กิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัย

โรงเรียนปล้องวิทยาคม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย

 ผลงานความภาคภูมิใจ
รางวัล "สถานศึกษาปลอดภัยดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๓ ปีที่ ๑"

รางวัล "สถานศึกษาปลอดภัยดีเด่น ประจำปี ๒๕๖ ปีที่ ๒ ติดต่อกัน"

รางวัล "สถานศึกษาปลอดภัยดีเด่น ประจำปี ๒๕๖ ปีที่ ติดต่อกัน"

รางวัล "สถานศึกษาปลอดภัยดีเด่น ประจำปี ๒๕๖ ปีที่ ติดต่อกัน

รางวัล "The Best Safety Pracetice" จาก สพม.เชียงราย

กิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัย โรงเรียนปล้องวิทยาคม 

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยโรงเรียนปล้องวิทยาคม

๑. แผนปฏิบัติการป้องกันและรองรับเหตุฉุกเฉิน โรงเรียนปล้องวิทยาคม กรณีทั่วไป
๒. แผนปฏิบัติการป้องกันและรองรับเหตุฉุกเฉิน โรงเรียนปล้องวิทยาคม กรณี อัคคีภัย  
๓. มาตรการรักษาความปลอดภัยการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน โรงเรียนปล้องวิทยาคม
๔. แผนเผชิญเหตุโรงเรียนปล้องวิทยาคม (MOE Safety School)
๕. แผนรองรับธุรกิจต่อเนื่อง (Business Continuity Plan : BCP) โรงเรียนปล้องวิทยาคม
๖. รายงาน Best Safety School โรงเรียนปล้องวิทยาคม
๗. คู่มือความปลอดภัยในสถานศึกษา
๘. ประกาศสถานศึกษาปลอดภัยแนะนำโรงเรียนปล้องวิทยาคม

เอกสารการสมัครกิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัย

ส่วนที่ ๑ การเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์

ส่วนที่ สถานศึกษาปลอดภัย และสุขอนามัยดี