ด่วน !!!!   

มีการปรับปรุงแบบฟอร์มขอทำวิจัย และแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับการทำวิจัย (ปรับแก้รหัสเอกสารทั้งหมด)🥰

เชิญชวนบุคลากรเข้าร่วมการอบรม
1. หัวข้อ “หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์”
(Human Subject Protection Course)

2. หัวข้อ“แนวทางการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี” (Good Clinic Practice: ICH GCP)


3. หัวข้อ“หลักการเขียนโครงการวิจัยเพื่อยื่นรับรองจาก EC


👉  l Click l


นายแพทย์อัครฐาน จิตนุยานนท์ ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี พร้อมด้วย แพทย์หญิงรัตโนทัย  พลับรู้การ (ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ฯ)นางสาวศศิชล คำเพราะ (หัวหน้าสำนักงานจริยธรรมการวิจัย), ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์จารุพงษ์ น้อยตำแย และคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ฯ รับประกาศนียบัตรการต่ออายุการรับรองคุณภาพระดับสากล (ครั้งที่ 3) ในงานประชุมวิชาการนานาชาติ The 23rd FERCAP International Conference at Universiti Malaya Medical Centre,Malaysia  ระหว่างวันที่ 26 - 29 พฤศจิกายน 2566

แบบฟอร์มขอทำวิจัย 👍Click   

ประกาศรับโครงการวิจัย Submit เข้ารับการพิจารณาในเดือน มีนาคม 2567  

ตัดรอบวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 72566 (ก่อนเที่ยง🕛)

โครงการวิจัยที่ยื่น Submit ในเดือน กุมภาพันธ์ 2567  เพื่อเข้ารอบการพิจารณา เดือน  มีนาคม 2567 (3/2567)


ประชุมวันที่ 4 มีนาคม 2567

ผลการพิจารณาโครงการวิจัยที่เข้ารอบการพิจารณาเดือน  :  กุมภาพันธ์ 2567 (2/2567)


รับมอบใบประกาศนียบัตรรับรองคุณภาพคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ระดับชาติ
(National Ethics Committee Accreditation System of Thailand : NECAST)

นายแพทย์อัครฐาน จิตนุยานนท์  ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี พร้อมด้วย แพทย์หญิงรัตโนทัย  พลับรู้การ ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ฯ  ศาสตราจารย์ นายแพทย์รังสรรค์ นิรามิษ และคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ฯ รับมอบใบประกาศนียบัตรรับรองคุณภาพคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ระดับชาติ (National Ethics Committee Accreditation System of Thailand : NECAST) จาก ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เนื่องในโอกาสที่คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สถาบันสุขภาพเด็กฯ ผ่านการต่ออายุการตรวจรับรองมาตรญาน ครั้งที่ 3 ในงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2566 (Thailand Research Expo 2023)" ณ ห้อง World Ballroom ชั้น 23 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ วันที่ 7 สิงหาคม 2566

การยืมแฟ้มเวชระเบียนผู้ป่วยขอให้ปฏิบัติตามระเบียบการยืมรายงานผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกของสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

ขั้นตอนการพิจารณาโครงการวิจัย ===>>> Click 

ขั้นตอน SubmitN1.pdf

 LINE  Official 

การส่งเอกสาร MTA/ CTA  กรณีที่เอกสารเป็นภาษาอังกฤษขอให้ผู้วิจัยส่งเอกสารฉบับภาษาไทยด้วยนะคะ

โครงการวิจัยที่ส่งภายในวันที่ 20 ของเดือนจะได้รับการนำเข้าที่ประชุมพิจารณาในวันจันทร์สัปดาห์ที่ 2 ของเดือนถัดไป โครงการวิจัยที่ส่ง หลังวันที่ 20 ของเดือนจะได้รับการนำเข้าที่ประชุมพิจารณาในรอบการประชุมถัดไป  (รับพิจารณาเดือนละไม่เกิน 7 โครงการ / เดือน)

ท่านสามารถส่งโครงการวิจัยได้ที่  สำนักงานจริยธรรมการวิจัย 

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี อาคารสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี  ชั้น  12  โทร.02-3548333  ต่อ  5213,5214 ทุกวันจันทร์ - ศุกร์  เวลา 08.00 - 16.00 น

การรับรองคุณภาพของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

🎯   คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ได้ผ่านการรับรองคุณภาพจากสำนักงานคณะกรรมการอาหาร และยา ซึ่งเป็นสถาบันฯ แห่งแรกในกรมการแพทย์ ที่ได้รับการยอมรับให้สามารถพิจารณานำยาเข้ามาเพื่อการวิจัยได้  --->  Clickอบรม หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ และแนวทางการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี

“Human Research Participated Protection Course & Good Clinical Practice”

สำหรับ Resident & Fellow : QSNICH

 วันพฤหัสบดี ที่ 29 มิถุนายน 2566 เวลา 08.00-16.30 น.

ณ  ห้องประชุม อาคารสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ชั้น 13อบรม แนวทางการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี

“Good Clinical Practice”

สำหรับ Resident & Fellow : QSNICH

 วันพุธ ที่ 28 มิถุนายน 2566 เวลา 08.00-16.30 น.

ณ  ห้องประชุม อาคารสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ชั้น 13
อบรม หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

“Human Research Participated Protection Course”

สำหรับ Resident & Fellow : QSNICH

 วันจันทร์ ที่ 26 มิถุนายน 2566 เวลา 08.00-16.30 น.

ณ  ห้องประชุม อาคารสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ชั้น 13
อบรม  “แนวทางการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี(ICH-GCP) ”

   วันที่ 21 มิถุนายน 2565 เวลา 08.00-16.30 น.

ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคารสยามบรทราชกุมารี 1-3

อบรม  “หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (Human Reserach Participated Protection Course) ”

 วันที่ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 08.00-16.30 น.  ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคารสยามบรทราชกุมารี 1-3

อบรม  “หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (Human Reserach Participated Protection Course) ”

 วันที่ 25 มิถุนายน 2564 เวลา 08.00-16.30 น.  ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคารสยามบรทราชกุมารี 1-3

อบรม  “แนวทางการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี(ICH-GCP) ”

   วันที่ 24 มิถุนายน 2564 เวลา 08.00-16.30 น.

ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคารสยามบรทราชกุมารี 1-3

 กองนวัตกรรมและวิจัย (กนว.) กรมควบคุมโรค

เข้าศึกษาเยี่ยมชมการดำเนินงานของ คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

  สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี   ในวันที่ 28 สิงหาคม 2563

ณ สำนักงานจริยธรรมการวิจัย   อาคารสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ชั้น 12


กองนวัตกรรมและวิจัย (กนว.) กรมควบคุมโรค

อบรม  “แนวทางการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี(ICH-GCP) ”

วันที่ 5 มิถุนายน 2563 เวลา 08.00-16.30น.

ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคารสยามบรทราชกุมารี 1-3อบรม  “หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 

(Human Reserach Participated Protection Course) ”

วันที่ 4 มิถุนายน 2563 เวลา 08.00-16.30 น.

 ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคารสยามบรทราชกุมารี 1-3 


อบรม “แนวทางการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี(ICH-GCP) ”

วันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 08.00-16.30 น.

ณ ห้องประชุมชั้น 13 อาคารสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี 

ศึกษาดูงานจากสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

วันที่ 13 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00-16.30 น. 

ณ ห้องประชุมชั้น 12  อาคารสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

อบรม “Human Research Participated Protection Course ”

วันที่ 13 มิถุนายน 2562 เวลา 08.00-16.30 น.

 ณ ห้องประชุมชั้น 13 อาคารสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี 

อบรม Standard Operating Procedures (SOP)

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562  ณ. ห้องประชุม ชั้น 11  อาคารสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี 

 

กลุ่มงานวิจัยและประเมินเทคโนโลยี โรงพยาบาลราชวิถี

ดูงาน สำนักงานจริยธรรมการวิจัย สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี  

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562  


อบรม แนวทางการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี(ICH-GCP)

วันที่ 27 มิถุนายน 2561  

ณ. ห้องประชุม ชั้น 13  อาคารสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี 


อบรม หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (Human Research Participated Protection Course) 

วันที่ 15 มิถุนายน 2561  

ณ. ห้องประชุม ชั้น 13  อาคารสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี