Obecné chránené územie SAD SNP

Marek Richter a Vlado Randa, mestskí poslanci, ktorí vypracovali a predložili návrh na vyhlásenie obecného chráneného územia Sad SNP v Žiline.

Najstarší park v Žiline, Sad SNP vedľa námestia A. Hlinku, je prvé obecné chránené územie v našom meste. Je jedným z 11 obdobne chránených území na Slovensku. Vyhlásené bolo na základe všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2020 schváleného Mestským zastupiteľstvom v Žiline zo dňa 17.2.2020. Zapísané je v štátnom zozname chránených území.

Dôvodom vyhlásenia tohto chráneného územia je snaha o zachovanie nevyčísliteľnej hodnoty tohto jedinečného žilinského parku. Ďalším dôvodom je zabezpečenie jeho ochrany pred stavebnou činnosťou a neželanými aktivitami, ktoré by mohli viesť k jeho poškodeniu alebo nebodaj k zrušeniu.

Schválením zmeny územného plánu v júni 2022 bola ochrana Sadu SNP definitívne potvrdená aj v územnom pláne mesta Žilina. Vďaka tomuto významnému kroku je teraz zabezpečené, že v parku ani pod ním nebudú vznikať žiadne stavby, ktoré by ohrozili jeho využívanie Žilinčanmi a návštevníkmi mesta v budúcnosti.

História

Sad Slovenského národného povstania je najstarším parkom v meste Žilina. Vznikol koncom 19. storočia medzi potokom Všivák a radom mestských víl na vtedajšej Parkovej ulici, z ktorých si niektoré dodnes zachovali pôvodnú secesnú podobu. Potok Všivák v roku 1941 presmerovali do potrubia uloženého pod povrchom zeme súbežne s parkom. V súčasnosti sa park rozprestiera až po obchodný dom Tesco (v minulosti obchodný dom Prior), postavený v rokoch 1969 až 1977.

Park mal v minulosti rôzne názvy. Najskôr sa nazýval Alžbetin park na počesť zavraždenej rakúskej cisárovny Alžbety Bavorskej, známej ako Sissi. Rakúska cisárovná a uhorská kráľovná Alžbeta zomrela 10. septembra 1898 rukou talianskeho anarchistu Luigiho Lucheniho. Po tejto tragickej udalosti a na uctenie jej pamiatky dostal novobudovaný park v našom meste jej meno. V roku 1904 v Alžbetinom parku postavili drevený hudobný pavilón.

Po roku 1913 dostal park názov Miléniový park. Tento názov mal pripomínať tisícročné výročie príchodu kočovných Maďarov do Uhorska v roku 896. Park v tej dobe bol typickým promenádnym parkom s gaštanovými alejami, ojedinele s lipami a javormi. V rokoch 1919 až 1938 sa park volal Šrobárov sad podľa slovenského politika MUDr. Vavra Šrobára, ktorý vo funkcii ministra s plnou mocou pre správu Slovenska sídlil v Žiline na prelome rokov 1918 až 1919. Počas tejto doby bol postavený v parku nový hudobný pavilón, ktorého údajným projektantom bol významný architekt Artur Szalatnai-Slatinský. V ňom sa uskutočňovali najmä nedeľné promenádne koncerty. Väčšinou tu koncertovala vojenská hudba miestnej žilinskej posádky, po oslobodení zas podnikové dychové kapely. Od roku 1939 sad premenovali na Hlinkov sad a v roku 1945 na Sedláčkov sad na počesť bojovníka za oslobodenie ČSR Antona Sedláčka, ktorého pred Remeselníckym domom obesili na výstrahu nemeckí vojaci dňa 15. novembra 1944. Pripomína to pamätná tabuľa na tomto dome.

V roku 1955 odhalili na začiatku parku monumentálne kamenné súsošie pri príležitosti 10. výročia oslobodenia mesta. Jeho autorom je sochár, rodák z Rajca a národný umelec, Rudolf Pribiš. Na konci parku bol v roku 1964 umiestnený pomník s bronzovou bustou Antona Sedláčka, dielo Stanislava Bíroša z Bytče. Pri rekonštrukcii parku, ktorá sa realizovala po roku 1990, sa už busta na pôvodné miesto nevrátila. Na tomto mieste sa teraz nachádza najkrajšia žilinská fontána „Žilinské panny“, ktorej autorom je významný slovenský výtvarník, tiež rodák z neďalekého Rajca, Vladimír Kompánek. Fontána pôvodne stála v rokoch 1962 až 1993 na dnešnom Hlinkovom námestí a bola premiestnená do parku v súvislosti s prestavbou námestia. V roku 1992 dostal sad pomenovanie Sad SNP.

V parku sa nachádza aj pamätná doska gen. mjr. „ in memoriam“ Jozefa Dobrovodského.

(Zdroj: www.tikzilina.eu)

V obecnom chránenom území je okrem iného zakázané:

  1. budovať nadzemné alebo podzemné stavby okrem objektov drobnej architektúry (mobiliárov, výtvarných diel, vodných prvkov), vedení inžinierskych sietí, trolejových vedení, dopravných značení, svetelných signalizácií, verejného osvetlenia, miestnych komunikácií, peších a cyklistických komunikácií, spevnených plôch,

  2. umiestňovať predajné stánky okrem pojazdných kaviarní,

  3. vchádzať a stáť s motorovým vozidlom mimo miestnych komunikácií a vyhradených plôch okrem vlastníka a správcu pri zabezpečovaní kontroly a údržby alebo osoby poverenej vlastníkom pri vykonávaní určených úloh,

  4. odcudzovať, ničiť, trhať, lámať, orezávať alebo inak poškodzovať všetky vývojové štádia rastlín a drevín, s výnimkou vlastníka a správcu pri zabezpečovaní kontroly a údržby,

  5. znečisťovať trávniky, záhony a ostatné plochy zelene,

  6. zakladať ohne, táboriť a využívať plochy zelene na nocovanie,

  7. vstupovať do kvetinových záhonov, krovitých porastov s výnimkou zabezpečovania ich údržby,

  8. umiestňovať reklamné stavby a reklamné zariadenia okrem propagačných zariadení propagujúcich akciu počas jej trvania.

Grafické vymedzenie obecného chráneného územia Sad SNP.

ĎAKUJEME, ŹE NÁM POMÁHATE SAD SNP CHRÁNIŤ