživotné vzdelávanie v praxi a prístupy k nemu" (09.12.2020)

 4. Online seminár "Edukačná robotika v mimoškolskom vzdelávaní a súťaž WRO" (25.11.2020)

 5. Online seminár "Zručnosti pre 21. storočie" (18.11.2020)

 6. Online seminár "IT nie je žiaden strašiak" (12.11.2020)

 7. Online okrúhly stôl multisektorovej platformy (28.10.2020)

 8. Okrúhly stôl multisektorovej platformy (22.01.2020)

Záznamy z online seminárov a online prezentácie sú dostupné na tejto linke: https://www.typlusit.sk/online-akademia/

Odborné príspevky

 1. Odborný príspevok "Východiská stratégie vzdelávania pre potreby IT odvetvia v regióne Košického samosprávneho kraja" (medzinárodná konferencia DidInfo, 12.-13.02.2020, Liberec, Česká republika, www.didinfo.net)

 2. Odborný príspevok "Potrebuje IKT vzdelávanie v regióne svoju stratégiu? Východiská a návrh integrovaného prístupu" (medzinárodná konferencia ICETA 2019, 21.-22.11.2019, Starý Smokovec, www.iceta.sk), článok je publikovaný aj na portáli renomovanej medzinárodnej odbornej organizácie IEEE (https://ieeexplore.ieee.org/document/9040055)

Články

 1. Článok "Košický región sa pripravuje na svoju IT budúcnosť" (online magazín Indexmag, december 2020, www.indexmag.sk)

 2. Článok "Úspešne sa nám darí rozširovať partnerskú sieť" (TyPlusIT, december 2020)

 3. Článok "Ďalším partnerom projektu TyPlusIT sa stáva stredná škola, ktorá ako jedna z prvých na Slovensku zaviedla funkčnú online výučbu" (TyPlusIT, december 2020)

 4. Článok "Quo vadis, košické Silicon Valley?" (TyPlusIT, október 2020)

 5. Článok "Košická akadémia softvérového vývoja: správna cesta pripraviť študentov pre prax" (TyPlusIT, september 2020)

 6. Článok "Trinásť rokov, takmer pätnásť tisíc zamestnancov a desiatky IT spoločností" (TyPlusIT, august 2020)

 7. Článok "Houston, máme problém. Alebo ako ďalej s IT v Košiciach?" (TyPlusIT, marec 2020)

 8. Článok "Problémom trhu práce nie je nedostatok príležitostí, ale nedostatočné prepojenie vzdelávania s praxou" (online magazín Indexmag, február 2020, www.indexmag.sk)

 9. Tlačová správa k projektu (marec 2021)

 10. Článok "Stratégia vzdelávania potrebuje partnerstvá, izolované aktivity sa minú účinkom" (Indexmag, marec 2021)

Inzercia v tlači / Online inzercia

 1. Inzercia v tlači (Košice: Dnes, 04.12.2020)

 2. Online inzercia Euractiv (december 2020)

 3. Online inzercia Indexmag (december 2020)

 4. Online inzercia Korzár SME (december 2020)

 5. Online inzercia Košice: Dnes (december 2020)

 6. Online inzercia Živé.sk (december 2020)

Podmienky použitia (licencia)

Na výstupy projektu ako dielo (dokumenty uvedené v časti Pripravené materiály, vyššie) sa vzťahuje licencia CC BY-SA 4.0 (Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.cs) a, pokiaľ nie je uvedené inak, je možné ich:

 • šíriť (rozmnožovať a distribuovať materiál prostredníctvom akéhokoľvek média v akomkoľvek formáte),

 • upraviť (pozmeňovať, meniť, využiť pôvodné dielo pre akýkoľvek účel, aj komerčný),

za týchto podmienok:

 • uviesť pôvod (povinnosť uviesť údaje o autorovi, poskytnúť s dielom odkaz na licenciu a vyznačiť vykonané zmeny. To je možné dosiahnuť akýmkoľvek rozumným spôsobom, nie však spôsobom, ktorý by naznačoval, že poskytovateľ licencie schvaľuje, alebo podporuje spôsob použitia diela),

 • zachovať licenciu (pokiaľ je toto dielo upravené, pozmenené, alebo bude na neho nadväzované, odvodené dielo musí byť šírené pod rovnakou licenciou ako pôvodné dielo),

 • žiadne ďalšie obmedzenia (nie je možné použiť žiadne právne obmedzenia, alebo účinné technické prostriedky, ktorý obmedzovali ostatných v možnostiach poskytnutých touto licenciou).

Ako uviesť autora:

 • Autora je potrebné uviesť v tvare: "Zdroj: OZ Sapiente, learnitke.sapiente.sk"

Tieto podmienky vychádzajú z licencie CC BY-SA 4.0 a sú doplnené o časť "Ako uviesť autora".

Sprístupnenie editovateľnej verzie výstupov

Na webstránke sú výstupy projektu prístupné vo formáte PDF. Radi Vám sprístupnime aj editovateľnú verziu výstupov projektu (vo formáte Microsoft Word). Svoje požiadavky posielajte na email info@sapiente.sk.