เกมส์ภาษาอังกฤษจากโปรแกรม Excel

ส่วนประกอบชองโครงงาน

เกมส์ตอบคำถามภาษาอังกฤษ

2.ประเภทโครงงาน

เกมพัฒนาโปรแกรมประยุกตื

3.ชื่อผูัทำโครงงาน

นางสาวนันทิชา วงศ์เอก

นางสาวเสาวลักษณ์ มะนาวนอก

4.ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา

นายสราวุฒิ ชาลีเครือ

5.ระยะเวลาในการดำเนินงาน

4 เดือน

6.สาระสำคัญของโครงงาน

พัฒนาความคิดและความสนุกสนาน

7.หลักการและเหตุผล

เราสร้างเกมส์นี้ขึ้นจากความคิดของเราและสร้างด้วยโปรแกรม Excel

8.วัตุประสงค์

เพื่อความสนุกสนานและความรู้

9.วิธีดำเนินงาน

-คิดหัวข้อโครงงาน

-ศึกษาและค้นหา

-ศึกาาโปรแกรม Excel

-คิดทำโครงร่าง

-ปฎิบัติ

- นำเสนอ

10.เป้าหมายและขอบเขตของโครงงาน

ใช้โปรแกรม excel ในการสร้างเกมสืเท่านั้นโดยเน้นไปถึงคุณสมบัติหลักทางโปรแกรม

11.รายละเอียดการพัฒนา

ผุ้จัดทำได้ทำโครงงานตามขั้นตอนการดำเนินงานโดยมีเพื่อนๆและครูที่ปรึกษามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นด้วย