Reglementer

Robåde - sommer

§1. Klubbens daglige rofarvand dækker farvandet fra Hornbæk Havn i øst til Rågeleje i vest. En båd skal følge kystlinien så nær land som muligt.

§2. Under enhver rotur, skal båden være udstyret med øsekar samt redningsveste til samtlige roere. Yderligere skal juniorer under 15 år være iført CE og/eller SOLAS mærket, oppustelig redningsvest.

§3. Det er forbudt at kaniner ror uden instruktør, så længe de ikke er frigivet.

§4. Kaniner kan frigives af rochefen eller en af denne bemyndiget person.

§5. Det er forbudt at ro uden fuldtalligt mandskab. Ligeledes er det forbudt at medtage passagerer.

Dispensation fra bemandingsforbudet kan opnås når følgende betingelser er opfyldt:

1. Alle årer er bemandet.

2. Alle roere er erfarne og mindst godkendte k.styrmænd.

3. Vindstyrke er mindre end 5,4 m.pr.sek. ( 10 knob ) og vejrudsigt bedømmes til aftagende vind.

4. Een roer er forud indskrevet som ansvarlig styrmand.

§6. Medlemmer der ønsker styrmandsret, kan få det ved særlig instruktion af rochefen eller en af denne bemyndiget person. Langtursstyrmænd skal gennemføre og bestå et af D.F.f.R. bemyndiget kursus. Styrmandsrettigheder udstedes kun af bestyrelsen.

§7. Styrmanden har ansvaret for mandskabet og båden, og hans ordre skal nøje følges. Enhver langtur skal foregå i nøje overensstemmelse med D.F.f.R.'s langtursreglement.

§8a. Orden og god opførsel i klubben er en selvfølge og klubbens materiel skal holdes i orden og ikke mishandles på nogen måde.

§8b. Klubbens materiel - både, kajakker, svømmeveste m.m. - må kun anvendes til ture der udgår fra Gilleleje Havn eller til klubture, der i god tid (min. 2 uger før turens start) har været annonceret i "Bølgebryderen" og/eller på opslagstavlen. D.v.s. klubbens materiel må ikke anvendes til privat brug.

§9. Brud på dette reglement, vil være at straffe med karantæne, i værste fald med eksklusion af klubben samt anmeldelse til D.F.f.R. og D.I.F.

Bestyrelsen for Gilleleje Ro- og Kajakklub, februar 2004

Robåde - vinter

§1. a. Roning i perioden standerstrygning til standerhejsning er i det følgende benævnt vinterroning og de roede

kilometer tæller med i efterfølgende sæsons kilometerstatistik.

b. Ved vandtemperatur under 10° overholdes vinterroningsreglementet.

§2. Vinterroning kan kun finde sted i det daglige tidsrum fra solopgang til en halv time før solnedgang.

§3. Grænserne for udøvelse af vinterroning er:

Mod vest – Udsholt Strand (Havstokken)

Mod øst – Villingebæk (Pandehave Å)

§4. Det er en forudsætning, at al udøvelse af vinterroning sker under hensyntagen til de dermed forbundne risici, som vandtemperatur, sigtbarhed, lufttemperatur, vindhastighed/styrke, nedbør m.v., således at der kun roes når vejrforholdende gør dette forsvarligt. Der må ikke udøves vinterroning såfremt der er isforekomster i havnen eller drivis på havet. Afstanden til land må aldrig overstige 200 m.

§5. Vinterroning må kun udøves af vinter-godkendte, frigivne roere, der er fyldt 15 år. For juniorer under 18 år skal en skriftlig tilladelse fra forældre være afleveret til rochef. Indskrevet styrmand og leder skal være godkendt senior.

§6.

a. Vinterroningstilladelse er gældende for 2 vintersæsoner og udstedes kun efter den årlige, efterårsinstruktion specielt om vinterroning. Navneliste med godkendte vinterroere opsættes i klubhuset.

b. Hvis vinterroningsreglementet skærpes, skal vinterroningstilladelsen fornys ved førstkommende vinterroningsinstruktion.

§7. Vinterroning må kun finde sted i inriggede både. Det angives ved opslag i klubben hvilke både (bådens navn), der må benyttes til vinterroning. Båden skal være bemandet med det antal roere, den er beregnet til.

§8. Under udøvelse af vinterroning skal samtlige roere hver for sig være iført en CE-mærket redningsvest. Roerne skal være iført påklædning egnet til vinterroning, samt medbringe vandtæt overtrækstøj. Skift af styrmand skal ske under behørig hensyn til vejret, bølger m.m. og vanddybden. ( max. 1,5m. )

§9. Ved kaproningstræning i andet farvand følges de lokale klubbestemmelser om sikkerhed. Redningsvest kan eventuel undlades, hvis der er en ledsagebåd, der kan rumme alle roere, og ledsagebådens fører er kvalificeret til bjergning. Kaproningstræning skal forud godkendes af rocheferne i egen klub samt i værts klub I eget farvand tillades det under ingen omstændigheder at ro vinterroning uden den godkendte redningsvest.

§10. Der medtages i hver båd mindst én mobiltelefon i vandtæt pakning.

§11. Mindst én person i land skal være underrettet om roningen, både start tidspunkt, retning og estimeret hjemkomst og vedkommende skal yderligere, indtil roningen er meldt afsluttet, have adgang til telefon. ( stand by )

Bestyrelsen for Gilleleje Ro- og Kajakklub,- september 2010


Kajakker

Sikkerhedsbestemmelser for Kajak, Gilleleje Ro og Kajakklub, revideret 1. maj 2015.

§1: Formål og gyldighed

Formålet med sikkerhedsbestemmelser er at fremme sikker kajak roning i Gilleleje Ro og Kajakklub.

Disse sikkerhedsbestemmelser supplerer DKF’s sikkerhedsbestemmelser.

Sikkerhedsbestemmelserne gælder for al roning på havet, i søer og åer:

 • Som sker til og/eller fra klubbens anlæg
 • Ved klubbens arrangementer, herunder klubture
 • Hvor klubbens kajakker anvendes

Bestemmelserne gælder ikke ved stævner med sikkerhedsforskrifter i overensstemmelse med DKF’s sikkerhedsbestemmelser.

Bestemmelserne gælder i overensstemmelse med DKF’s sikkerhedsbestemmelser både for klubbens medlemmer og dens gæster.

§2 Generelle bestemmelser for sikkerhed ved roning

§2.1 Rovand

Klubbens daglige rovand er defineret som området mellem Liseleje og Kronborg i Helsingør indtil 600 m fra kysten.

Klubbens andre farvande er alt rovand i en afstand af indtil 600 meter fra bredden eller kysten. Vand ud over denne afstand er åbent vand.

§2.2 Roning i dagligt rovand

I overensstemmelse med DKF’s sikkerhedsbestemmelser har en frigiven roer selv ansvaret for sikkerheden ved roningen, herunder at vedkommendes færdigheder og udstyr er sikkerhedsmæssigt forsvarlige og svarer til de forhold, under hvilke roningen foregår.

Ved roning i grupper har den enkelte roer ansvaret for at sige fra, hvis roningen tegner til at overstige hans færdigheder.

Inden roning skal roeren:

 • Kende vejrudsigten for turen
 • Skrive sig ind i klubbens roprotokol på www.rokort.dk

Under roning skal roeren:

 • Bære beklædning, der er tilpasset de aktuelle forhold
 • Medbringe en CE-mærket (typegodkendt) svømme- eller redningsvest i overensstemmelse med DKF’s sikkerhedsbestemmelser

Efter roningen skal roeren:

 • Skrive sig ud i klubbens roprotokol på www.rokort.dk
 • Gøre opmærksom på sikkerhedsmæssige defekter, som opdages ved klubbens materiel
 • Indberette eventuelle sikkerhedsmæssige hændelser til kajakbestyrelsen

§2.3 Roning i andre farvande og på åbent vand

Regler for roning i dagligt rovand er gældende. Dog kan indskrivning i klubbens roprotokol ske efter hjemkomst fra turen. Udover at medbringe nødvendigt sikkerhedsudstyr skal roeren:

 • Som minimum medbringe cockpitovertræk, pumpe eller øse, kompas og mobiltelefon
 • Medbringe pagajflyder (”paddlefloat”) ved roning i havkajak
 • På forhånd orientere sig om farvandet, evt. medbringe et kort over området
 • Have en plan for at komme i land efter kæntring, hvis landgang er umulig på grund af fx havnemole, skrænter eller klipper

Ved roning på åbent vand skal roeren desuden:

 • Bære svømme- eller redningsvest
 • Medbringe reservepagaj eller -paddel, nødblus og slæbetov
 • Have aftalt hjemkomst- og/eller kontakttider med en pårørende

Ved roning i grupper på klubture uden for det daglige rovand skal der være udpeget en turleder. Turlederen har det overordnede ansvar for sikkerheden og hans anvisninger skal følges. Den enkelte roer har ansvaret for at sige fra, hvis roningen på forhånd eller undervejs tegner til at overstige hans færdigheder og/eller udholdenhed/kondition.

En roer kan få godkendelse som turleder hvis vedkommende har opnået kompetence som turleder efter klubbens turlederbeskrivelse (under udarbejdelse).

§3 Særlige bestemmelser for sikkerhed ved roning

§3.1 Roning under instruktion

Ved kurser eller under ro-instruktion arrangeret af klubben kan instruktøren vælge at fravige dele af de beskrevne sikkerhedsbestemmelser, hvis det vurderes nødvendigt for at gennemføre træningen. Det forudsætter dog, at instruktøren er uddannet som DGI instruktør, DKF instruktør 2 eller højere eller har tilsvarende, af GRK godkendte, kompetencer.

Ved instruktion skal instruktøren medbringe mobiltelefon i vandtæt hylster og førstehjælpsudstyr.

§3.2 Roning i vinterhalvåret

Vinterroning gælder når havtemperaturen er under 10 °C.

Vinterroning forudsætter, at roeren er vinterfrigivet. (Se §4.3 )

Ved roning i vinterhalvåret må vinterfrigivne ro i dagligt rovand ved dagslys og op til 150 m fra land.

Roning på åbent vand må kun foretages af roere, som er solo vinterfrigivne og kun når lufttemperaturen er over -5° C.

Ved roning i vinterhalvåret skal roeren bære våd- eller tørdragt. Ved turroning skal medbringes et komplet sæt skiftetøj, tilgængelig mobiltelefon samt varm drik og relevant forplejning.

§3.2 Roning i mørke

Roning før solopgang eller efter solnedgang er mørkeroning. Mørkeroning må foretages af:

 • Roere på EPP 3-niveau
 • Frigivne roere sammen med mindst én anden frigiven roer

Ikke frigivne roere må ro mørkeroning ifølge med en instruktør eller roer på EPP3 niveau.

Ved mørkeroning skal hver enkelt roer medbringe en lygte med hvidt lys til at orientere andre fartøjer om kajakroerens tilstedeværelse.

Der skal altid bæres svømme- eller redningsvest ved mørkeroning.

§3.3 Roning i områder med væsentlig erhvervstrafik

Roning i og forbi havne samt kryds af sejlrender med væsentlig erhvervstrafik skal ske med største agtpågivenhed og med skærpet fokus på egen sikkerhed.

Roeren skal sørge for ikke at være til gene eller fare for andre fartøjer.

§3.4 Roning med gæster

Roere, der ikke er medlem af GRK, ror som gæster. Det skal ske under vejledning og ansvar af en frigiven roer. Gæstens rorettigheder afgøres af dennes EPP niveau i overensstemmelse med GRKs sikkerhedsbestemmelser.

Ved indskrivning i klubbens roprotokol på www.rokort.dk skal såvel gæstens som værtens navn anføres.

§3.5 Roning med personer med handicap eller sygdomme

Personer, der har en sygdom eller et handicap, der kan udgøre en væsentlig sikkerhedsmæssig risiko, må kun ro sammen med andre frigivne roere. Vedkommende skal da sikre sig, at mindst én anden i gruppen har kendskab til sygdommen eller handicappet. Ved gæsteroning skal værten oplyse gæsten om dette.

§3.6 Roning med børn og unge

Børn og unge under 15 år skal:

 • Være i stand til at svømme mindst 600 m
 • Altid ro sammen med frigivne voksne over 18 år
 • Bære vest under roning hele året

§3.6.1 Familieroning

Der skelnes mellem roning og leg ved kysten.

Al roning og leg med børn foregår på forældrenes eget ansvar.

Voksne der holder opsyn med andres børn skal have en børneattest.

Børn skal bære vest ved roning og leg.

Ved roning skal det tilstræbes at ro kystnært.

Leg skal foregå enten ved Strandbakkerne, Vest stranden eller Klubhuset. Ved leg stilles ikke krav til svømmefærdigheder.

Ved leg skal børn være under skærpet opsyn.

Ved familieroning skal mobiltelefon medbringes.

§4 Frigivelser og rettigheder

§4.1 Ikke frigivne roere

En roer, der ikke er frigivet, må kun ro under opsyn af en frigiven roer over 18 år.

§4. 2 Frigivelse

Roere i GRK kan frigives til tur og/eller havkajak, når de er fyldt 18 år. Der kan dispenseres fra denne regel ved forældres tilladelse samt instruktørgodkendelse.

Frigivelse som kajakroer i GRK omfatter følgende:

 • 600 meter svømmeprøve i havet uden pauser
 • Demonstration af sikker rostil
 • Kendskab til, herunder forsvarlig håndtering af, kajakker og materiel
 • Roet minimum 75 km i løbet af sæsonen
 • Frigivelsesprøve
  • Demonstration af sikker makkerredning, både som forulykket og som hjælper
  • Demonstration af entring af tur- og/eller havkajak på dybt vand og efterfølgende ro kajakken sikkert på land

Frigivelsesprøven skal aflægges for en roer med instruktørstatus i klubben. Herudover skal roeren have gennemgået klubbens sikkerhedsbestemmelser.

§4.3 Andre frigivelser

Vinterroning er defineret som roning i perioden fra standerstrygning til standerhejsning og i perioder hvor vandetemperaturen er under 10° C. Vinterfrigivelse tildeles særskilt til havkajak og turkajak og kan opnås af frigivne kajakroere, som opfylder flg. forudsætninger:

 • Minimum have roet 150 km i rosæsonen (standerstrygning til standerstrygning) op til vinterfrigivelsen
 • Har bestået praktisk vinterfrigivelsesprøve for havkajak og/eller turkajak samme år som vinterfrigivelse ønskes
 • Har deltaget i teori-session omhandlende vinterroning (kravet bortfalder, når kajakroeren har deltaget i teori i 2 sæsoner)

Vinterfrigivelse tildeles efter følgende graduering:

 • Første års frigivelse giver ret til at ro om vinteren med en makker (makkerfrigivelse)
 • Andet års frigivelse kan give ret til at ro alene (solofrigivelse) - Solofrigivelse skal godkendes af 1 af klubbens instruktører

Praktisk prøve indeholder følgende:

 • Makkerredning af den kajaktype, som roeren ønsker vinterfrigivelse i (havkajak og/eller turkajak)
 • Selvredning i den kajaktype, som roeren ønsker vinterfrigivelse i (havkajak og/eller turkajak)
 • Fremvisning af udstyr, herunder beklædning, reservebeklædning, sikkerhedsudstyr, telefon mv.

Navneliste med detaljer for vinterfrigivelser opsættes i klubhus og på hjemmeside. Generelle Regler for Vinterroning i havkajak eller turkajak:

 • Påklædning til sikring af forlænget overlevelse i koldt vand er obligatorisk, dvs. våddragt eller tørdragt
 • Det er obligatorisk at være iført CE-godkendt svømmevest
 • Mobiltelefon skal altid medbringes i vandtæt indpakning
 • Man skal altid give besked til én på land om, hvornår man ror ud, og hvornår man forventer at være hjemme
 • Når man er tilbage, skal der gives besked om, at man er på land igen. Dette erstatter IKKE udfyldning på www.rokort.dk
 • Roeren skal ro så tæt på land, som forholdene tillader
 • Når der er isdannelser (grødis, isflager), må man ikke ro alene. Roning gennem fastis (herunder nyis), bør så vidt muligt undgås
 • Roning i grødis og isflager er fysisk krævende og bør derfor begrænses til et minimum. Er der risiko for pakis eller isskruninger må der ikke roes
 • Frigivne roere, der ikke er vinterfrigivet, må kun ro i følge med en af klubben godkendt instruktør

§5 Sikkerhedsarbejdet i GRK

Sikkerhedsarbejdet omkring kajakroningen i GRK varetages af en sikkerhedschef. Kajakchefen udfylder som udgangspunkt rollen som sikkerhedschef, men kajakbestyrelsen kan vælge at udpege et klubmedlem til denne funktion. Sikkerhedschefen refererer til kajakbestyrelsen.

Det er sikkerhedschefens opgave at indstille ændringer i klubbens sikkerhedsbestemmelser til bestyrelsen, at sikre at nye medlemmer orienteres om klubbens sikkerhedsbestemmelser og om de risici der kan være ved at ro kano og kajak (information og oplysning på indmeldelsesblanketten), samt:

 • at overvåge at klubbens frigivelser lever op til kravene
 • at klubbens instruktører, trænere og turledere og andre der virker for klubben har den nødvendige sikkerhedsmæssige viden og færdigheder
 • at anspore til at klubbens medlemmer vedligeholder sikkerhedsmæssige færdigheder, herunder deres svømme færdigheder
 • at alle både, der tilhører klubben eller opbevares i klubhuset, er i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand og mærket efter klubbens standarder
 • at alt sikkerhedsudstyr i klubben er i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand
 • at ulykker og nærved-ulykker indberettes til DKF’s ulykkesdatabase

Sikkerhedschefen kan nedlægge forbud mod anvendelse af kajakker, som er i uforsvarlig stand i konkrete tilfælde og med begrundelse forbyde roning eller give dispensation fra sikkerhedsbestemmelserne og opstille særlige sikkerhedsbestemmelser, gældende for et eller flere medlemmer.

Perioden for rostatistik (roet distance) er fra standerstrygning til standerstrygning.


Overtrædelse af dette reglement kan medføre karantæne.

Gentagne eller grove overtrædelser vil medføre eksklusion.