ระบบจองห้องประชุม

สำหรับบุคคลภายนอกที่ต้องการใช้ห้องประชุม

ค่าธรรมเนียมในการใช้ห้องสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

โทรศัพท์ 045-787014