Regional Directorate of Technical Education,Nagpur

(Government Of Maharashtra)

Online Portal

कोविड-19 या साथीच्या आजाराचा प्रादुर्भाव रोखण्यास विलगीकरणासाठी शासकीय यंत्रणांकडुन अधिग्रहीत केलेल्या वसतीगृहांची माहिती उपलब्ध करुन देणेबाबत (Please Login to your Google Account for filling information)