งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม

วิชาการ และ เทคโนโลยีของนักเรียน

กลุ่มโรงเรียนสระโบสถ์ ปีการศึกษา 2561

วันที่ 4-5 ตุลาคม 2561

สถานที่ โรงเรียนบ้านดงน้อย

คำสั่งแต่งตั้งกรรมการจัดการแข่งขัน

ตารางแข่งขัน

แผนผังสถานที่แข่งขัน โรงเรียนบ้านดงน้อย

ข่าวความเคลื่อนไหวงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68