ไทยเป็นเจ้าภาพการประชุมใหญ่สหพันธ์สภาบิชอปแห่งเอเชีย 

พิธีเปิดการประชุมสหพันธ์สภาบิชอปแห่งเอเชียซึ่งบิชอปกว่า 200 องค์ พร้อมผู้แทนสมเด็จพระสันตะปาปา มาร่วมงานประชุม โรงเรียนซางตาครู้สศึกษาได้ร่วมแสดงพิธีเปิดงานประชุมใหญ่สหพันธ์สภาบิชอปแห่งเอเชีย (Summit of the Federation of Asian Bishops’ Conferences) เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี

ทฤษฎี เพื่อน (ตาย) ด้วยหลัก 10 อ.

โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา ได้รับการตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการสุขภาพดีด้วยทฤษฎีเพื่อน (ตาย) ด้วยหลัก 10 อ. วิถีชีวิตใหม่ยุคดิจิทัล โดยทีมงานพัฒนาสุขภาวะวัยเรียน วัยรุ่น และสถานศึกษา สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง