Projekt LearnIT.ke

Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu.

Údaje o projekte

 • Názov projektu: Tvorba verejnej stratégie vzdelávania a prípravy pracovnej sily pre potreby IT sektora v regióne Košického kraja
 • Kód projektu: 314011L929
 • Operačný program: Efektívna verejná správa
 • Výzva: OP EVS DOP-PO1-SC1.1-2017-2
 • Celková výška rozpočtu: 372 620 €
 • Výška nenávratného finančného príspevku: 354 877 €
 • Horizont realizácie: máj 2018 až júl 2020 (27 mesiacov)

Priblíženie projektu

Projekt „Tvorba verejnej stratégie vzdelávania a prípravy pracovnej sily pre potreby IT sektora v regióne Košického kraja“ si kladie za cieľ podporiť zefektívnenie verejnej správy formou analytických, koncepčných a participatívnych metód. Projekt bude riešiť problém absentujúceho komplexného strategického prístupu inštitúcií verejného sektora pre zabezpečenie kvalifikovanej pracovnej sily pre potreby zamestnávateľov IT sektora v regióne Košického kraja. Projekt má ambíciu prepojiť, formou multisektorovej platformy, všetky cieľové skupiny, strany participujúce v oblasti celoživotného IT vzdelávania v regióne – verejnú správu, zamestnávateľov a vzdelávacie inštitúcie (vrátane MNO). Do realizáciu projektu budú priamo zapojené tieto cieľové skupiny:

 • inštitúcie verejného sektora (najmä mesto Košice a Košický samosprávny kraj)
 • inštitúcie na trhu práce (najmä Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny)
 • zamestnávatelia z IT sektora (vrátane regionálnych profesijných združení)
 • vzdelávacie inštitúcie

V projekte sa budú realizovať odborné činnosti členené do 3 etáp: etapa 1.1 (Analýza a hodnotenie súčasného stavu), etapa 1.2 (Návrh riešenia), etapa 1.3 (Aktivity multisektorovej platformy). Súčasťou projektu budú aj činnosti riadenia a administrácie projektu.

Projekt predpokladá vytvoriť 4 koncepčné a analytické materiály, realizuje 5 hodnotení a analýz. Celkovo prinesie 3 sady opatrení zameraných na zefektívnenie verejnej správy. Projekt zároveň vytvorí 1 platformu zameranú zvyšovanie kvality verejných politík a 5 multisektorových partnerstiev. Do realizácie bude celkovo zapojených 15 členov interného projektového tímu.

Realizácia projektu

Celková realizácia projektu bude prebiehať v troch hlavných etapách odborných činností a v jednej etape koordinácie projektu.

Etapa 1.1: Analýza a hodnotenie súčasného stavu

Cieľom etapy 1.1 bude príprava analytických podkladov o súčasnom stave a prípadnej prognóze vývoja v 3 predmetných oblastiach:

 • oblasť celoživotného vzdelávania
 • oblasť zamestnávateľov a trhu práce
 • oblasť verejných politík

Etapa bude pozostávať z nasledovných okruhov činností:

 • Identifikácia zdrojov dát a spracovanie primárnych analýz
 • Analýza doterajších riešení vrátane medzinárodnej praxe
 • Analýza súčasného stavu
 • Prognóza budúceho vývoja riešenej oblasti bez ďalších opatrení
 • Kompilácia analytických správ (ako analytickej časti strategického dokumentu)

Etapa 1.2: Návrh riešenia

Cieľom etapy 1.2 bude vytvoriť strategický rámec obsahujúci verejnú stratégiu a sadu implementačných návrhov a opatrení a následne monitorovať ich využitie verejnými inštitúciami. Táto etapa bude predstavovať ťažisko celého projektu a od jej úspechu bude závisieť úspech naplnenia projektu. Postup realizácie činností v rámci etapy bude nasledovný:

1. Stanovenie strategického smerovania, priorít a variantov strategických cieľov:

 • Overenie vízie a formulácia variantov strategických cieľov
 • Výber variantov strategických cieľov k rozpracovaniu

2. Vlastné rozpracovanie stratégie:

 • Spracovanie cieľov stratégie
 • Nastavenie sústavy indikátorov
 • Identifikácia variantných opatrení
 • Hodnotenie a výber opatrení
 • Dopracovanie návrhu stratégie

3. Nastavenie implementácie a vyhodnocovania stratégie:

 • Vytvorenie hierarchickej štruktúry prác a riadiacej štruktúry implementácie stratégie
 • Vytvorenie návrhu implementačný návrhov a opatrení pre jednotlivé verejné inštitúcie
 • Nastavenie systému monitorovania napĺňania cieľov stratégie a plánu hodnotenia stratégie

4. Komunikácia stratégie:

 • Komunikovanie stratégie zainteresovaným partnerom
 • Komunikovanie stratégie verejnosti

5. Monitorovanie využitia pripravenej stratégie, návrhov a opatrení:

 • Činnosť vytvorenej Regionálnej multisektorovej platformy pre podporu rozvoja pracovnej sily pre IT sektor vo forme pravidelných stretnutí zástupcov jednotlivých zapojených skupín

Etapa 1.3: Aktivity multisektorovej platformy

Cieľom etapy 1.3 je vytvoriť multisektorovú platformu za účelom podpory partnerstva a spolupráce verejnej správy s ekonomickými partnermi (zamestnávateľmi a vzdelávacími inštitúciami) a MNO (neziskovými vzdelávacími inštitúciami).

Multisektorová platforma „Regionálna platforma pre podporu rozvoja pracovnej sily pre IT sektor“ bude pôsobiť ako voľná platforma združujúca nasledujúcich partnerov:

 • Verejné inštitúcie, vrátane inštitúcií trhu práce: zástupcovia regionálnej územnej samosprávy (KSK), miestnej územnej samosprávy (mesto Košice) a orgánov štátnej správy na miestnej úrovni (Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny)
 • IT sektor: zamestnávatelia a profesijné združenia
 • Vzdelávacie inštitúcie poskytujúce IT vzdelávanie: stredné školy, vysoké školy, súkromné vzdelávacie inštitúcie a ďalšie MNO

Aktivity platformy budú zahŕňať nasledovné činnosti:

 • Monitorovanie aktivity verejných inštitúcií (vrátane inštitúcií trhu práce) v oblasti problematiky projektu (vzdelávanie a príprava pracovnej sily pre IT sektor v regióne)
 • Definovanie očakávaní a požiadaviek jednotlivých cieľových skupín na pripravovaný strategický rámec v projekte (etapa 1.2)
 • Posudzovanie vytvorenej stratégie a implementačných návrhov a opatrení s cieľom ich skvalitnenia a čo najlepšieho prispôsobenia očakávaniam a požiadavkám cieľových skupín
 • Zabezpečenie efektívneho komunikačného rozhrania medzi cieľovými skupinami a projektovým tímov

Činnosti riadenia a administrácie projektu

 • Koordinácia projektu bude prebiehať počas celej doby implementácie projektu
 • Bude pozostávať z nasledovných okruhov činností: riadenie projektu, finančné riadenie projektu, monitorovanie projektu, činnosti publicity a informovanosti a administrácia projektu.

Hlavné medzníky realizácie projektu

 • Máj 2018: Začiatok realizácie projektu, aktivity, odborných činností (etapa 1.1) a zároveň činností riadenia a administrácie projektu
 • August 2018 – 2019: hlavná realizácia analytických činností v etape 1.1
 • November 2018: začiatok realizácie etapy 1.2
 • Apríl 2019: finalizácia analytických správ v etape 1.1
 • Január 2020: finalizácia prípravy stratégie a implementačný návrhov v etape 1.2
 • Apríl 2020: ukončenie etapy 1.2 a všetkých odborných činností v projekte
 • Júl 2020: ukončenie činností riadenia a administrácie projektu a ukončenie realizácie projektu

Merateľné ukazovatele

 • Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov: 4
 • Počet zrealizovaných hodnotení, analýz a štúdií: 5
 • Počet zrealizovaných informačných aktivít: 16
 • Počet zanalyzovaných legislatívnych noriem, metodických pokynov a usmernení: 0
 • Počet navrhnutých opatrení zameraných na zefektívnenie VS: 3
 • Počet návrhov na legislatívne zmeny za účelom zefektívnenia VS: 0
 • Počet novovzniknutých platforiem zameraných na zvyšovanie kvality verejných politík: 1
 • Počet vytvorených multisektorových partnerstiev: 5

Odborný personál projektu

Do odborných činností bude zapojený nasledovný odborný personál projektu:

Etapa 1.1 Analýza a hodnotenie súčasného stavu

 • Analytik pre oblasť vzdelávania
 • Analytik pre oblasť zamestnávateľov a trhu práce
 • Analytik pre oblasť verejných politík
 • Odborný pracovník pre spracovanie analytických údajov
 • Analytik pre prognózu vývoja trhu práce
 • Analytik pre prognózu vývoja regionálneho IT sektora

Etapa 1.2 Návrh riešenia

 • Metodik pre oblasť vzdelávania
 • Metodik pre oblasť zamestnávateľov a trhu práce
 • Metodik pre oblasť tvorby stratégie
 • Konzultant pre implementačné odporúčania
 • Konzultant pre IT
 • Právny konzultant

Etapa 1.3 Aktivity multisektorovej platformy

 • Činnosti v rámci tejto etapy bude vykonávať odborný personál etáp 1.1 a 1.2.