Vedtægter

Vedtægter for Gilleleje Ro- og Kajakklub.

§1 Klubbens navn er Gilleleje Ro- og Kajakklub.

Klubbens har hjemsted i Gribskov Kommune.

Klubbens adresse er den samme som den til enhver tid siddende formands.

§2. Klubbens formål er at udøve idræt ved roning i kajakker og robåde og andre vandaktiviteter.

§3. Klubben er medlem af de respektive forbund.

§4. Klubben optager både aktive og passive medlemmer. Ved passive medlemmer forstås medlemmer der alene er berettiget til at deltage i klubbens sociale aktiviteter.

Medlemskab kræver en skriftlig begæring til bestyrelsen. Alle der er fyldt 12 år kan optages i klubben. Bestyrelsen er dog bemyndiget til at dispensere fra aldersgrænsen. Ved optagelse af medlemmer, der ikke er fyldt 18 år, skal forældre eller værge underskrive ansøgningsblanketten.

Aktive medlemmer skal kunne godtgøre svømmefærdigheder i overensstemmelse med de respektive landsforbunds bestemmelser, og er i øvrigt underkastet disse foreningers amatørregler. Bestyrelsen er berettiget til at kræve bevis for svømmefærdigheder gennem aflæggelse af svømmeprøve.

Æresmedlemmer kan udnævnes af generalforsamlingen, som derved tildeler dem samme rettigheder som aktive medlemmer, uden at der skal betales kontingent.

Alle aktive brugere, er forpligtiget til, efter husforvalterens hhv. materielforvalterens anvisninger, at deltage i vedligeholdelse af klubhuset og de omgivende arealer samt i løbet af vinteren at deltage i klargøringen/vedligeholdelsen af klubbens materiel.

§4.1 Klubben optager aktive medlemmer, der har et primært medlemskab i en anden ro- eller kajakklub og dermed har GRK som deres 2. klub.

Dette sekundære medlemskab giver ikke stemmeret på GRK’s generalforsamlinger. Medlemmet skal årligt dokumentere medlemskab i anden ro- eller kajakklub. Kontingenter udgør 50% af fuldt medlemskontingent og betales årligt samtidigt med almindelig kontingentopkrævning. Indmeldelse og frigivelse sker efter GRK’s gældende regler.

§5. Udmeldelse skal ske skriftligt til foreningens kasserer. Udmeldelsen får virkning med udgangen af et kalenderår.

§6. Medlemmer, der handler imod foreningens vedtægter og reglementer, og som ikke retter sig efter bestyrelsens anvisninger, kan enten idømmes karantæne i et af bestyrelsen fastsat tidsrum eller ekskluderes. Afgørelsen kan af medlemmet kræves forelagt på førstkommende generalforsamling.

§7. Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen efter forslag fra bestyrelsen.

Kontingentet dækker et kalenderår (1. januar – 31. december) og opkræves pr. 1. maj. Betalingsfristen er 31. maj. Bestyrelsen er bemyndiget til at nedsætte kontingentet ved sygdom eller andre ekstraordinære forhold.

Medlemmer, der ikke inden 8 dage efter bestyrelsens skriftlige krav indbetaler forfaldent kontingent, kan udelukkes fra deltagelse i klubbens aktiviteter eller ekskluderes. For fremsendelse af skriftligt krav, pålægges et rykkergebyr på 100 kr. Medlemskabet kan først genoptages, når alle skyldige beløb samt et genindmeldelsesgebyr på et halvt års kontingent er betalt.

§8. Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert år inden udgangen af februar. Varsling af generalforsamlingen sker på klubbens hjemmeside samt opslag på opslagstavlen i klubhuset senest 15. december, hvor medlemmerne ligeledes meddeles, at eventuelle forslag til behandling på generalforsamling skal være bestyrelsen i hænde senest 31.januar. Forslag lægges af bestyrelsen ud på klubbens hjemmeside, når forslaget modtages.

Senest 14 dage før generalforsamlingen varsles der igen på klubbens hjemmeside samt på opslagstavlen i klubhuset. På samme tidspunkt og steder offentliggøres de indkomne forslag, det endelige regnskab samt bestyrelsens beretning.

Dagsorden for generalforsamlingen skal minimum omfatte følgende punkter:

 • Valg af dirigent.
 • Beretning for den afsluttede sæson.
 • Regnskab for det afsluttede regnskabsår.
 • Aktivitetsplan med tilhørende budget for det kommende år, herunder fastsættelse af kontingent.
 • Behandling af indkomne forslag.
 • Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter jvf. §10.
 • Valg af revisorer.
 • Eventuelt.

Stemmeret har alle aktive medlemmer, der er fyldt 15 år og ikke skylder kontingent. Et fremmødt medlem kan, ud over sin egen stemme, maksimalt stemme ved 1 (én) fuldmagt. Såfremt ét medlem anmoder om det, skal afstemning ske skriftligt.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal medlemmer, og alle afstemninger afgøres ved simpelt flertal, dette gælder dog ikke i forbindelse med opløsning af klubben og vedtægtsændringer.

Referat af generalforsamlingen offentligøres på klubbens hjemmeside samt på opslagstavlen i klubhuset.

§9. Regnskabsåret følger kalenderåret. Regnskabet revideres af to revisorer valgt på generalforsamlingen.

§10a Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen og består af formand, kasserer samt minimum 3 og maksimum 6 menige bestyrelsesmedlemmer. Formand og kasserer vælges særskilt. Formanden er på valg hvert år, mens kasserer og øvrige bestyrelsesmedlemmer er på valg hvert andet år, dog således at ca. halvdelen er på valg hvert år. Bestyrelsen kan tildele de menige bestyrelsesmedlemmer specifikke funktionsområder som f.eks. rochef, kajakchef, ungdomsleder for roafdeling, ungdomsleder for kajakafdeling, husforvalter og materielforvalter. Bestyrelsen kan tildele menige klubmedlemmer, uden at disse indtræder i bestyrelsen, specifikke ansvarsområder. Bestyrelsen udpeger fra sin midte hvilket bestyrelsesmedlem, der skal bestride posten som næstformand. På generalforsamlingen vælges to suppleanter, som kan deltage i bestyrelsesmøderne uden stemmeret. Suppleanter er valgt for to år. Bestyrelsen kan fra sin midte udpege et forretningsudvalg, som varetager en række opgaver fastsat i en af bestyrelsen udarbejdet forretningsorden.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst halvdelen af medlemmerne er mødt. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Beslutninger med større økonomisk konsekvens for klubben skal forelægges generalforsamlingen. Bestyrelsen fører en protokol, der dokumenterer trufne beslutninger og som underskrives af mødedeltagerne.

§10b. Klubben tegnes ved underskrift af 2 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden eller kassereren.

Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom samt ved optagelse af lån tegnes klubben ved underskrift af den samlede bestyrelse.

Kassereren har fuldmagt til at modtage indbetalinger og betale indgåede forpligtelser.

Klubben hæfter kun for sine forpligtelser med den i klubben til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke klubbens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.

§11. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, hvis bestyrelsen finder det formålstjenligt, eller hvis 1/3 af de aktive medlemmer indsender skriftlig anmodning herom til bestyrelsen indeholdende de anliggender, der ønskes behandlet. Generalforsamlingen afholdes senest én måned efter at begæringen er fremsat overfor bestyrelsen. Dagsorden og indkomne forslag offentliggøres på klubbens hjemmeside og på opslag i klubhuset.

§12. Vedtægtsændringer kan kun ske på en generalforsamling. Da alle forslag jvf. §8 offentliggøres på klubbens hjemmeside og på opslag i klubhuset, vil et ændringsforslag kunne vedtages, hvis mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for forslaget.

§13. Bestyrelsen udarbejder reglementer vedr. klubbens aktiviteter og udvalg, herunder regler for benyttelse af klubbens materiel og inventar, samt aftaler repræsentation de respektive forbund.

§14. Opløsning af klubben kan kun ske ved to på hinanden følgende lovligt indvarslede generalforsamlinger, hvor mindst 1/2 af klubbens aktive medlemmer er mødt, og hvor mindst 3/4 af disse stemmer for en opløsning. Såfremt førnævnte fremmøde og/eller stemmeflerhed ikke kan opnås, kan vedtagelse om opløsning ske på en ekstraordinær generalforsamling med mindst 3/4 stemmeflerhed uanset antallet af fremmødte medlemmer. Ved opløsning af klubben overdrages samtlige aktiver til Gribskov Kommune, dog med klausul om at midlerne tilfalder en ny klub, hvis en sådan etableres indenfor en periode af 10 år.

§15. Et eksemplar af disse vedtægter, klubbens reglementer og sikkerhedsbestemmelser fra de respektive landsforbund skal udleveres til klubbens medlemmer ved indmeldelse.

Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 29. januar 1999.


Vedtægtsændringer


 • Tilføjelse til §4. - Vedtaget på generalforsamlingen den 22. februar 2000.
 • Protokollat vedr. sammenlægning af Gilleleje Roklub og Gilleleje Kajakklub slettet pr. 1. januar 2002.
 • Tilføjelse til §1 og §10. - Vedtaget på generalforsamlingen den 18. februar 2002.
 • §8 vedr. fuldmagt og §10a vedr. bestyrelsessammensætning. - Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling d. 11. marts 2002.
 • §7 vedr. kontigentopkrævning og §10a vedr. bestyrelsessammensætning - Vedtaget på generalforsamling d. 24. februar 2003.
 • §10 vedr. bestyrelsens beslutningsdygtighed. - Vedtaget på generalforsamling d. 23. februar 2004.
 • §1 Græsted-Gilleleje kommune ændret til Gribskov kommune. - Vedtaget på generalforsamling d. 26. februar 2007.
 • §8 vedr. Angående varsel for generalforsamlingen pr. e-mail. - Vedtaget på generalforsamlingen 26. februar 2008.
 • §5 Kvartal ændret til kalenderår. §6. 2. afsnit flyttet til §7. §7. Forhold vedr. kontingentbetaling skærpet.
 • §8. Varslingsmetode ændret. Klubblad ændret til hjemmeside og opslagstavle. §12. Bragt i overensstemmelse med §8. - Vedtaget på generalforsamlingen d. 24. februar 2009.
 • §8. Ændret frist for indsendelse af forslag - Vedtaget på generalforsamlingen 22. februar 2011.