ฝ่ายกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร (กลุ่มวันพฤหัสบดี)

โรงเรียนสามมุกคริสเตียนวิทยา


ยินดีต้อนรับทุกท่าน

ประกาศผลการสอบภาคทฤษฎี นศท.ชั้นปีที่ 3/2561

โดยสามารถตรวจสอบผลการสอบได้ทางเว็บไซต์

นรด.: http://sd.tdc.mi.th/examrescty61.php

ศศท.: http://artc.rta.mi.th/app/examrescty61.php

เอกสารนำปลด นศท.ปี 3

แจ้งนักศึกษาวิชาทหาร ปี3 ทุกนาย ให้เตรียมเอกสารสำหรับนำปลดมาในวันเปิดภาคเรียน ดังนี้

เอกสารที่ต้องเตรียม

 1. สด.9 ตัวจริงและถ่ายเอกสาร 4 ฉบับ
 2. ใบรับรองสถานศึกษาตัวจริงและสำเนา ถ่ายเอกสาร 4 ฉบับ (รับที่โรงเรียน)
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน นศท. ถ่ายเอกสาร 4 ฉบับ
 4. สำเนาบัตรประชาชน นศท. ถ่ายเอกสาร 4 ฉบับ
 5. ใบเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล(ถ้ามี) ถ่ายเอกสาร 4 ฉบับ

นักศึกษาวิชาทหาร หญิง ปี3

1.ใบรับรองฉบับจริง และถ่ายเอกสารสำเนา 3 ฉบับ

2.สำเนาทะเบียนบ้านของตนเอง 3 ฉบับ

3.บัตรประชาชนของตนเอง 3 ฉบับ

ไม่ต้องลงนามรับรองสำเนาทุกฉบับครับ

>>> เอกสารทุกอย่างไม่ต้องลงสำเนาถูกต้องนะครับ <<<

ตารางฝึกสอน นศท. ปีการศึกษา 2561

สิทธิลดวันรับราชการทหาร

การลงบัญชีทหารกองเกิน (แบบสด.9)

อยากสมัครเรียน รด. ต้องเตรียมอะไรบ้าง

สำหรับนักเรียนคนใดมีที่มีคุณลักษณะและคุณสมบัติการเป็นนักศึกษาวิชาทหาร และมีความประสงค์จะเข้าเรียน ให้นักเรียนแจ้งชื่อที่ ธุรการ หรือ อาจารย์ผู้กำกับ และเตรียมเอกสารต่างๆ และค่าใช้จ่ายตามที่กำหนด มาในวันเปิดภาคเรียน...

รายละเอียดคุณลักษณะและคุณสมบัติการเป็นนักศึกษาวิชาทหาร คลิก

สิ่งที่ต้องเตรียมเพื่อรายงานตัว นศท.ชั้นปี 2-3/2561

นักศึกษาวิชาทหารชั้นปี 2-3 ต้องเตรียมเอกสารมาในวันเปิดภาคเรียน โดยเฉพาะผู้ที่ อายุ 17 ปี ขึ้นไป (ยึดตามปีเกิด) ต้องดำเนินการลงบัญชีทหารกองเกิน (สด.9) ตามที่อยู่ของบิดา และนำมาด้วยในวันเปิดภาคเรียน...

ค่าใช้จ่ายนักศึกษาวิชาทหาร

รวมค่าใช้จ่ายตลอดปีการศึกษา (รวมค่ารถเดินทาง และซักรีด )

 1. ชั้นปีที่ 1 เป็นเงิน 5,500.00 บาท
 2. ชั้นปีที่ 2 เป็นเงิน 4,500.00 บาท
 3. ชั้นปีที่ 3 เป็นเงิน 3,500.00 บาท

หมายเหตุ ไม่รวมค่าเบี้ยเลี้ยง ครั้งละ 50 บาท หักผ่านเบี้ยเลี้ยง

(เรียนจำนวน 20 ครั้ง)

เอกสารดาวน์โหลด

 • หนังสือยินยอมของ บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง เข้าเรียนปี1 (กรณีสอบติด)
 • ระเบียบการรับสมัครเป็น นศท. และรายงานตัวเข้าฝึกวิชาทหาร (ส่วนกลาง)
 • ใบสมัครเข้ารับการฝึกวิชาทหาร (แบบ รด.1)
 • แบบรายงานตัว นศท.เข้าฝึกวิชาทหาร (แบบ รด.2)