ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา

วิทยาลัยเทคโนโลยีรัชต์ภาคย์

91 ถนนเทวบุรี ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000

โทร.085-6630824-5 ,089-9828044

  • ประวัติความเป็นมา

ศูนย์บ่มเพาะฯ ธุรกิจได้เริ่มก่อสร้างขึ้นปี 2561 โดย ดร.ชัยวุฑ ตรึกตรอง ผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัยฯ และมีการก่อตั้งแล้วเสร็จ อย่างเป็นทางการขึ้นเมื่อ เดือน 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 โดยมีคณะครู อาจารย์ เป็นครูที่ปรึกษา และ มีการพัฒนาศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจมาจนถึงปัจจุบัน เพื่อตอบสนองความต้องการ ของผู้บริโภคในการผลิตสินค้าและบริการด้านคุณภาพ มาตรฐาน ราคา ตาม รสนิยม เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการ อีกทั้งขยายตลาด และสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการ ให้ทันโลกธุรกิจยุค 4.0

เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งเพื่อเปิดโอกาส ให้มีการพัฒนาผู้ประกอบการ ได้มีการฝึกอาชีพ ในระหว่างเรียน ให้มีทักษะ มีความรู้ ความสามารถ และ ประสบการณ์ในการประกอบอาชีพ ในสถานศึกษา และเพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ที่ไ ด้รับการบ่มเพาะ ให้มีศักยภาพ การเป็นผู้ประกอบการได้ดีทั้งอาชีพและบริการ อันเป็นแนวทางในการประกอบวิชาชีพต่อไป

  • ศูนย์บ่มเพาะฯวิสาหกิจเพื่อการศึกษา

มีนักเรียน นักศึกษา คณะครูอาจารย์ที่สนใจเข้ารับ การประกอบธุรกิจ(ปัจจุบัน) ได้มีการริเริ่มโครงการขึ้นดังต่อไปนี้

1.โครงการธุรกิจออนไลน์ เป็นธุรกิจขายตรง ให้ผู้ร่วมโครงการได้มีสัมผัสกับธุรกิจเครือข่าย

2.โครงการเศรษฐกิจพอเพียง มีการจัดแปลงปลูกพืชเลี้่ยงสัดว์

3.โครงการ Crypto Mining Care (ที่ปรึกษาและบริการดูแลระบบขุดเงินดิจิตอล)


Line วิสาหกิจรัชต์ภาคย์

Line@ ดร.ชัยวุฑ ตรึกตรอง

กลุ่มไลน์ : วิสาหกิจ MLM

Line@วิสาหกิจ รัชต์ภาคย์ฺ

กลุ่มไลน์ วิสาหกิจ Crypto