ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ โรงเรียนรังษีวิทยา

QUALITY ASSURANCE EDUCATION AND INFORMATION RANGSEE VITTAYA SCHOOL

ยินดีต้องรับสู่เว็บไซต์ ข่าวสารการประกันคุณภาพการศึกษา

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และรัดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ ฉบับลงวันที่ 6 สิงหาคม 2561 https://goo.gl/WpYrcx

ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ

- โครงการ/กิจกรรม ปี 2561 และโครงการ/กิจกรรม ที่ใช้งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ให้จัดทำแฟ้มสรุป โดยใช้แบบฟอร์มตามที่กำหนด

- แบบฟอร์มสรุปผลโครงการ/กิจกรรม สามารถโหลดได้ใน แถบเมนูด้านบน ชื่อ Download แบบฟอร์มต่างๆ

แบบประเมินโครงการ/กิจกรรม ปีการศึกษา 2561

1.แบบประเมิมกิจกรรม พิธีถวายราชสดุดี ปี 2561 คลิก https://goo.gl/c33NZQ

2. แบบประเมิมกิจกรรมค่ายลูกเสือสมุทร ปี 2561 คลิก https://goo.gl/LjpCho

3. แบบประเมิมกิจกรรมประเพณียี่เป็ง ปี 2561 คลิก https://goo.gl/vxU2Uw

3. แบบประเมิมกิจกรรมกีฬาสี ปี 2561 คลิก https://goo.gl/xFUS5o