Viljan

Människan har något som skiljer sig från växtriket och stora delar av djurriket. Människan har en vilja.

De mindre organismerna har inprogrammerade beteende och fungerar som, i många fall, en avancerad dator.

Människan har en vilja att själv skapa nya beteende. Vi kan själva välja helt och hållet fritt och i och med att vi har denna möjlighet bär vi också hela ansvaret. Vår vilja står väldigt nära vårt själv, viljan en bundsförvant till självet.

Viljan är därför en mycket viktig del av psykosyntesen. Om viljan finns kan den skapa mängder av möjligheter i oss medan frånvaro av vilja skapar obalans. Viljan är en viktig faktor till vår personliga självstyre och frihet.

Att inte följa viljan kan vara som att våldföra sig på sitt eget själv. Hur har du känt när du vet att det är på ett visst sätt du borde göra men faller för grupptrycket att göra på ett annat sätt? Hur har det känns innerst inne, trots att du lett tillbaka och sagt att det är ok? Har det verkligen varit det?

Om man inte har en vilja eller upptäckt sin vilja upplever man sig som ett offer för omständigheter och känner sig sårbar.

Viljan tillfredsställer ett behov och konsekvensen av viljan blir känsla av glädje, harmoni och tillfredsställelse.

Viljans stadier är enligt psykosyntesen följande modell, ingen vilja, viljan existerar, har en vilja, är en vilja och universell vilja.

Ingen vilja

Då man befinner sig här upplever vi att vi inte har en vilja eller att vi inte har upptäckt vår vilja. Vi tar rollen som offer för något som vi ej kan kontrollera, vi har ingen egen frihet eller ofrihet.

Vi är instinktiva och reagerar på vår omgivning. Vi följer andras värderingar och tar inget ansvar.

Ingen vilja kan uppträda vid exempelvis auktoritära situationer, när vi inte veta vad som skall levereras eller inte upplever någon trygghet. Ingen vilja kan leda till depressioner, ångest och förvirring.

Viljan existerar

Vi har identifierat att viljan finns, val möjligheter dyker upp och med det en utökad frihet. Vi har möjligheter att välja viskar en svag men tydlig röst inom oss.

Jag har vilja

Nu har vi upptäckt att vi har en vilja, vi har utvecklat vårt jag och identifierat våra behov.

Vi tar kontroll över vårt agerande och ansvar för det vi gör. Vanligtvis är det målinriktade insatser, tydliga leverans krav och förväntningar exempelvis projekt.

Jag är vilja

Vi samspelar istället för att vara en oberoende kraft. Vi lägger till värderingar, etik och moral till vår vilja. Vi samspelar med gruppaktiviteter och gruppförändringar.

Universell vilja

Vi väljer eller förändrar medvetet eller omedvetet, kallas ofta för det sunt förnuft eller en maggropskänsla. Intuitionens kraft som får oss att göra vissa val.

Det finns enligt psykosyntesen tre stycken olika kvalitéer av viljan. Den så kallade vilje trappan.

Stark vilja

Den första i trappsteget är start vilja och är den grundläggande aspekten i en viljehandling.Det är den starka vilja som börjar resan mot målet. Stark vilja är en ansträngning och behövs för att förändra mönster.Vi går kompromisslöst och kraftfullt mot målet.Den starka viljan är tävlingsinriktad mot sig själv och mot andra.

Om den starka viljan enbart finns och ej inkluderar den skickliga och den goda är risken att det blir destruktiva handlingar.Den starka viljan är den tändande gnistan men balans med de övriga viljorna behövs för att skapa en brasa istället för en möjlig eldsvåda.

Skicklig vilja

Det andra steget i trappan är skicklig vilja eller som även kallas smidig vilja, vi sätter strategier på hur vi skall nå vårt mål.Vi samarbetar med det omedvetna för att nå vårt mål. Skicklig vilja är tillmötesgående och kompromissande den reglerar och motiverar för att nå målet.

För stor del av den skickliga viljan så kan det bli taktiskt och manipulativt, det behövs balans av den goda viljan.

God vilja

Det tredje steget är den goda vilja, hur jag kan nå målet på ett så bra sätt för mig och andra.Goda viljan har empati och agerar mellan människor. God viljan värnar om individen, resurser och helheten.

God vilja gynnar helheten i tillvaron, förmånliga förhållanden till allt och alla.

Universell/Transpersonell vilja

Den transpersonella viljan har alla med sig och kan jämföras med exempelvis intuition.

Viljan kan användas för att förtrycka eller som motsatsen att viljan blir förtryckt, syntesen av viljan blir en reglerande vilja.

När vi agerar med vilja så visar sig följande enligt psykosyntesen, energi, kontroll, klar inriktning, beslutsamhet, ihärdighet, mod och organisationsförmåga.

Sammanlänkningen av dessa viljor lockar fram personlighetens förmågor och färdigheter som behövs för att uttrycka Självet tydligare som enligt psykosyntesen är grunden för självförverkligande.

Människan har många olika personlighetsfunktioner som impuls – begär, förnimmelse, emotion – känsla, tänkande, fantasi och intuition där alla influerar och påverkar varandra i ett ständigt pågående samspel.

Det är viljan som integrerar, harmoniserar och riktar dessa personlighetsfunktioner mot självförverkligande.

Vilken funktion eller handling som helst kan förvandlas till träning för viljan.

Psykosyntesterapi strävar mot att utveckla och träna viljan i att få personlighetsfunktionerna att samverka på ett positivt sätt och att utföra Självets önskan.