Ruta per Espanya

OBJECTIUS DIDÀCTICS

- Conèixer la geografia d’Espanya.

- Dissenyar i construir una maqueta on apareguin totes les característiques del relleu, rius i clima d’Espanya.

- Reconèixer les característiques demogràfiques, econòmiques, socials, polítiques i culturals de cada comunitat autònoma.

- Crear un document amb el Google diapositives on escriurem la informació amb imatges i vídeos.

- Elaborar un mapa a través de l’aplicació MapHub.

- Redactar textos descriptius sobre el relleu, rius i clima de forma individual.


COMPETÈNCIES BÀSIQUES

- Interpretar l’espai a partir dels elements del territori i de les seves representacions per situar-s’hi i desplaçar-s’hi.

- Valorar problemes socials rellevants interpretant-ne les causes i les conseqüències per plantejar propostes de futur.

- Utilitzar ,materials de manera eficient amb coneixements científics i criteris tecnològics, per resoldre situacions quotidianes.

- Dissenyar màquines simples i utilitzar aparells de la vida quotidiana de forma segura i eficient.

- Participar en la vida col·lectiva a partir de valors democràtics, per millorar la convivència i per afavorir un entorn més just i solidari.

- Valorar el sistema democràtic partint del coneixement dels sistemes polítics per esdevenir futurs ciutadans crítics.

- Dissenyar i realitzar projectes i produccions artístiques multidisciplinàries.


CRITERIS D'AVALUACIÓ

- Coneix les diferents unitats de relleu, hidrografia i clima d’Espanya.

- És capaç de construir una maqueta on apareguin totes les característiques del relleu, rius i clima d’Espanya mitjançant grups de treball cooperatiu.

- Gaudeix de les experiències i creacions artístiques com a font d’enriquiment personal i social.

- Mostra iniciativa i creativitat en la realització d’un treball d’investigació sobre les comunitats autònomes.

- Coneix i utilitza l’aplicació MapHub com a recurs per crear mapes interactius.

- Interpreta i comunica els resultats de la recerca d’informació mitjançant el text descriptiu.