Регионален методически съвет

към РУО - Варна

(секция детски и начални учители)


Регионалният методически съвет (РМС) за детски и начални учители е структура, сформирана от Регионалното управление на образованието - Варна, с цел да се планират, организират и провеждат инициативи, свързани с популяризиране на добри педагогически практики. Учителите в региона имат необходимост от осигуряване на своевременна и ефективна методическа дейност за преодоляване и превенция на установени потебности в работата на педагогическия специалист, което е друга цел на РМС. Съветът чрез разнообразни форми на подкрепа за подобряване на професионалните умения на учителя, поддържа образователна среда, обуславяща повишаване на постиженията на учениците.

поздрав РУО Варна_конференция.doc