Reglementer

Robåde - sommer

§1. Klubbens daglige rofarvand dækker farvandet fra Hornbæk Havn i øst til Rågeleje i vest. En båd skal følge kystlinien så nær land som muligt.

§2. Under enhver rotur, skal båden være udstyret med øsekar samt redningsveste til samtlige roere. Yderligere skal juniorer under 15 år være iført CE og/eller SOLAS mærket, oppustelig redningsvest.

§3. Det er forbudt at kaniner ror uden instruktør, så længe de ikke er frigivet.

§4. Kaniner kan frigives af rochefen eller en af denne bemyndiget person.

§5. Det er forbudt at ro uden fuldtalligt mandskab. Ligeledes er det forbudt at medtage passagerer.

Dispensation fra bemandingsforbudet kan opnås når følgende betingelser er opfyldt:

1. Alle årer er bemandet.

2. Alle roere er erfarne og mindst godkendte k.styrmænd.

3. Vindstyrke er mindre end 5,4 m.pr.sek. ( 10 knob ) og vejrudsigt bedømmes til aftagende vind.

4. Een roer er forud indskrevet som ansvarlig styrmand.

§6. Medlemmer der ønsker styrmandsret, kan få det ved særlig instruktion af rochefen eller en af denne bemyndiget person. Langtursstyrmænd skal gennemføre og bestå et af D.F.f.R. bemyndiget kursus. Styrmandsrettigheder udstedes kun af bestyrelsen.

§7. Styrmanden har ansvaret for mandskabet og båden, og hans ordre skal nøje følges. Enhver langtur skal foregå i nøje overensstemmelse med D.F.f.R.'s langtursreglement.

§8a. Orden og god opførsel i klubben er en selvfølge og klubbens materiel skal holdes i orden og ikke mishandles på nogen måde.

§8b. Klubbens materiel - både, kajakker, svømmeveste m.m. - må kun anvendes til ture der udgår fra Gilleleje Havn eller til klubture, der i god tid (min. 2 uger før turens start) har været annonceret i "Bølgebryderen" og/eller på opslagstavlen. D.v.s. klubbens materiel må ikke anvendes til privat brug.

§9. Brud på dette reglement, vil være at straffe med karantæne, i værste fald med eksklusion af klubben samt anmeldelse til D.F.f.R. og D.I.F.

Bestyrelsen for Gilleleje Ro- og Kajakklub, februar 2004

Robåde - vinter

§1. a. Roning i perioden standerstrygning til standerhejsning er i det følgende benævnt vinterroning og de roede

kilometer tæller med i efterfølgende sæsons kilometerstatistik.

b. Ved vandtemperatur under 10° overholdes vinterroningsreglementet.

§2. Vinterroning kan kun finde sted i det daglige tidsrum fra solopgang til en halv time før solnedgang.

§3. Grænserne for udøvelse af vinterroning er:

Mod vest – Udsholt Strand (Havstokken)

Mod øst – Villingebæk (Pandehave Å)

§4. Det er en forudsætning, at al udøvelse af vinterroning sker under hensyntagen til de dermed forbundne risici, som vandtemperatur, sigtbarhed, lufttemperatur, vindhastighed/styrke, nedbør m.v., således at der kun roes når vejrforholdende gør dette forsvarligt. Der må ikke udøves vinterroning såfremt der er isforekomster i havnen eller drivis på havet. Afstanden til land må aldrig overstige 200 m.

§5. Vinterroning må kun udøves af vinter-godkendte, frigivne roere, der er fyldt 15 år. For juniorer under 18 år skal en skriftlig tilladelse fra forældre være afleveret til rochef. Indskrevet styrmand og leder skal være godkendt senior.

§6.

a. Vinterroningstilladelse er gældende for 2 vintersæsoner og udstedes kun efter den årlige, efterårsinstruktion specielt om vinterroning. Navneliste med godkendte vinterroere opsættes i klubhuset.

b. Hvis vinterroningsreglementet skærpes, skal vinterroningstilladelsen fornys ved førstkommende vinterroningsinstruktion.

§7. Vinterroning må kun finde sted i inriggede både. Det angives ved opslag i klubben hvilke både (bådens navn), der må benyttes til vinterroning. Båden skal være bemandet med det antal roere, den er beregnet til.

§8. Under udøvelse af vinterroning skal samtlige roere hver for sig være iført en CE-mærket redningsvest. Roerne skal være iført påklædning egnet til vinterroning, samt medbringe vandtæt overtrækstøj. Skift af styrmand skal ske under behørig hensyn til vejret, bølger m.m. og vanddybden. ( max. 1,5m. )

§9. Ved kaproningstræning i andet farvand følges de lokale klubbestemmelser om sikkerhed. Redningsvest kan eventuel undlades, hvis der er en ledsagebåd, der kan rumme alle roere, og ledsagebådens fører er kvalificeret til bjergning. Kaproningstræning skal forud godkendes af rocheferne i egen klub samt i værts klub I eget farvand tillades det under ingen omstændigheder at ro vinterroning uden den godkendte redningsvest.

§10. Der medtages i hver båd mindst én mobiltelefon i vandtæt pakning.

§11. Mindst én person i land skal være underrettet om roningen, både start tidspunkt, retning og estimeret hjemkomst og vedkommende skal yderligere, indtil roningen er meldt afsluttet, have adgang til telefon. ( stand by )

Bestyrelsen for Gilleleje Ro- og Kajakklub,- september 2010


Kajakker

Sikkerhedsbestemmelser for Kajak, Gilleleje Ro og Kajakklub, revideret 1. juni 2021.

§1: Formål og gyldighed

Formålet med sikkerhedsbestemmelser er at fremme sikker kajak roning i Gilleleje Ro og Kajakklub. Disse sikkerhedsbestemmelser supplerer DKF’s sikkerhedsbestemmelser.

Sikkerhedsbestemmelserne gælder for al roning på havet, i søer og åer:

• Som sker til og/eller fra klubbens anlæg

• Ved klubbens arrangementer, herunder klubture

• Hvor klubbens kajakker anvendes

Bestemmelserne gælder ikke ved stævner med sikkerhedsforskrifter i overensstemmelse med DKF’s sikkerhedsbestemmelser.

Bestemmelserne gælder i overensstemmelse med DKF’s sikkerhedsbestemmelser både for klubbens medlemmer og dens gæster.

§2 Generelle bestemmelser for sikkerhed ved roning

I overensstemmelse med DKF’s sikkerhedsbestemmelser har en frigiven roer selv ansvaret for sikkerheden ved roningen, herunder at vedkommendes færdigheder og udstyr er sikkerhedsmæssigt forsvarlige og svarer til de forhold, under hvilke roningen foregår.

Ved roning med en turleder, skal turlederens anvisninger følges, men den enkelte frigivne roer har stadig ansvaret for egen sikkerhed i henhold til ovenstående, og for at sige fra.

Bemærk!

Sikkerhedsbestemmelser angiver klubbens absolutte minimumskrav til forskellige typer roning, men erstatter ikke sund fornuft, vurdering af forholdende og egne evner eller god turplanlægning, og er ikke nødvendigvis udtømmende for hvad man bør medbringe på en tur.

§2.1 Rovand

Klubbens daglige rovand er defineret som området mellem Liseleje og Kronborg i Helsingør indtil 600 m fra kysten.

Klubbens andre farvande er alt rovand i en afstand af indtil 600 meter fra bredden eller kysten. Vand ud over denne afstand er åbent vand.

§2.2 Roning i dagligt rovand

Inden roning skal roeren:

• Kende vejrudsigten for turen

• Skrive sig ind i klubbens roprotokol på www.rokort.dk

• Under roning skal roeren:

• Bære beklædning, der er tilpasset de aktuelle forhold

• Medbringe en CE-mærket (typegodkendt) svømme- eller redningsvest i overensstemmelse med DKF’s sikkerhedsbestemmelser

Efter roningen skal roeren:

• Skrive sig ud i klubbens roprotokol på www.rokort.dk

• Gøre opmærksom på sikkerhedsmæssige defekter, som opdages ved klubbens materiel • Indberette eventuelle sikkerhedsmæssige hændelser til kajakbestyrelsen

§2.3 Roning i andre farvande

Regler for roning i dagligt rovand er gældende.

Dog kan indskrivning i klubbens roprotokol ske efter hjemkomst fra turen.

Ved roning i andre farvande skal roeren desuden:

• På forhånd orientere sig om farvandet, evt. medbringe et kort over området • Ved roning i en gruppe (mere end to personer) skal der være udpeget en turleder.

§2.4 Roning på åbent vand

Regler for roning i andre farvande er gældende.

Dog skal roeren have aftalt hjemkomst- og/eller kontakttider med en pårørende.

Ved roning på åbent vand skal roeren desuden:

• Bære svømme- eller redningsvest

• Medbringe kompas, reservepagaj, slæbetov, pumpe eller øse.

• Medbringe mobiltelefon (der kan benyttes i kajakken og i vandet) eller en VHF eller en PLB (det anbefales at medbringe en kombination af disse, samt nødblus).

§3 Særlige bestemmelser for sikkerhed ved roning

§3.1 Roning under instruktion

Ved kurser eller under ro-instruktion arrangeret af klubben kan instruktøren vælge at fravige dele af de beskrevne sikkerhedsbestemmelser, hvis det vurderes nødvendigt for at gennemføre træningen. Det forudsætter dog, at instruktøren er uddannet som DGI instruktør, DKF instruktør 2 eller højere eller har tilsvarende, af GRK godkendte, kompetencer.

Ved instruktion skal instruktøren medbringe mobiltelefon og førstehjælpsudstyr.

§3.2 Roning i vinterhalvåret

Vinterroning er defineret som perioden mellem standerstrygning og standerhejsning.

• Vinterroning forudsætter, at roeren er vinterfrigivet. (Se §4.3 ), frigivne roere, der ikke er vinterfrigivet, må kun ro i følge med en af klubben godkendt instruktør.

• Roeren skal bære rednings- eller svømmevest, og være iført våd- eller tørdragt.

§3.3 Roning i mørke

Roning før solopgang eller efter solnedgang er mørkeroning.

Ved mørkeroning skal hver enkelt roer medbringe en lygte med hvidt lys til at orientere andre fartøjer om kajakroerens tilstedeværelse.

Der skal altid bæres svømme- eller redningsvest ved mørkeroning.

§3.4 Roning i områder med væsentlig erhvervstrafik

Roning i og forbi havne samt kryds af sejlrender med væsentlig erhvervstrafik skal ske med største agtpågivenhed og med skærpet fokus på egen sikkerhed.

Roeren skal sørge for ikke at være til gene eller fare for andre fartøjer.

§3.5 Roning med gæster

Roere, der ikke er medlem af GRK, ror som gæster. Det skal ske under vejledning og ansvar af en frigiven roer. Gæstens rorettigheder afgøres af dennes IPP niveau i overensstemmelse med GRKs sikkerhedsbestemmelser.

Ved indskrivning i klubbens roprotokol på www.rokort.dk skal såvel gæstens som værtens navn anføres.

§3.6 Roning med personer med handicap eller sygdomme

Personer, der har en sygdom eller et handicap, der kan udgøre en væsentlig sikkerhedsmæssig risiko, må kun ro sammen med andre frigivne roere. Vedkommende skal da sikre sig, at mindst én anden i gruppen har kendskab til sygdommen eller handicappet. Hvis der roes med en turleder, skal turlederen orienteres.

Ved gæsteroning skal værten oplyse gæster om dette.

§3.7 Børn og unge under 15 år

Der skelnes mellem roning og leg ved kysten.

• Al roning og leg med børn foregår på forældrenes eget ansvar.

• Voksne der holder opsyn med andres børn skal have en børneattest.

§3.7.1 Roning med børn og unge under 15 år

Minimum en af de frigivne voksne skal medbringe mobiltelefon.

Børn og unge skal:

Være i stand til at svømme mindst 600 m

Altid ro sammen med frigivne voksne over 18 år

Bære svømme- eller redningsvest under roning hele året

Det skal tilstræbes at ro kystnært

§3.7.2 Leg med kajak ved kysten

Leg skal foregå enten ved Strandbakkerne, på østsiden af østmolen eller ved sandområdet i yderhavnen nord for klubhuset (her skal man være særlig opmærksom på at børnene ikke kommer for langt ud, hvor der kan være skibstrafik – maks. 75 m fra stranden).

Ved leg stilles ikke krav til svømmefærdigheder.

Ved leg skal børn være under skærpet opsyn.

Børn og unge skal bære svømme- eller redningsvest ved leg ved kysten.

§4 Frigivelser og rettigheder

Alle frigivelser skal foretages af en af klubben godkendt instruktør, og skal foretages i den bådtype frigivelsen omfatter (havkajak, turkajak, surfski).

Roere i GRK kan frigives, når de er fyldt 18 år. Der kan dispenseres fra denne regel ved forældres tilladelse samt instruktørgodkendelse.

§4.1 Ikke frigivne roere

En roer, der ikke er frigivet, må kun ro under opsyn af en frigiven roer over 18 år.

§4.2 Makkerfrigivelse

Makkerfrigivelse indebærer at man må ro sammen med en anden kajakroer, der som minimum er makkerfrigivet.

Formålet med makkerfrigivelse, er, med sikkerheden i orden, at give den nye kajakroer mulighed for at komme så meget på vandet som muligt, selvom man endnu ikke er klubfrigivet. Makkerfrigivelse er midlertidig og gælder kun for den indeværende standerhejsningssæson hvor den er givet.

Makkerfrigivelse omfatter følgende:

• 600 meter svømmeprøve i havet uden pauser

• Kendskab til forsvarlig håndtering af kajakker og materiel

• Makkerfrigivelsesprøve:

o Demonstration af sikker makkerredning, både som forulykket og som hjælper o Demonstration af sikker selvredning i kajak på dybt vand

o Herudover skal roeren have gennemgået klubbens sikkerhedsbestemmelser.

§4. 3 Klubfrigivelse

Frigivelse som kajakroer i GRK omfatter følgende:

• IPP2 niveau skal være dokumenteret

• 600 meter svømmeprøve i havet uden pauser

• Demonstration af sikker rostil

• Kendskab til forsvarlig håndtering af kajakker og materiel

• Roet minimum 75 km i løbet af sæsonen

• Frigivelsesprøve:

o Demonstration af sikker makkerredning, både som forulykket og som hjælper

o Demonstration af sikker selvredning på dybt vand og efterfølgende ro kajakken sikkert på land

o Herudover skal roeren have gennemgået klubbens sikkerhedsbestemmelser.

§4.4 Vinterfrigivelse

Vinterfrigivelse tildeles særskilt til havkajak, surfski og turkajak og kan opnås af frigivne kajakroere, som opfylder flg. forudsætninger:

• Minimum have roet 150 km i rosæsonen (standerstrygning til standerstrygning) op til vinterfrigivelsen

• Har bestået praktisk vinterfrigivelsesprøve i ønsket fartøj samme år som vinterfrigivelse ønskes

• Har deltaget i teori-session omhandlende vinterroning (kravet bortfalder, når kajakroeren har deltaget i teori i 2 sæsoner)

• Vinterfrigivelse tildeles efter følgende graduering:

• Første års frigivelse giver ret til at ro om vinteren med en makker (makkerfrigivelse) • Andet års frigivelse kan give ret til at ro alene (solofrigivelse)

• Praktisk prøve indeholder følgende:

• Prøven skal udføres i den samme påklædning, som man vil ro i på den koldeste vinterdag, dvs. våddragt eller tørdragt inkl. handsker og underbeklædning.

• Det er obligatorisk at være iført CE-godkendt svømmevest.

• Makkerredning af den kajaktype, som roeren ønsker vinterfrigivelse i (havkajak og/eller turkajak)

• Selvredning i den kajaktype, som roeren ønsker vinterfrigivelse i (havkajak, surfski eller turkajak) Navneliste med detaljer for vinterfrigivelser opsættes i klubhus og på hjemmeside.

§5 Sikkerhedsarbejdet i GRK

Sikkerhedsarbejdet omkring kajakroningen i GRK varetages af en sikkerhedschef. Kajakchefen udfylder som udgangspunkt rollen som sikkerhedschef, men kajakbestyrelsen kan vælge at udpege et klubmedlem til denne funktion. Sikkerhedschefen refererer til kajakbestyrelsen. Det er sikkerhedschefens opgave at indstille ændringer i klubbens sikkerhedsbestemmelser til bestyrelsen, at sikre at nye medlemmer orienteres om klubbens sikkerhedsbestemmelser og om de risici der kan være ved at ro kano og kajak (information og oplysning på indmeldelsesblanketten), samt:

• at overvåge at klubbens frigivelser lever op til kravene

• at klubbens instruktører, trænere og turledere og andre der virker for klubben har den nødvendige sikkerhedsmæssige viden og færdigheder

• at anspore til at klubbens medlemmer vedligeholder sikkerhedsmæssige færdigheder, herunder deres svømme færdigheder.

• at alle både, der tilhører klubben eller opbevares i klubhuset, er i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand og mærket efter klubbens standarder

• at alt sikkerhedsudstyr i klubben er i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand

• at ulykker og nærved-ulykker indberettes til DKF’s ulykkesdatabase

Klubben har ret til via sikkerhedschefen, at forlange, at et medlem skal vise, at de har de nødvendige sikkerhedsmæssige færdigheder.

Sikkerhedschefen kan nedlægge forbud mod anvendelse af kajakker, som er i uforsvarlig stand i konkrete tilfælde og med begrundelse forbyde roning eller give dispensation fra sikkerhedsbestemmelserne og opstille særlige sikkerhedsbestemmelser, gældende for et eller flere medlemmer.

Perioden for rostatistik (roet distance) er fra standerstrygning til standerstrygning.

Overtrædelse af dette reglement kan medføre karantæne.

Gentagne eller grove overtrædelser vil medføre eksklusion