Tarieven / Rates

Tarieven zijn maatwerk

Omdat belastingen niet eenvoudig zijn, is het niet goed mogelijk om standaardtarieven te geven voor de advisering, ondersteuning of het geheel verzorgen van uw aangifte. Hieronder zijn een paar tarieven aangegeven voor de meer eenvoudige aangiften en die mijn uitgangspunt zijn voor het voorstel van mijn vergoeding aan u. Dat zijn geen tarieven voor de grote multinationals van deze wereld en zelfs niet voor de bakker om de hoek. Ook bij broodjes bakken komt er meer bij kijken op het gebied van belastingen.

Als uw (financiële) administratie goed op orde is en u doet zelfs al wat voorwerk, dan kan het belastingadvies goedkoper worden. De erg eenvoudige aangifte inkomstenbelasting of omzetbelasting kan u zelf doen in Mijn Belastingdienst respectievelijk in het ondernemingsgedeelte van Belastingdienst.nl. Misschien helpen een paar tips van mij u op weg.

Bij ondernemingen is het uitgangspunt uw financiële administratie. Ik doe geen aangiften op basis van bonnen en overzichten in (digitale) schoenendozen. Uitgangspunt zijn de online boekhoudpakketten waarvan er vele zijn (ik heb tips, mocht u niet kunnen kiezen). Uw financiële administratie zal ik beoordelen of die voldoende is voor de aangifte en op posten met specifiek fiscaal belang. In de voorbereiding van de BTW aangifte doe ik die beoordeling per boekingsregel.

Inkomstenbelasting

Aangifte met fiscale partner, met bijv. eigen woning en een beperkt aantal aftrekposten € 90 incl. BTW

Aangifte voor eenmanszaak (micro onderneming) € 195 excl. BTW

BTW

Vier kwartaalaangiftes met jaarposten in 4e kwartaal (micro onderneming) € 250 excl. BTW

VPB

Aangifte in applicatie van de Belastingdienst.nl van een kleine BV € 350 excl. BTW

Erfbelasting

Aangifte in applicatie van de Belastingdienst.nl € 225 incl. BTW

Overige

Misschien heeft u een eenmalige, specifieke belastingadvisering nodig. Voor de vergoeding is dan mijn uitgangspunt een uurtarief van € 70 excl. BTW.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rates to be customized

Because taxes are not simple, it is not possible to give standard rates for the advice, support or filing your tax return. Below are a few rates for the simpler declarations and that is the starting point for the proposal of my reimbursement to you. These are not rates for the large multinationals of this world and not even for the bakery around the corner. Also for baking bread rolls there's a lot to consider and work to be done for taxes.

If your (financial) administration is in good order and you even do some preparatory work, the tax advice can become cheaper.

As for companies, the basis of the tax return is your financial administration. I do not file declarations based on receipts and overviews in (digital) shoe boxes. You can do your accounting in an online accounting program of which there are many (I have tips, if you can not choose). I will assess your financial administration whether it is sufficient for the tax return and for items with a specific fiscal interest. In the preparation of the VAT declaration, I will do that assessment per entry line.

Income tax

Declaration with fiscal partner, with eg. home ownership and a limited number of deductions € 90 incl. VAT

M-Form in year of immigration or emigration € 150 incl. VAT

Declaration for an entrepreneur as a sole proprietorship (micro company) € 195 excl. VAT

VAT

Four quarterly returns with annual items in 4th quarter (micro company) € 250 excl. VAT

VPB

Declaration in application of the Belastingdienst.nl from a small BV € 350 excl. VAT

Inheritance tax

Declaration in application from Belastingdienst.nl € 225 incl. VAT

Others

You may need one-off, specific tax advice. For the reimbursement my starting point is an hourly rate of € 70 excl. VAT.