นายปัญจพัฒน์ พรวชิรวิทย์

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป

บุคลากรกลุ่มงานบริหารทั่วไป

ฝ่ายงานอาคารสถานที่

ฝ่ายงานกิจการนักเรียน

ดาวน์โหลดเอกสาร

งานธุรการ

ประชาสัมพันธ์จากกลุ่มบริหารทั่วไป

แบบประเมินพฤติกรรมนักเรียน (SDQ) ประจำปี 2564>>>>>คลิ๊ก!!!!!

โครงการพิจารณาคัดเลือกรางวัลโล่เชิดชูเกียรติเยาวชนดีเด่น โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 ประจำปี 2564>>>>>คลิ๊ก!!!!!

งบประมาณฝ่ายบริหารทั่วไป ประจำปี 2564

จัดสรรงบประมาณ บริหารทั่วไป 2564