งานครูที่ปรึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี


สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

โครงสร้างหน้าที่งานครูที่ปรึกษา

นางลฎาภา แสวงทรัพย์

ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี

นายลือชัย ทาทอง

รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

นางสาวศกลรัตน์ อุทธา

หัวหน้างานครูที่ปรึกษา

นางสาวธนพร บุญยนต์

ผู้ช่วยงานครูที่ปรึกษา

นางประภัสสร คำเจริญ

ผู้ช่วยงานครูที่ปรึกษา

นางสาวฐปนีย์ วงศ์คำ

ผู้ช่วยงานครูที่ปรึกษา

นางสาวสุดารัตน์ เจริญวงศ์

เจ้าหน้าที่งานครูที่ปรึกษา

.: ข่าวประชาสัมพันธ์ :.

โครงการเยี่ยมบ้าน หอพัก บ้านเช่าและที่อยู่อาศัยของผู้เรียน

โครงการอบรมครูที่ปรึกษา

ประจำปีการศึกษา 2565

โครงการประชุมผู้ปกครอง

:: ข่าวสารอื่นๆ