รูปสถานที่ภายในโรงเรียน

ตราประจำโรงเรียน

ความหมายตราสัญลักษณ์ของสถานศึกษา 

เครื่องหมายกางเขน เป็นกางเขนแห่งชัยชนะที่ตรึงพระเยซูเจ้า นำมาซึ่งพระสิริรุ่งโรจน์ของพระองค์ หมายถึง การจะได้มาซึ่งความสำเร็จนั้น จำเป็นต้องผ่านหนทางแห่งความยากลำบาก นักเรียนของโรงเรียนซางตาครู้สศึกษาทุกคนจึงต้องมีความมานะ อดทนในการเรียนรู้ด้วยความพากเพียรเพื่อจะได้พบความสำเร็จดังที่ได้ตั้งความมุ่งหวังไว้                             

ซางตา แปลว่า ศักดิ์สิทธิ์

ครู้ส แปลว่า กางเขนเครื่องหมายแห่งชัยชนะของคริสตชนตราของโรงเรียนจึงเป็นรูปกางเขนเครื่องหมายไม้กางเขนนี้เป็นเครื่องหมายถึงความรักและความเสียสละ ดังที่พระคริสตเจ้าได้ทรงสละชีวิตของพระองค์ด้วยความรักเพื่อที่จะช่วยไถ่บาปให้แก่มวลมนุษย์

หนังสือ หมายถึง บ่อเกิดแห่งสติปัญญาและความรู้ ลูกซางตาครู้สศึกษาทุกคนมีความสามารถในการเรียนรู้ มีสติปัญญา ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน        

เทียน หมายถึง แสงสว่างแห่งปัญญา 

รวงข้าว หมายถึง การเจริญเติบโตและความอ่อนน้อมถ่อมตน บนพื้นฐานอันดีงามเมล็ดพันธุ์แห่งพระธรรมของพระเจ้าจะเติบโตเจริญงอกขึ้นและให้ผลอันล้ำค่าแห่งแผ่นดิน นักเรียนโรงเรียนซางตาครู้สศึกษาทุกคน เข้ามาเรียนรู้ อบรมบ่มนิสัยให้มีชีวิตที่ดีมีศักดิ์ศรีขึ้นด้วยคุณธรรม และความรู้ รู้จักตัดสินใจเพื่อกิจการที่ดี และถูกต้อง แม้จะพบอุปสรรค ทุกคนก็จะพบความสำเร็จในที่สุด 

สีประจำโรงเรียน

ขาว - แดง

สีขาว เป็นสีแห่งความซื่อสัตย์ จงรักภักดีมั่นอยู่ในหลักธรรม ไม่ยอมให้สิ่งใดมาเจือปน เป็นความบริสุทธิ์  พร้อมที่พัฒนาตนขึ้นสู่ความดีเรื่อยไปไม่หยุดยั้ง


สีแดง เป็นสีแห่งความรัก ความกล้าหาญ และความเสียสละ เป็นพลังสำคัญในการต่อสู้ เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ผู้อยู่ใต้ร่ม ขาว - แดง ย่อมมีความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์แห่งตน ต้องเป็นบุคคลที่ประกอบด้วยความกล้าหาญ อดทน เสียสละ มีความรักความภักดี การยึดมั่นในสัจธรรม และคุณธรรม ด้วยความบริสุทธิ์ใจ มุ่งมั่นพร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้าเพื่อเกียรติยศและศักดิ์ศรีแห่งตน

ต้นไม้ประจำโรงเรียน

ต้นเฟื่องฟ้า "เป็นไม้ทนแล้ง มีหนามแหลมคมเปรียบได้กับนักเรียนโรงเรียนซางตาครู้สศึกษาที่มีความ อดทน สติปัญญาเฉียบแหลม กล้าตัดสินใจในสิ่งที่ถูกต้อง"

วิสัยทัศน์การศึกษา

โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา ปลูกเมล็ดพันธุ์ แห่งความรู้คู่ความดี บริหารจัดการตามวิถีคาทอลิก 

ส่งเสริมนวัตกรรมการเรียนรู้ โดยครูและบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ มุ่งเน้นผู้เรียนก้าวทันเทคโนโลยี 

มีสมรรถนะตามหลักสูตร รักษ์สิ่งแวดล้อม เป็นพลเมืองโลกที่ดี บนวิถีแห่งความพอเพียง

พันธกิจการศึกษา

ระดับปฐมวัย

1. พัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนให้มีความสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย

พุทธศักราช 2560

2. มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

3. พัฒนาครูปฐมวัยให้มีคุณสมบัติตามมาตรฐานวิชาชีพครู มีจรรยาบรรณของความเป็นครู

4. พัฒนาศักยภาพครูและผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล

5. ส่งเสริมครูและผู้เรียนให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และเห็นคุณค่าความเป็นไทย

6. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีพัฒนาการครบทั้ง 4 ด้าน และมีสุขภาวะที่ดี

7. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีทักษะชีวิต และมีจิตสาธารณะสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

8. ส่งเสริมครูและผู้เรียนให้ดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

9. ผู้ปกครอง ชุมชนและหน่วยงานภายนอกมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

ระดับขั้นพื้นฐาน

1. มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

2. พัฒนาครูให้มีจรรยาบรรณและมีคุณสมบัติตามมาตรฐานวิชาชีพครู

3. พัฒนาศักยภาพครูและผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 4. ส่งเสริมครูและผู้เรียนให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม 

5. ส่งเสริมครูและผู้เรียนให้มีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม

6. ส่งเสริมครูและผู้เรียนให้มีทักษะชีวิตและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

7. ส่งเสริมครูและผู้เรียนให้เห็นคุณค่าความเป็นไทยและดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง

 8. ผู้ปกครอง ชุมชนและหน่วยงานภายนอกมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

เป้าหมายการศึกษา

ระดับปฐมวัย

1. สถานศึกษามีหลักสูตรการจัดการศึกษาปฐมวัยที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ

2. ครูมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษาด้วยหลักธรรมาภิบาล

3. ครูปฐมวัยมีคุณสมบัติตามมาตรฐานวิชาชีพครู มีจรรยาบรรณของความเป็นครู

4. ครูและผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล

5. ครูและผู้เรียนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และเห็นคุณค่าความเป็นไทย

6. ผู้เรียนมีพัฒนาการครบทั้ง 4 ด้าน และมีสุขภาวะที่ดี

7. ผู้เรียนมีทักษะชีวิต และมีจิตสาธารณะสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

8. ครูและผู้เรียนสามารถดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

9. ผู้ปกครอง ชุมชนและหน่วยงานภายนอกมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

10. อาคารสถานที่ สภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้เอื้อต่อการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ มีวัสดุ อุปกรณ์ เทคโนโลยีที่สมบูรณ์ทันสมัย

ระดับขั้นพื้นฐาน

1.บุคลากรมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

2.ผู้เรียนมีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล

3.ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์กล้าเผชิญกับความเสี่ยง สามารถใช้ความคิดระดับสูง เห็นผลและ วางแผนจัดการสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ได้

4.ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ ออกแบบ สร้างสรรค์งาน สื่อสาร นาเสนอ เผยแพร่ และแลกเปลี่ยนผลงานได้

5.ครูมีจรรยาบรรณและคุณสมบัติตามมาตรฐานวิชาชีพ

6.ผู้เรียนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ตามแนวทางคุณค่าของพระวรสาร

7. ครูและผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม มีทักษะชีวิตเหมาะสมกับความเป็นพลโลก ในศตวรรษที่ 21

8. ครูและผู้เรียนดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

นโยบายการศึกษา

เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวสถานศึกษาจึงกหนดนโยบายเพื่อเป็นแนวทางในการจัดการศึกษา ดังนี้

1.เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล

2.เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาด้วยหลักธรรมาภิบาล

3.เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

4.เพื่อพัฒนาครูให้มีคุณสมบัติตามมาตรฐานวิชาชีพครูมีจรรยาบรรณและจิตวิญญาณของความเป็นครู 

5.เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม

6.เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนเป็นผู้มีสุขภาวะที่ดี 

7.เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีทักษะชีวิตและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

8.เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรเห็นคุณค่าความเป็นไทยและดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

9.เพื่อส่งเสริมให้ผู้ปกครอง ชุมชนและทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา

ปรัชญาโรงเรียน

ศึกษาดี  มีคุณธรรม  นำไปสู่ความสำเร็จ

คติพจน์โรงเรียน

เรียนดี มีวินัย จิตใจสูง

อัตลักษณ์สถานการศึกษา

รัก  รับใช้  

รัก หมายถึง รักด้วยความจริงใจโดยปราศจากเงื่อนไข

รับใช้ หมายถึง การรับใช้เพื่อนมนุษย์ ช่วยเหลือผู้อื่น การแบ่งปันและอุทิศตน รับใช

เพื่อนมนุษย์ในสังคมโดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาส รักองค์ความดี รักและเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของตนเองและผู้อื่น เป็นบุคคลเพื่อผู้อื่น เสียสละ มีน้าใจ พร้อมแบ่งปันและช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน รู้จักให้อภัยและคืนดี รักและทนุถนอมสิ่งสร้างทั้งหลาย

เอกลักษณ์ผู้เรียน

ซื่อสัตย์  สะอาด มารยาทงาม 

โรงเรียนจัดการศึกษาด้วยบรรยากาศแบบคาทอลิกการศึกษาด้วยบรรยากาศคาทอลิก หมายถึง การพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนในการเรียนรู้ โดยอาศัยกระบวนการทางการศึกษา ทาหน้าที่ถ่ายทอด และพัฒนาชีวิตให้ผู้เรียนเจริญก้าวหน้าครบทุกด้าน (บุคคลทั้งครบ) รับผิดชอบต่อสังคม สามารถบรรลุถึงความดีงามตามหลักพระคริสต์

เจริญก้าวหน้าครบทุกด้าน หมายถึง การจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มศักยภาพในทุกมิติ ได้แก่ ร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา และจิตวิญญาณ

รับผิดชอบต่อสังคม หมายถึง การจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนตระหนัก รู้จักบทบาทหน้าที่ของตนเอง และ เคารพสิทธิของผู้อื่นในกิจการที่ก่อให้เกิดความเจริญงอกงามต่อสังคม และส่วนรวม

ความดีงามตามหลักพระคริสต์ หมายถึง การจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมุ่งมั่น ปฏิบัติตนตามวิถีทางที่นาไปสู่ความดีงาม อันได้แก่ความซื่อสัตย์สุจริต ความกตัญญู การเสียสละ การให้อภัย อดทน มีวิริยะ อุตสาหะ