ฝ่ายส่งเสริมการวิจัย

คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

Research Facilitation Division, Faculty of Medicine Vajira Hospital, Navamindradhiraj University

ขั้นตอนการขอรับบริการให้คำปรึกษาคลินิกวิจัย (คุณอนุชา คำส้อม)

URMS

HRP/GCP online

แบบฟอร์ม/ระเบียบ/ประกาศต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย

ข่าวประชาสัมพันธ์