ฝ่ายกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร (กลุ่มวันพฤหัสบดี)

โรงเรียนสามมุกคริสเตียนวิทยา


ยินดีต้อนรับทุกท่าน

ตารางฝึกสอน นศท. ปีการศึกษา 2561

สิทธิลดวันรับราชการทหาร

การลงบัญชีทหารกองเกิน (แบบสด.9)

อยากสมัครเรียน รด. ต้องเตรียมอะไรบ้าง

สำหรับนักเรียนคนใดมีที่มีคุณลักษณะและคุณสมบัติการเป็นนักศึกษาวิชาทหาร และมีความประสงค์จะเข้าเรียน ให้นักเรียนแจ้งชื่อที่ ธุรการ หรือ อาจารย์ผู้กำกับ และเตรียมเอกสารต่างๆ และค่าใช้จ่ายตามที่กำหนด มาในวันเปิดภาคเรียน...

รายละเอียดคุณลักษณะและคุณสมบัติการเป็นนักศึกษาวิชาทหาร คลิก

สิ่งที่ต้องเตรียมเพื่อรายงานตัว นศท.ชั้นปี 2-3/2561

นักศึกษาวิชาทหารชั้นปี 2-3 ต้องเตรียมเอกสารมาในวันเปิดภาคเรียน โดยเฉพาะผู้ที่ อายุ 17 ปี ขึ้นไป (ยึดตามปีเกิด) ต้องดำเนินการลงบัญชีทหารกองเกิน (สด.9) ตามที่อยู่ของบิดา และนำมาด้วยในวันเปิดภาคเรียน...

ค่าใช้จ่ายนักศึกษาวิชาทหาร

รวมค่าใช้จ่ายตลอดปีการศึกษา (รวมค่ารถเดินทาง และซักรีด )

  1. ชั้นปีที่ 1 เป็นเงิน 5,500.00 บาท
  2. ชั้นปีที่ 2 เป็นเงิน 4,500.00 บาท
  3. ชั้นปีที่ 3 เป็นเงิน 3,500.00 บาท

หมายเหตุ ไม่รวมค่าเบี้ยเลี้ยง ครั้งละ 50 บาท หักผ่านเบี้ยเลี้ยง

(เรียนจำนวน 20 ครั้ง)

เอกสารดาวน์โหลด

  • หนังสือยินยอมของ บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง เข้าเรียนปี1 (กรณีสอบติด)
  • ระเบียบการรับสมัครเป็น นศท. และรายงานตัวเข้าฝึกวิชาทหาร (ส่วนกลาง)
  • ใบสมัครเข้ารับการฝึกวิชาทหาร (แบบ รด.1)
  • แบบรายงานตัว นศท.เข้าฝึกวิชาทหาร (แบบ รด.2)