ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ โรงเรียนรังษีวิทยา

QUALITY ASSURANCE EDUCATION AND INFORMATION RANGSEE VITTAYA SCHOOL

ยินดีต้องรับสู่เว็บไซต์ ข่าวสารการประกันคุณภาพ

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และรัดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ ฉบับลงวันที่ 6 สิงหาคม 2561 https://goo.gl/WpYrcx

ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ

- โครงการ/กิจกรรม ปี 2561 และโครงการ/กิจกรรม ที่ใช้งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ให้จัดทำแฟ้มสรุป โดยใช้แบบฟอร์มตามที่กำหนด

- แบบฟอร์มสรุปผลโครงการ/กิจกรรม สามารถโหลดได้ใน แถบเมนูด้านบน ชื่อ Download แบบฟอร์มต่างๆ

การประเมินโครงการ/กิจกรรม ปีการศึกษา 2561

1.แบบประเมิมกิจกรรม RSV SWIMMING ครั้งที่ 1 (ภายใน) วันที่ 31 ส.ค. 61 คลิก https://goo.gl/DPJitA

2. แบบประเมิมกิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ ปี 2561 วันที่ 19 ก.ย. 61 คลิก